Споразумение за партньорство в областта на културата
ББИА
Българската библиотечно-информационна асоциация декларира своето желание за присъединяване към Споразумението за партньорство между Комисията по културата, гражданското общество и медиите в 41-то Народно събрание, Министерство на културата и граждански и синдикални организации в областта на културата.
 
Професионалната организация на библиотечните и информационни специалисти в България изразява увереността си, че прилагането на Споразумението ще изгради дългосрочен и устойчив процес на партньорство при подготовката и вземането на управленски и законодателни решения, свързани с провеждането на националната културна политика. Обединяването на усилията на публичните власти и гражданските обединения, зачитането на допълващите им компетенции ще изгради атмосфера на взаимно доверие, ще създаде необходимите условия за издигането на ролята и мястото на българската култура сред приоритетите на държавата.

Изразяваме своята готовност да участваме с експерти в работни групи за решаването на проблеми и за подготовката на нормативни документи и решения в сферата на библиотечния сектор, да подпомагаме с пълния си капацитет осъществяването на програми и начинания, както и да инициираме нови проекти за успешното развитие на библиотеките в България.

Пълен текст на споразумението