Промени в Наредбата за фондовете
ББИАВ брой 10 от 6 февруари 2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд (ДВ, бр. 98 от 2014 г.).