Как мога да стана член на ББИА?

Членуването в ББИА е доброволно. Членове могат да бъдат лица, които споделят целите на Сдружението, приемат Устава, основните насоки на развитие и управление и съдействат за усъвършенстване на библиотечната и информационната дейност у нас.

Членовете на ББИА са индивидуални и колективни. Индивидуалните членове са физически лица. Колективни членове могат да бъдат лица, в т.ч. юридически лица - библиотеки, научно-информационни центрове, учебни заведения, административни органи, библиотечни и информационни неправителствени организации, структурни поделения на институции, съюзи и други.
Всички членове заплащат годишен членски внос, размерите на който се определят от Общото събрание. 

Член на Сдружението се приема с писмено заявление до Управителния съвет.

Заявлението от кандидата за индивидуален член може да бъде изтеглено от тук.

Заявлението от кандидата – юридическо лице, може да бъде изтеглено от тук.

Заявлението за създаване на секция може да бъде изтеглено от тук.

Съгласно Устава на ББИА библиотеката се задължава да отчита редовно годишния членски внос, най-късно до месец април всяка година, според числеността на персонала си. Институцията се представлява в/пред асоциацията от директора или от упълномощено от него лице. При подаване на заявлението трябва да се представи и Протокол от Общото събрание на библиотеката.