Основни направления на дейност
  • ББИАДа изработва и отстоява позиции при осъществяването на националната библиотечна, информационна и културна политика.
  • Да продължи работата по създаването на съвременна нормативна база, отговаряща на спецификата и нуждите на различните видове библиотеки.
  • Да съдейства за развитието на библиотечно-информационната дейност в нашата страна в съответствие с европейските и международни тенденции.
  • Да стимулира междубиблиотечното сътрудничество и коопериране.
  • Да участва в работата по действащи национални програми и да инициира нови проекти и програми, както от местно значение, така и на национално и международно равнище.
  • Да работи системно за повишаването на професионалната квалификация и продължаващото образование на библиотечните и информационните специалисти.
  • Да разширява организацията и да стабилизира нейната структура. Да утвърждава и развива сътрудничеството на ББИА с международната библиотечна общност.
  • Да развива издателска дейност и да стимулира изследователски проекти и социологически проучвания по актуални теми и проблеми.
  • Да осъществява активна публична комуникация за издигане на професионалния и социалния статус на библиотечните специалисти; за активно присъствие на ББИА в българското общественото пространство и за привличане на нови партньори и съмишленици от страната и от чужбина.