Национална кръгла маса по проблемите на МЗ и електронната доставка на документи

14 - 15 октомври 2010 г., Велико Търново

Националната кръгла маса “Състояние и перспективи на междубиблиотечното заемане в България. Международни практики и документи” се проведе с любезното домакинство на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“.  

Предложението да се фокусира вниманието на библиотечната общност върху аспектите на тази услуга се основава на недостатъчната й популярност сред ползвателите на българските библиотеки и нуждата от нейното развиване и активно предлагане. Същевременно международната практика сочи ясно нарастване на нейното значение и възможности в условията на информационно общество и дигитална среда. Остро стои въпросът за осъвременяване на правилата и разпределяне на отговорностите в осъществяването на тази библиотечна дейност в България. Налице е необходимост от широка професионална дискусия за изграждане на ефективна и съвременна услуга за българските потребители.

В хода на подготовката за участие в Националната кръгла маса на вниманието на библиотечната общност бяха предоставени преводи на три документа на ИФЛА:
1. Международно споделяне на ресурси и доставка на документи: Принципи и насоки за процедиране, 2009. / Текст
2. Насоки за добри практики в междубиблиотечното заемане и доставката на документи. / Текст
3. Ваучерна схема на ИФЛА: Система за разплащане при международното междубиблиотечно заемане. / Текст

Националната кръгла маса предизвика интереса на медиите във Велико Търново и беше широко отразена в тях. Министерството на културата изпрати приветствие към Националната кръгла маса с думи на признание към библиотечната общност за полаганите усилия, на окуражаваща подкрепа на Министерството и пожелания за ползотворна работа на участниците. Гости на събитието бяха представители на Програмата „Глобални библиотеки – България“, представители на Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“ – наши дългогодишни партньори и приятели.

Форумът събра 80 участници от библиотеки от цялата страна и от партньорски организации. Професионалисти от различни видове библиотеки – регионални, големи и малки обществени библиотеки, университетски и специални, започнаха своя ползотворен разговор за неотложната нужда от работеща и съвременна организация на услугата междубиблиотечно заемане и доставка на документи в българските библиотеки. Програмата беше балансирана, логично подредена и позволи да се очертаят още в началото основните акценти, на които да се обърне повече внимание и към които да се съсредоточат обсъжданията.

Радващ е фактът, че дискусиите протичаха при голяма активност на участниците, изказваха се различни гледни точки в подкрепа на едни или други мнения и предложения. Участниците познаваха и цитираха, обсъждаха и коментираха национални и международни документи, на които се базира споделянето на ресурси и електронната доставка на документи, представяха своя опит и добра практика, очертаваха трудностите и проблемите в осигуряването на тази услуга в техните библиотеки, водеха към решения. Обстойно беше представена картината на услугата междубиблиотечно заемане в България в обширен и многопосочен анализ на информацията, получена чрез проведената анкета на ББИА в периода на подготовката на събитието. Направени са изключително полезни изводи, събрани са много интересни данни и богат статистически материал.

Важен показател за висок професионализъм беше търсенето на общо решение, атмосферата на единство на професионалната общност, постигната чрез искрени усилия да си бъдем взаимнополезни и като цяло библиотеките да бъдат максимално ефективни в удовлетворяването на потребителските търсения и потребности. Одобряването и подкрепата на по-либерална библиотечна политика е основа за изграждането на ефективна и полезна национална система за междубиблиотечно заемане, включваща всички библиотеки, които желаят да я предлагат, без никакви деления и ограничения.
И, както е казано: „в спора се ражда истината“, така в дебатите се появиха смели и нетрадиционни, интересни и модерни идеи, обсъдиха се разумни предложения и се стигна до общи решения, които очертаха предстоящите стъпки в посока на активното предлагане на тази съвременна и необходима библиотечна услуга. Меморандум (.doc)  

На 14 октомври беше проведена и среща с регионалното дружество на ББИА, което е едно от най-многобройните и активни регионални звена на организацията. На срещата присъстваха представители на обществените и на училищните библиотеки от региона. Бяха обсъдени основните насоки на проекта, финансиран от Фондация „Америка за България“ за изграждане на капацитет на ББИА: „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“, статута на училищните библиотеки, очакваните стандарти за обществените библиотеки и нуждата от активно отстояване на ролята и възможностите на библиотеките в днешното информационно общество.

Изказваме специална благодарност на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – В. Търново за добрата организация на форума.