Заседание на Комисията по култура към Народното събрание

На 27 януари 2004 г. на заседание на Комисията по култура към Народното събрание се обсъдиха основни проблеми на библиотеките. Обсъждането бе предизвикано по инициатива на УС на СБИР. Още през м. юли 2003 година, след среща на председателя на СБИР с проф. Стефан Данаилов, Управителният съвет депозира в комисията изложение "За необходимостта от неотложни мерки за решаване на основните проблеми на библиотеките в България". 

Членовене на Парламентарната комисия активно участваха в дискусията. Всички изразиха съпричастност към трудностите, които изпитват библиотеките и коментираха направените от СБИР предложения. Активно се включиха депутатите: Даринка Станчева, проф. Андрей Пантев, д-р Димитър Игнатов, Кина Андреева, Коста Цонев, Явор Милушев, Георги Панев. СБИР бе представен от Ваня Грашкина - председател, Ив. Янкова - зам.-председател и проф. Боряна Христова - директор на НБКМ. От Министерството на културата участие взеха А. Гинина, Цанка Бенчева и парламентарният секретар Б. Вардев. 

В заключение Комисията подкрепи следните предложения, направени от УС на СБИР и препоръча МК да предприеме необходимите действия по тяхното изпълнение:
  • Да се създаде обществено-експертен съвет за библиотеките като съвещателен орган към министъра на културата, в изпълнение на изискванията на чл. 16 от Закона за закрила на културата.
  • В разработваната от МК Национална културна стратегия да се отдели специално място за стратегията на развитие на библиотеките.
  • Да се проведе специално заседание, на което да се обсъдят параметрите на евентуален Закон за библиотеките с участието на широко представителство на МК и професионалната общност.
  • Да бъде преразгледано 153 Постановление на МС за регионалните културни институти, като се предложи всички бивши окръжни библиотеки да получат статут на регионални културни институти.
  • Фонд "Култура" да обявява ежегодно специална сесия само за библиотечни проекти.