Проект „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“
ББИА

Предстои провеждане на 10-та юбилейна Национална библиотечна седмица в рамките на проект на ББИА „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за всички“, подкрепен от Програма Public Libraries 2020 на Фондация „Четмо и писмо“.
Целта на предстоящата застъпническа кампания е: да изгради разбиране и убеденост сред политиците и местните власти за ролята на библиотеките в ученето през целия живот (УЦЖ) като демонстрира добри библиотечни практики; да утвърди мястото на библиотеките в постигането целите на Националната стратегия за УЦЖ (2014 – 2020 г.); да осигури по-добро финансиране на библиотеките и да създаде устойчиви партньорски мрежи за УЦЖ; да спечели широка обществена подкрепа и съпричастност за библиотеките.

Нашият проект беше сред одобрените 5 от общо 24 подадени проекта на тема застъпничество за библиотеките. Информация за проекта на ББИА е публикувана на уебсайта на програма „Public Libraries 2020” като добър пример за застъпническа кампания.

Първата работна среща ще се състои на 20 февруари 2015 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, ет. 2, Заседателна зала, от 11 ч. до 15 ч.