Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България
Проект на ББИА, подкрепен от Фондация "Америка за България", 2010 - 2014  
ББИА
  Фондация Америка за България

Българската библиотечно-информационна асоциация започва изпълнението на проект „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България”. Проектът ще се реализира благодарение на финансова подкрепа на фондация „Америка за България”.
Основната цел на проекта е да стимулира качествените промени и развитието на библиотечния сектор у нас чрез изграждането на капацитета на ББИА, повишаването на ефективността на библиотечните специалисти, ускоряването на модернизацията и иновативните дейности в библиотеките. Конкретните цели и дейности по проекта са:

  • Изграждане на необходимия организационен и финансов капацитет на ББИА за постигането на задачите, приети в устава на сдружението.
  • Създаване на достъпни условия за повишаване на квалификацията на библиотечните специалисти чрез изграждането на система за продължаващо образование и квалификация на библиотекари.
  • Създаване на необходимите предпоставки за информираност и професионално развитие на библиотечните специалисти чрез осъществяване на издателска програма на сдружението.
  • Подпомагане на технологичните и организационни процеси и качественото им изпълнение в библиотеките чрез изграждане на Център за експертни и консултантски услуги.
  • Стимулиране на процесите за опазване на книжовното културно наследство чрез създаването на Национална програма за опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотеките.
  • Издигане на престижа на библиотечната професия, засилване на международното представителство на ББИА и развитие на партньорствата със сродни организации в чужбина.

Продължителността на проекта е 4 години. Той ще се осъществи чрез широко сътрудничество с библиотеки, образователни институции и други организации от библиотечния и сродни сектори, подкрепящи идеите на проекта и мисията на ББИА.
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.