Система за разплащане при международното междубиблиотечно заемане
Ваучерна схема на ИФЛА
Пълен текст (.doc)