Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources   

0. Общи положения

0.1. Елементи и области на описанието

0.1.1. Библиографското описание на електронни ресурси представлява съвкупност от библиографски сведения (елементи на библиографското описание), подредени в определена последователност и даващи възможност да се идентифицира документа и да се получи пълна представа за него.

0.1.2. Елементите на библиографското описание, освен редната дума, са групирани в области, подредени в определена последователност.

0.1.3. Елементите и областите на описанието се отделят един от друг с условни разделителни знаци.

За приложението на разделителнте знаци вж текста на т. 0.3., както и текстовете на съответните области на описанието.

0.2. Елементи на библиографското описание, представени в съответната област, с разделителни знаци, които ги предхождат:

Редна дума

Област на заглавието и сведенията за авторската отговорност

Основно заглавие

[] Вид на материала (незадължителен)

= Паралелно заглавие (незадължителен)

: Подзаглавни данни

Сведения за авторската отговорност

/ Първо сведение

; Следващо сведение

Област на характеристиката на изданието

. - Сведения за изданието (поредност и издателска характеристика)

= Паралелни сведения за изданието (незадължителен)

Сведения за авторската отговорност, отнасяща се до даденото издание

/ Първо сведение

; Следващо сведение

, Допълнителни сведения за изданието

Вид и количествена характеристика на ресурса

Вид на ресурса

()Количествена характеристика на ресурса (незадължителен)

Област на сведенията за издаване разпространение и др.

Място на издаване, производство и/или разпространение и др.

. - Първо сведение за място

; Следващо сведение за място (незадължителен)

: Наименование на издателя, производителя и/или разпространителя и др.

[] Сведение за функциите на разпространителя (незадължителен)

, Година (дата) на публикуване, производство и/или разпространение и др.

( Място на производство (незадължителен)

: Име на производителя (незадължителен)

, Година (дата) на производство (незадължителен)

Област на физическата характеристика

. - Област на специфичното описание на материала и на размерите на библиографската единица

: Други физически подробности

; Размери

+ Съпроводителен материал (незадължителен)

Област на серията

() Основно заглавие на серията или подсерията

= Паралелно заглавие на серията или подсерията (незадължителен)

: Подзаглавни данни (незадължителен)

Сведения за авторската отговорност, отнасящи се до серията или подсерията

/ Първо сведение

; Следващо сведение (незадължителен)

, Международен стандартен номер на серията или подсерията

; Номер на документа в серията или подсерията

Област на забележките

Област на стандартния номер (или алтернативен стандартен номер) и условията (или други уговорки) за разпространение (достъп).

Ключово заглавие

= Условия за разпространение (достъп) и/или цена

0.3. Разделителни знаци

Всеки елемент в описанието, освен първия елемент в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност, се предхожда или загражда от определени разделителни знаци. Пред и след разделителен знак, предхождащ или следващ даден елемент от библиографското описание, се оставя един пункт разстояние с изключение на точката и на запетаята, пред които не се оставя разстояние.

Всяка от скобите, кръгли ( () ) и квадратни [] се разглежда като отделен разделителен знак и затова пред първата скоба и след втората скоба се оставя по един пункт разстояние. Това не се отнася до случаите, посочени в 0.8. Ако скобите се предхождат или след тях има друг разделителен знак, който завършва или започва с разстояние, оставя се само едно разстояние. Ако след затварянето на скобите следва запетая или точка като разделителен знак, не се оставя разстояние.

Всяка област, освен Областта на заглавието и авторската отговорност, се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. - ).

Когато първият елемент от дадена област липсва, разделителният знак, отнасящ се до този елемент, се заменя със знака, предхождащ областта.

Когато някоя от областите се повтаря, всяко повторение се отделя от предходната област също с точка, един пункт разстоние, тире, един пункт разстояние (. - ).

Когато даден елемент се повтаря, всяко повторение се предхожда от определените за този елемент разделителни знаци.

Когато един елемент завършва с точка или с многоточие и разделителният знак за следващия елемент започва също с точка, тя не се поставя.

Пример:

3. ed. -

а не 3. ed.. -

... - 4. ed.

а не .... - 4. ed.

Във всичките или в повечето области на описанието се употребяват три вида препинателни знаци:

А. Квадратни скоби се използват в Областта на заглавието и авторската отговорност (вж 1.2.) и в Областта на издателските данни (вж 4.3.2.), когато трябва да се посочи, че заградената информация е взета извън библиографската единица (вж 0.9.) и когато се налага в описанието да се включи допълнителен текст (вж 0.5.).

Когато в една и съща област на описанието се посочва информация, взета извън библиографската единица, отнасяща се до последователни елементи, тя се загражда само с едни квадратни скоби. Когато последователните елементи са от различни области на описанието, всеки елемент се загражда в отделни квадратни скоби.

Б. Многоточие - когато трябва да се означи пропускане на част от елемент от описанието.

В. Кръгли скоби се използват в Областта на вида на количествената характеристика на ресурса, в Областта на издателските данни, в Областта на физическата характеристика и в Областта на серията.

Когато в една област или елемент една и съща информация е дадена на два или повече езика и/или азбуки, в описанието сведенията на всеки език или азбука се дават последователно и се отделят със знак за равенство, предхождан и последван от един пункт разстояние (=). Разделителните знаци, отделящи различните елементи се запазват.

0.4. Източници на информация

Информацията, използвана за библиографско описание на електронен ресурс се взима от определени източници в установен ред.

0.4.1. Препоръчителен ред за използване на източниците:

Вътрешните източници, които са част от електронния ресурс се предпочитат пред всички други източници. Информацията трябва да бъде представена във вида, в който е формулирана в източника (напр. на заглавния екран, в основното меню, в операторите на програмата, при първото показване на информация, в заглавието на файла, включително редовете “предмет”, в началната страница, в заглавната част на документа съобразно TEI (Инициатива за кодиране на текстове)) или друга ясно показана идентифицираща информация.

Когато ресурсът не може да се чете без обработка (напр. той е компресиран или форматиран за отпечатване), информацията се взима от ресурса, когато е готов за ползване(декомпресиран, отпечатан и т.н.).

Когато информацията в източниците е различна по своята пълнота, за предпочитане е източникът, който осигурява най-пълната или най-изчерпателна информация.

Когато информацията от вътрешните източници е недостатъчна или не е налична (защото източниците липсват или защото липсва устройство за инсталиране на ресурса), могат да бъдат избрани други източници, съобразно следния ред:

А. Трайно прикрепен или отпечатан върху физическия носител на ресурса етикет;

Б. Документация, опаковки или друг съпроводителен материал (напр. писмо на издателя). При използването на съпроводителен материал, трябва да се прави разлика между информацията, която се отнася до документацията и тази, която е свързана със самия ресурс. Когато в опаковката има няколко библиографски единици и само на нея има общо заглавие, като източник на информация се предпочита опаковката пред етикетите на отделните единици.

Когато електронният ресурс се състои от две или повече отделни физически части (напр. интерактивна мултимедия, съставена от електронен оптически диск и видеодиск), всяка със свои собствени източници на информация, предпочита се източникът, който осигурява информация, за ресурса като цяло и включва общо заглавие.

Когато информацията в тези източници е различна по своята пълнота, за предпочитане е източникът, който осигурява най-пълната и изчерпателна информация. В случаите, когато необходимата информация липсва, в който и да е от посочените по-горе източници, предпочитание се дава на долупосочените източници в следния ред: други публикувани описания на ресурса (напр. библиографски бази данни, списания), други източници.

0.4.2. Препоръчителни източници на описание

Понятието “препоръчителен източник” се използва, за да характеризира източник на информация, избран съобразно посочения по-горе ред. Препоръчителните източници за всяка област на описанието са посочени по-долу. Информация, взета извън препоръчителния източник се поставя в квадратни скоби.

Област Препоръчителни източници на информация

Заглавие и сведение за вътрешни източници; отговорност етикет на физическия носител; документация, опаковки или друг съпроводителен материал

Издание вътрешни източници; етикет на физическия носител, опаковки, документация или друг съпроводителен материал

Вид и количествена характеристика на ресурса кой да е източник

Издаване, разпространение и др. вътрешни източници; етикет на физическия носител, опаковки, документация или друг съпроводителен материал

Физическа характеристика кой да е източник

Серия вътрешни източници; етикет на физическия носител, опаковки, документация или друг съпроводителен материал

Забележка кой да е източник

Стандартен номер кой да е източник

0.5. Език и азбука на описанието

Елементите в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност, Областта на изданието, Областта на издателските данни и Областта на сериите обикновено се взимат от библиографската единица и се предават в описанието на езика (езиците) и/или азбуката (азбуките), на които е написана информацията. Допълнителен текст в тези области се поставя в квадратни скоби и се посочва на езика (езиците) и/или азбуката (азбуките), съобразен със съответната част от описанието, освен в следните случаи:

когато съкращенията (вж 0.6.)и допълнитилният текст (вж 0.8. и 0.9.)са предварително уговорени;

когато се добавя вида на ресурса (вж 3.1.) и сведения за ролята на разпространителя (вж 4.3.2.), които се посочват на езика и/или азбуката, избрани от националната библиографска агенция.

Термините, използвани в Областта на вида и количествената характеристика на ресурса, Областта на физическата характеристика, Областта на забележките и в Областта на международния стандартен номер се посочват на езика и/или азбуката, избрани от националната библиографска агенция, освен:

когато в Областта на забележките се посочва оригиналното заглавие или вариант на заглавието и цитати;

когато в Областтта на международния стандартен номер се посочва ключово заглавие.

Описание на библиографски единици на азбуки, различни от тези, които се използват от националната библиографска агенция може, ако е необходимо, да бъде транслитерирано или транскрибирано без скоби на азбуката, използвана от агенцията.

0.6. Съкращения и абревиатури

0.6.1. Като изключение се допуска съкращаване на някои елементи от описанието (Напр. 1.1.4.1.). В тези случаи пропуснатият текст се означава с многоточие.

Думите и изразите в текста на описанието се съкращават според приетите стандарти за съкращения в библиографското описание.

0.7. Главни букви

Първата дума на всяка област и първите думи от елементите в някои области (напр. вид на ресурса, паралелно заглавие, алтернативно заглавие, заглавие на част) се пишат с главни букви. Употребата на главни букви на други места в библиографското описание се съобразява с граматическите изисквания на съответния език(езици) и/или азбука (азбуки), използвани при описанието. Когато в описанието има повече от един език (езици) и/или азбука (азбуки), всеки от тях трябва да бъде представен в библиографското описание според правилата на съответния език.

0.8. Грешки

Неточни или сгрешени думи се предават в библиографското описание така, както са изписани в библиографската единица, последвани от "!", поставени в квадратни скоби. В квадратни скоби се добавя правилната форма, предшествана от "i.e" (id est), или от съответния еквивалентен израз на друг език и/или азбука. Букви или числа, пропуснати в сгрешените думи или години се добавят в квадратни скоби без да са отделени с един пункт разстояние.

Пример:

Small busines [business] encyclopedias

Small busines [!] encyclopedias

Virtual lib[r]ary

0.9. Символи и др.

Символ или други знаци, които по технически причини не могат да се отпечатат (обикновено знаци, които не са нито буквени, нито цифрени) се заместват с тяхното словесно описание или с техния еквивалент с букви или думи. Заместителят се поставя в квадратни скоби и, ако е необходимо, се отбелязва в обяснителна бележка.

Пример:

/ by [E.B.C]

Пояснение. Инициалите на автора са представени с ноти.

[3.] ed.

Пояснение. Поредността на изданието е посочена на заглавната страница с три звездички.

I [love] Paris

Пояснение. Думата 'love' в заглавието е представена чрез символа за сърце.

Определяне на елементите

Редна дума

Определянето на редната дума няма да се разглежда в настоящия стандарт. То ще става въз основа на съществуващите вече стандарти за различните видове документи на традиционен носител, тъй като изборът на редна дума има връзка с вида на документа (книга периодично издание и т.н.), а не с вида на носителя.

обратно към съдържанието