Украйна прие национална програма за библиотеките
ББИАНа 17 септември 2011 г. Кабинетът на министрите на Украйна утвърди национална културна програма за създаване на консолидирана библиотечно-информационна система „Библиотека – XXI в.“ с бюджет от 42 милиона долара, включващ пряко финансиране от националния бюджет в размер на 17 милиона долара. 
Целта на програмата е да създаде национална електронна библиотека, съчетаваща ресурсите на всички библиотеки на Украйна и предоставяща ги на обществото чрез лесен за ползване единен уеб портал . 
 
Чрез оборудване на библиотеките с достъп до Интернет и обучение на библиотекарите да работят с портала и да предават уменията си на гражданите, правителството планира да осигури на украинците достъп до национални и световни ресурси, да повиши нивото на компютърна грамотност и да представи Украйна пред света. Местните общности ще бъдат насърчени да създават свое съдържание чрез участващите библиотеки и уеб портала. За програмен координатор е определена Националната агенция за наука, иновации и информатизация, а Министерството на културата на Украйна заедно с Министерството на образованието, науката, младежта и спорта ще бъдат подизпълнители на програмата. Приетата чернова на програмата отразява препоръките на Библиомист (това е названието на програма „Глобални библиотеки“ за Украйна) за основните задачи, които предстоят. Те са: (1) осигуряване на интернет достъп до библиотечните колекции; (2) осигуряване на достъп до Интернет в библиотеките, оборудване с компютри, софтуер и ИКТ; (3) Улесняване на достъпа на населението до ресурсите на системата Библиотека – XXI век и преодолаване на дигиталното разделение на отделни региони и определени групи от хора; (4) гарантиране на интеграцията на системата към световните дигитални библиотеки и мрежи. Взет е предвид съветът на Библиомист и е разширен е компонентът професионално развитие на програмата. 
 
Украинските библиотекари ще преминат през интензивна обучителна програма върху използването на Интернет и бази-данни. Министерството на културата и Националната агенция за наука, иновации и информатизация изразяват надеждата, че Библиомист ще продължава да осигурява техническа помощ в хода на изпълнение на програмата. 
 
По материали на Украинската библиотечна асоциация