Общо събрание на ББИА 2011
ББИА

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 30 март 2011 г. (сряда) от 9 часа в залата на Американския център в Столична библиотека, София, пл. “Славейков” № 4а.

 

Събранието ще премине при следния дневен ред:

1. Избор на комисии за неговото провеждане.
2. Доклад на Мандатната  комисия за легитимността на Общото събрание.
3. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за 2010 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 г.
5. Приемане на бюджета за 2011 г.
6. Приемане на програма за дейността на ББИА за 2011 г.
7. Разни.

ББИА

Писмо покана за участие в Общото събрание (.doc)
Заявка за участие на колективен член (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Пълномощно за представителство на библиотека  колективен член (.doc)