Общо събрание 2014
ББИА

Управителният съвет на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА)  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 18, т. 1  от Устава на ББИА и въз основа на  решение на УС на ББИА от 17.12.2013 г., свиква редовно Общо годишно събрание, което ще се проведе на 27 март 2014 г. от 9,00 часа в голямата зала на Българската академия на науките, София 1040, ул. „15 ноември“ № 1, при следния днeвен ред:  

1. Доклад на Мандатната  комисия за легитимността на Общото събрание.
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) за 2013 г.
3. Приемане на годишен  финансов отчет за 2013 г. и на бюджета на ББИА за 2014 г.
4. Приемане на Програма за дейността на сдружението за 2014 г.
5. Разни. 

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

-------------------------------------------------------------------

Писмо покана за участие в Общото събрание (.doc)
Заявка за участие на член – юридическо лице (.doc)
Заявка за участие на индивидуален член (.doc)
Пълномощно за представителство на член – юридическо лице (.doc)