Библиотеките от област Враца през 2009 година
РБ Враца

На 26.ІІ.2010 г. от 10.30 часа в салона на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца се проведе годишно отчетно съвещание с щатните библиотекари от общодостъпните библиотеки на област Враца за отчитане дейността през 2009 година. Съвещанието бе открито от г-жа Силвия Врачовска – Директор на Регионална библиотека „Христо Ботев”.

Присъстващите 75 библиотекари от областта изслушаха доклад за състоянието на библиотеките през отчетната година и получиха Статистически бюлетин с изпълнението на основните цифрови показатели за 2009 година общо за областта, по общини и по библиотечни мрежи. Калина Тодорова от отдел Краезнание на Регионалната библиотека представи сборника „Свети места: църквите и манастирите във Врачанския край”. Румен Чернаев от фирма РС-ТМ презентира пред колегията програмен продукт „Автоматизирана библиотека”.
 
Втората част на тази среща бе определена за отчетно-изборно събрание на Регионалното дружество на ББИА. На него Председателят на дружеството отчете дейността и финансовото състояние за тригодишния мандат. Избрано бе и ново ръководство. Състоя се полезна дискусия по всички проблеми, които вълнуват библиотечните специалисти от област Враца.

Антоанета Георгиева – Председател на РД на ББИА за област Враца

Библиотеките от област Враца през 2009 година