Възможност за финансиране на проекти на университетски библиотеки
ББИА
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 "Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации"
По програмата ще се финансират и проекти за модернизиция на информационното обслужване в библиотеките на държавните висши училища в общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.
Допуска се финансиране и на следните дейности: ремонт, реконструкция, обновяване и модернизация на библиотеките на висшите училища, включително доставка на специализирано обзавеждане и оборудване, необходимо за съхранение на библиотечния фонд, дигитализиране и архивиране, системи за автоматизирано библиотечно-информационно обслужване, софтуер, предназначен за предоставяне на адаптирани услуги за хора с увреждания.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 февруари 2010 година.
Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване  ще намерите на страницата на министерството.