Среща на директорите на Регионални библиотеки
ББИАПо предложение на директорите на Регионалните библиотеки от страната ББИА организира работна среща на 17 март 2011 г., на която присъстваха 22 участници. Повод за срещата са възникнали проблеми при прилагането на Закона за обществените библиотеки и различното тълкуване на конкретни текстове на ЗОБ в общините в процеса на вътрешните одити. Работната срещата премина в конструктивен дух.

В делови порядък директорите споделиха проблемите, произтичащи от различното тълкуване на общинските власти и вътрешния одит на конкретни постановки на Закона за основните и специализираните библиотечни услуги, обмениха полезен опит за законосъобразни подходи за решаването на проблемите, излязоха с конкретни предложения за решения. За пореден път беше подчертана категоричната необходимост от приемането на поднормативните документи към ЗОБ, които да осигурят правилното му прилагане и нормалното функциониране на библиотеките. Мненията на участниците се обединиха и около предложението за подготовка на указание за прилагането на Закона, което ще съдейства за еднозначно тълкуване на текстовете.

ББИА пое ангажимента да обобщи резултатите от професионалната дискусия и да формулира направените предложения в документ, който да представи на Министерството на културата.

Изразена бе увереност, че резултатите от изпълнението на проекта на Национален фонд „Култура”: „Подобряване на работата на общинските администрации по мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни” ще имат своето въздействие и ще бъдат използвани за адекватна работа в тази посока.

Проф. Боряна Христова, директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и заместник-председател на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), предложи да бъде инициирано подписване на браншово споразумение с министъра на културата по примера на други гилдии от сферата на културата. Предложението бе прието единодушно и бе създадена организация за изработване на проект за браншово споразумение.

Проведената работна среща показа отново нуждата на колегията да общува, да дискутира конкретни проблеми в подходящ формат, в който се дискутират ефективни предложения и се вземат конкретни решения.