Заседание на новия Национален съвет по читалищно дело
ББИА
На 13 март 2014 г. се проведе първото заседание на Националния съвет по читалищно дело при министъра на културата. Д-р Петър Стоянович – министър на културата, откри заседанието и сподели своето виждане за духа и стила на предстоящата работа. Обновеният състав на Съвета, избран за срок от две години, включва 21 души – представители на читалищната общност; на изпълнителната власт; на граждански, професионални и творчески организации, свързани със сферата на културата. На първото заседание бяха обсъдени поправки в Правилника за устройството и дейността на Съвета. Участниците набелязаха част от най-важните проблеми, които следва да влязат във фокуса на вниманието на експертно-консултативния орган. В Националния съвет по читалищно дело библиотечната общност е представена от проф. Боряна Христова, Директор на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Ели Попова, Директор на ИБ на ББИА.