Споделяне на опит от проведена мобилност по програма "Учене през целия живот"
ББИА

На 7 декември 2012 г. в конферентната зала на ББИА се състоя семинар за обобщаване на придобитите знания и умения при проведена мобилност в рамките на два проекта, финансирани по Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност за специалисти в областта на професионалното образование“.

     

Асоциация

Съвременни

читалища

Проект на ББИА "Иновации и модерни практики в съвременната библиотека:  Обмен в Централната обществена библиотека на гр. Верия, Гърция" (2012-BG-1-LEO03-06892)
и
Проект на Асоциация Съвременни читалища "Трансфер на модели и практики при професионалното обучение на библиотекари" (2012-1-BG1-LEO03-06881) – обмен в Берлин.

Участваха 19 специалисти, представители на двете групи, провели обмен в Гърция и Германия. След като споделиха богатите си впечатления в интересни презентации, участниците обсъдиха стъпките за обновяване на програмата за професионално обучение на библиотекари в две направления: актуализирана методика на преподаване (заимстване на методи от Германия) и обогатяване на учебното съдържание с нови концепции и нагледни материали (на базата на иновациите в библиотеката на град Верия).

Програма

09:30–09:45    Откриване 
09:45–10:00   Анелия Иванова, Женета Александрова, Ивета Филипова. Услуги в Централната библиотека на гр. Верия (.pdf)
10:00–10:15   Десислава Иванова, Николина Коцева, Росица Куцарова, Анна Кожухарова. Услуги за деца. Мултипликация на проекта "Вълшебни кутийки" (.pdf)
10:15–10:30   Петя Георгиева, Мариана Гинева, Искра Иванова. Дигитални библиотеки, Европеана и дигитализация на местното културно наследство (.pdf)
11:00–11:15   Георги Петров. Двойна система на професионалното обучение в Германия – модели и практики при професионалното обучение на библиотекари (.pdf)
11:15–11:30   Анета Дончева, Мирослава Кацарова. Професионалното образование в Германия – нормативна основа (.pdf)
11:30–11:45   Росица Пиринлиева, Галя Ралева. Може ли в училище да се случват интересни неща? (.pdf)
11:45–12:00   Силвия Врачовска, Антоанета Димитрова. Три библиотеки в един различен свят – Държавната библиотека на Берлин, Публичната библиотека в Людвигсфелд, Бранденбург и Университетската библиотека на Свободния университет в Берлин (.pdf)
12:00–12:45   Дискусия – приложение на придобитите знания в организацията на учебния процес, методиката на преподаване, учебното съдържание и нагледните материали за професионалното обучение на библиотекари. Разпределение на задачите
12:45–13:00   Следващи стъпки за разпространение на резултатите. Закриване

seminar_7.jpg  seminar_7_w.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Повече снимки от събитието ще намерите във Фейсбук профилите на ББИА и на Анелия Иванова.