Общо събрание 2013
ББИА

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 18, т. 1 от Устава на ББИА и въз основа на  решение на УС на ББИА от 12 февруари 2013 г., свиква редовно Общо годишно събрание, което ще се проведе на 27 март 2013 г. от 9.30  часа в залата на Американския център в Столична библиотека, София, пл. „Славейков” №4А, при следния дневен ред:  

1. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на ББИА за 2012 г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2012 г. и на бюджета на ББИА за 2013 г.
4. Приемане на Програма за дейността на сдружението за 2013 г.
5. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

-------------------------------------------------------------------

Писмо покана за участие в Общото събрание (.doc)
Заявка за участие на член – юридическо лице (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.doc)