Общо отчетно-изборно събрание на ББИА 2012

bbia_logo.jpg

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 10 април 2012 г. от 9.00 ч. в Голямата зала на Българската академия на науките, София, ул. „15 ноември“ №1.

 

Събранието ще премине при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на ББИА за 2011 г. и на Програма за работата през 2012 г.
2. Приемане на финансов отчет за 2011 г. и на бюджета за 2012 г.
3. Приемане на промени в Устава на ББИА. (Проект)
4. Приемане на промени в размера на колективния членски внос.
5. Дискусии.
6. Избор на нов Управителен съвет.
7. Разни.


ББИА

Писмо покана за участие в Общото отчетно-изборно събрание (.doc)
Заявка за участие на колективен член (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Пълномощно за представителство на библиотека  колективен член (.doc)