Създадена е Национална агенция за ISMN
Национална агенция ISMNСъобщаваме на всички колеги, че през м. октомври 2008 г. в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бе учредена Национална агенция за ISMN. International Standard Music Number е уникален номер за идентификация на публикувани партитури по целия свят, предназначени за продажба, заемане или безплатно разпространяване.
ISMN се използва за идентифицирането на публикации на печатни ноти и не е предназначен за аудио или видеозаписи. Той не е приложим и за книги, които получават ISBN. Всяка съставна част от публикация, която е достъпна индивидуално, трябва да притежава собствен ISMN. Обектите, които подлежат на номериране, включват:
партитури; 
миниатюрни (учебни) партитури; 
вокални партитури; 
поредици от партии; 
индивидуални партии, достъпни поотделно; 
други формати, които са интегрална част от нотна публикация (касета, която е част от композиция); 
текстове на песни, публикувани с нотите (ако са достъпни поотделно);
коментари, публикувани с нотите (също достъпни поотделно); 
песнопойки; 
нотни публикации в микроформа; 
нотни публикации на брайл;
електронни публикации на музикални системи за означаване (нотации).
 
Обектите, на които не е подходящо да се присъжда ISMN, са следните:
книги, посветени на музиката; 
отделни аудио или видеозаписи (включително записи, достъпни в компютърна среда);
периодични издания и поредици, различни от индивидуалните томове, съдържащи серии. 
 
Необходими документи за регистрация и присъждане на ISMN:
ксерокопие от съдебната регистрация на издателя;
документ за актуално състояние на издателя (ако съдебната регистрация е от предходната година).

По всички въпроси, свързани с присъждането и използването на ISMN, се обръщайте към Националната агенция за ISMN – тел. 988-28-11/362, 273.
Лице за контакти – Майа Данаилова