Среща със зам.-министъра на МОН
ББИА
На 3 юни се състоя среща в МОН на зам.-министър Ваня Кастрева с представители на ББИА и Асоциация „Българска книга” по предложение на двете организации. Теми на проведения разговор бяха училищните библиотеки и тяхното тревожно състояние, както и необходимостта от обединяването на усилията за постигане на по-добро финансиране и адекватни на съвременните изисквания условия за тяхното функциониране. Беше обсъдено мястото на училищните библиотеки в реализацията на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) и набелязаните мерки и дейности в Националния план за действие в изпълнение на Стратегията през периода 2015 – 2016 година. Дискусията засегна предстоящата работа по създаването на поднормативните документи към Проектозакона за предучилищното и училищното образование в контекста на регламентирането и осигуряването на библиотечно-информационното обслужване на учениците. Уточниха се по-нататъшните действия, необходими за създаването на пет моделни училищни библиотеки в София и София област.