Покана за Общо събрание 2009
ББИА
Управителният съвет на ББИА свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 29 април 2009 г. от 9.30 часа в залата на Американския център в Столична библиотека, София, пл. “Славейков” № 4а.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред: 1. Избор на комисии за неговото провеждане; 2. Доклад на Мандатната  комисия за легитимността на общото събрание; 3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за 2008 г.; 4. Приемане на годишния финансов отчет за 2008 г.; 5. Приемане на бюджета за 2009 г.; 6.  Приемане на програма за дейността на ББИА за 2009 г.; 7. Разни.
Поканват се да присъстват всички индивидуални и колективни членове на Българската библиотечно-информационна асоциация.