Общо отчетно-изборно събрание 2015
София, 1 април 2015 г.

На Общото събрание бяха приети:

Избран бе нов Управителен съвет:

Председател
Снежана Янева
Членове
Анета Дончева
Биляна Яврукова
Ваня Грашкина
Галина Савова
Димитър Минев
Елица Лозанова-Белчева
Емилия Милкова
Калина Иванова
Надежда Груева
Спаска Тарандова