Годишни библиотечни награди на ББИА за 2014

Годишните библиотечни награди на ББИА за 2014 г. бяха обявени на тържественото откриване на Националната библиотечна седмица на 11 май 2015 г. в зала Средец на София Хотел Балкан, пл. "Света Неделя" № 5, София.

Наградите бяха връчени от г-жа Полина Карастоянова, Председател на Комисията по културата и медиите  към 43-тото НС, г-жа Гинка Чавдарова – Председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки – България“, г-н Карл Форцхаймър, съ-председател на Фондация "Америка за България", г-жа Снежана Янева – Председател на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Награди 2014  Награди 2014Награди 2014Награди 2014Награди 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Категория "Млад библиотекар на годината 2014"

Носител на наградата
Велина Василева – експерт техническа информация в Библиотечно-информационен център на Технически университет – София
Наградата се връчва на г-жа Василева за високия ѝ професионализъм, за отговорното ѝ отношение към ежедневната работа с читателите, за ежедневната пълноценна комуникация с потока от студенти и преподаватели, за компетентното справочно-информационното обслужване в компютърните зали на БИЦ (около 80 работни места). Нейната работа се характеризира с отлични познания в стратегиите за търсене на информация, с опит в работата със софтуерни приложения, което я прави библиотекар от ново поколение. Изключително високо оценяват нейните колеги усърдието ѝ, отношението ѝ към професията, която упражнява едва от 4 години. Нейните качества, усилия и постигнатите резултати в работата са достойни за професионално признание. 

Номинации
Илия Поповски – библиотекар в отдел „Изкуство“ на РБ „П. К. Яворов“ – Бургас
Номинацията се дава за това, че в кратък интервал от време г-н Поповски се справя с важни за библиотеката задачи: обработва фонд „Грамофонни плочи” – над 5000 пълни описания за електронния каталог и представя базата данни в интернет; изцяло променя и актуализира сайта на библиотеката, създава архив на културните събития, организирани от библиотеката в периода 2006 – 2014 г. 
http://www2.burglib.org; създава електронна база данни на немските книги от фонда на Ресурсния център към Гьоте-институт, България. С готовност работи по проекти, като непрекъснато намира нови и подходящи програми като възможности за включване на библиотеката. Изпълнява с желание възложените му задачи, винаги с готовност помага на читателите при затруднения в работата с базите данни или традиционните каталози. Винаги търси нови идеи и проявява гъвкавост при решаването на проблемите.

Нина Иванова – библиотекар в РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово
Нина Иванова е номинирана за наградата във връзка с участието й в реализацията на проект „Дигитална библиотека на ценни информационни ресурси с местен характер за област Велико Търново и Габрово“ (2013 г.) Основен принос има в разработването и реализирането на проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал „Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно – библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014”, одобрен по програма „Култура“ на Община Габрово (2014). Активно участва в реализирането на едноименното печатно издание и в разработването на идеята за дигитална библиотека. Съставител е на печатното издание, за което са издирени, описани и подредени 354 заглавия периодични издания. Изданието има приносен характер – открити са 17 нови заглавия, лисващи в репертоара на Димитър Иванчев. 
Нина Иванова сканира периодичните издания, участва и в сканирането на 2 049 пощенски картички от колекциата на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово. За 2013 и 2014 година тя създава 7939 записа библиографски описания в краеведските бази данни.

Категория "Библиотекар на годината 2014"

Носител на наградата
Юлия Димитрова – гл. библиотекар в библиотеката при НЧ „П. Р. Славейков – 1908“, г. Пловдив 
Юлия Димитрова е носител на наградата за реализираната през 2014 г. огромна по обем, пълноценна по съдържание и разнообразна по целеви групи библиотечна дейност. В работата си тя проявява компетентност и висок професионализъм, прилага иновативни методи, проявява отзивчивост и такт в обслужването на читателите, като създава спокойна, ведра и творческа среда, допринася за изграждането на положителна визия за библиотеката.
Тя е инициатор и активен изпълнител на много проекти, програми и инициативи с голяма обществена и професионална значимост. Юлия Димитрова работи като обучител на възрастни хора по начална компютърна грамотност, осъществява мултимедийни презентации с деца по повод бележити годишнини и във връзка с учебните им занимания. Участва активно в инициативите и събитията на ББИА „Направи зелена твоята библиотека“, „Дари книга“, „Пътуващото сандъче“ и др. Провежда ежемесечни изложби, беседи, уроци с деца и възрастни хора; провежда уъркшопи и дискусии с възрастни по актуални и значими обществени теми. Активно участва в програмата на УНИЦЕФ „Работилница за родители – Да пораснем заедно“. Инициира и внедрява иновативни библиотечни услуги, развива богата и разностранна дейност в полза на специализирани групи от общността и на цялото общество. Благодарение на разнообразните и интересни инициативи на Ю. Димитрова библиотеката се превръща в модерен притегателен център за гражданите на Пловдив.

Номинации
Дияна Георгиева и Светла Ангелова – библиотекари в Детския отдел на РБ „Партений Павлович“ 
– 
Силистра
Дияна Георгиева и Светла Ангелова са изключително активни в насърчаване на четенето сред децата. Те организират непрекъснато тематични срещи и работилници, насочени към развиване у младите читатели на любов към книгите чрез забавление, съзнание за опазване на околната среда, традициите и обичаите и т.н. Благодарение на техните усилия, в г. Силистра се наблюдава перфектна симбиоза между училището и библиотеката с цел насърчаване на четенето. Освен тематични събития, организирани от детски отдел на библиотеката, Дияна Георгиева и Светла Ангелова участват активно като партньори и разпространители на идеите на други кампании за повишаване на четенето като „Читателска щафета“, награда „Бисерче вълшебно“ и други. Упоритата им и постоянна работа превръща Силистра в един от най-четящите градове в кампаниите, организирани от фондация „Детски книги“.

Славка Цилкова – училищен библиотекар при СОУ „Иван Вазов“, Сопот 

Славка Цилкова получава номинация за активното си участие в цялостния живот на училищната общност. Тя инициира и реализира различни проекти на библиотеката и училището, участва в провеждането на начинания от градски мащаб. По повод 1 ноември (2014) реализира Екскурзия в Карлово – „Къщите на Карловските будители”. Създава партньорски отношения с различни институции и оганизации: Общински културни институции – Сопот и Карлово, Национална мрежа на децата, Асоциация РОДИТЕЛИ, Фондация ТАЙМ, Фондация ЕКОСИСТЕМ, Фондация „Америка за България”, „Move Week”, Асоциативни мрежи, „Блог четецът” „Българска история”. Чрез организиране на различни инициативи в групите за свободно избираема подготовка в училището допринася за изграждане у подрастващите знания за историческото развитие на страната ни и Карловския край, за народните обреди и традиции, свързани с различни календарни празници, работи за интеграцията на децата от ромски произход към останалите деца, изгражда у тях желание за учене и приобщаване към книгата и четенето. 

Категория "Библиотека на годината 2014"

Носител на наградата
Регионална библиотека  „Христо Ботев“  Враца
Библиотеката получава наградата за изключителната си дейност през изминалата година. Наред с традиционните дейности – обслужване на читатели, представяне на книги, изложби, конференции, конкурси, открити уроци, тя стартира и редица иновативни дейности и услуги – електронни услуги за по-бързо и качествено обслужване, артистични работилници, Детски панаир на изкуствата, летни читални, инициативата „Изкуството лекува” – арт терапии, виртуални пътешествия, които са насочени към диалог с читателите (291различни събития за 2014 г.)
Смело реализира иновативни подходи в представянето на културното наследство на края – Обучителна програма "Роден край", която е част от Патриотичната програма на Община Враца – за 2014 година- организирани 26 събития с участието на 620 ученици.
Библиотеката се превърна в център за придобиване на дигитална и информационна грамотност за гражданите от всички възрасти и групи чрез проведените поредица от Уебинари (20 за 2014), обучения в начална компютърна грамотност (357 за 2014), предоставяне на е-услуги в областта на е-здраве, е-култура, е-заетост, е-бизнес (4957 за 2014 година). 
С редица инициативи през 2014 година бе отбелязана 60 годишнината от създаването на библиотеката. Безспорно, кулминацията на празниците бе организираната Краеведска разходка „Домът на книгата“ и Националната конференция с международно участие „Слово, книги, библиотека“. Инициативата успя да събере на едно място представители на всички отговорни за културата институции, колеги от много библиотеки в България, приятели и партньори. 
Културната институция реализира успешно няколко проекта, безспорно най-големият проект в историята на библиотеката е проектът по Програмата за  трансгранично сътрудничество между Румъния и България, съвместно с Област Долж – водещ партньор, Окръжна  библиотека „Александър и Аристия Аман” в град Крайова и Областна администрация Враца. 
В рамките на проекта е създаден сайт, който предоставя информация за всичко случващо се на територията на двете погранични области – в сферата на култура, бизнес, туризъм. Сайтът е достъпен на три езика – румънски, български и английски език: http://www.cbcic.ro/bg/events
За библиотеката това е най-големият проект като управление и бюджет. Подобен проект не е реализиран в нито една друга библиотека. Общата стойност е 3 280 442,62 евро, от тях 206 698,03 евро са предвидени за дейностите в Регионална библиотека „Христо Ботев”. Продължителността на проекта е 30 месеца, но основната тежест по организацията и създаването на условията и механизмите за успешното изпълнение на  трансграничния проект бе осъществена през 2014 година. 

Номинации
Библиотеката при НЧ „П. Р. Славейков – 1908“ – Пловдив

Библиотеката се утвърждава като многофункционален културно-информационен център за общността. Тя е целева по проект „Устойчиви услуги чрез мрежата на обществените библиотеки” и ще продължи работата си по този проект през 2015 г. Програмите, по които библиотеката работи през 2014 година: „Глобални библиотеки”; „Работилница за родители – Да пораснем заедно” за деца от 0 до 4 г.; работи по проблемите на децата съвместно с УНИЦЕФ, „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора” в партньорство с Дневен център на БЧК. От 2014 г. библиотеката работи по инициативата на ББИА „Направи зелена твоята  библиотека. Да опазим планетата Земя“. Включва се и в инициативата „Чети с мен”, под патронажа на Президента на Република България, като организирахме на открито в парка на кв. „Каменица” четене и драматизация на приказки, гатанки, маратон на четенето и концертна изява, с участието на деца от дом „Олга Скобелева”, майки от програмата „Работилница за родители” и малки и големи читатели. Поддържаме и развиваме инициативата „Дари книга”. 

Библиотечно-информационен център на Медицинския университет – Пловдив
Библиотеката при МУ – Пловдив реализира европейски проект за изграждане на достъпна, рентабилна и енергийно ефективна инфраструктура, включващ и цялостна модернизация на Библиотечно-информационния център на стойност близо 1,5 млн. лв. Осигурен е равен достъп до образование, ресурси и услуги на лица с двигателни и зрителни увреждания. 
Библиотеката широко прилага съвременни информационни технологии и позволява бърз и лесен достъп до електронни ресурси: лицензираните научни и образователни дигитални библиотеки на водещите информационни компании Elsevier, Thomson Reuters, Springer, EBSCO, Wiley, McGraw-Hill, A.D.A.M. и др. са достъпни 24ч. / 7 дни в седмицата, както от университетската мрежа, така и с отдалечен достъп. 
Комфортната и функционална библиотечна среда предоставя възможности за четене, екипна работа, групово учене и мултимедийни презентации. Осигурен е равен достъп до образование, ресурси и услуги на лица с двигателни и зрителни увреждания. Библиотечното обслужване се осъществява чрез автоматизираната библиотечна система „АБ“, в която е интегрирана нововъведената RFID технология.
БИЦ участва в Каталога на университетските библиотеки в България и в Своден каталог НАБИС като предоставя метаданните от електронния си каталог за споделено ползване. С дейността си подкрепя националния и международен обмен на знания и идеи и разпространява издаваното от МУ-Пловдив научно списание Folia Medica в 93 институции от 31 страни.
През октомври 2014 г. Библиотечно-информационният център на МУ-Пловдив спечели номинацията „Най-добра университетска библиотека“ за 2014 г. в международния конкурс „Наука и образование“ в Оксфорд. Постигнатите резултати от реализирания инфраструктурен проект са оценени и от Европейската бизнес асамблея в Оксфорд, която обяви БИЦ на МУ-Пловдив за Университетска структура на седмицата в изданието си The Leaders Times бр.12/2014.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Библиотеката получава номинация за утвърждаването си като значим и притегателен център в предоставянето на иновативни услуги за всички жители и общности със специални потребности в Русе и региона. Библиотеката поддържа условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на общността; предоставя качествени информационни, образователни и културни услуги; осигурява равни възможности за достъп до образование; насърчава и подпомага потребителите при ползване услугите на „Е-правителство“; работи за интегрирането на всички членове на общността в глобалното информационно общество.
Регионалната библиотека в г. Русе е генератор на идеи и място за иновативни събития за всички представители на общността; работи за популяризиране ролята на модерните обществени библиотеки в съвременното общество. Екипът на Библиотеката привлича многобройни неправителствени организации и създава публично-частни партньорства (привлечени партньори по проекти – Банка, медии и др.); осъществява активна застъпническа роля на местно ниво; прилага иновативни практики за работа с деца; организира ежегодно международен конкурс за екслибриси, в които  привлича  творци от цял свят.

Категория "Подкрепа за библиотеките 2014"

Носител на наградата
Дружество Еконт Експрес ООД – клон Русе
Дружество Еконт Експрес ООД получава годишната награда „Подкрепа за библиотеките“ във връзка с активната социална ангажираност на компанията. Еконт Експрес подкрепя събития и проекти, които обогатяват живота на хората и им носят познание. Компанията управлява собствен културен център „Буда Хаус“, където се провеждат културни и образователни събития, място, където хората споделят и получават знание. Част от социалната ангажираност на компанията е и собственото издателство. Работи съвместно с Русенски университет, читалища от региона, Драматичен театър – Русе, общински структури и фондации, младежки програми, подкрепя финансово творци и им дава възможност за изява.  Културният център „Буда Хаус“ сътрудничи активно на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Центърът е желан, отзивчив и пълноценен партньор в събития за подкрепа на знание и личностно развитие. Номинацията на дружеството се прави във връзка с готовността на мениджърския му състав да бъде в услуга на обществени и културни каузи, за проактивната им роля в диалога с културните институции и участието им в публично-частни партньорства. През 2014 г. дружеството спонсорира заплащането на енергийно обследване на сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Библиотеката предвижда да разреши важни и неотложи проблеми чрез направеното дарение от страна на дружеството. То дава добра основа за бъдещи проекти и сериозен тласък в развитието на идеята за съхраняването и обновяването на Библиотеката.

Номинация

Български информационен консорциум (БИК)
Консорциумът получава номинация за: 
 Организиране  на споделен национален абонамент за базите данни на EBSCO Host в продължение на 13 години. 

 Осигуряване на финансови ползи за библиотеките, под форма на спестени средства.
 Разширяване броя на споделените абонаменти през 2014 г. със сключването на  лицензионно споразумение с Taylor & Francis Group. 
 Осъществяване на съдействие за разпространяването на информация за електронни информационни ресурси, чрез организиране на конференции, семинари и пробни достъпи.
През 2014 г. са реализирани две издания на  семинарите „Привилегията да сме информирани“ с участието на 5 издатели, над 100 участника от 54 институции, както следва: 
За новите продукти на „Taylor and Francis“ и „PressReader на 05.03.2014 г. В събитието са участвали 60 представители на 29 институции.
За новите продукти на „ProQUEST – eBrary Academic Complete“, „MANEY PUBLISHING“ и „CABI” на 29.04.2014 г. В събитието са участвали 42 библиотекари и информационни специалисти от 26 институции.
През 2014 г., в изпълнение на целите си, сдружението организира най-много пробни достъпи до електронни информационни ресурси. В инициативата са се включили 158 организации. За една година потребителите на научна информация са използвали безплатно 71428 пълнотекстови документа.

Фотогалерия от събитието.