Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство
ХІV национална научна конференция
Варна, 3-4 юни 2004 
Доклади от конференцията