Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources   

1. Област на заглавието и сведенията за авторската отговорност

Основно заглавие

Вид на материала (незадължителен)

Паралелни заглавия

Подзаглавни данни

Сведения за авторска отговорност

                 Разделителни знаци

Видът на материала се огражда в квадратни скоби ([]), пред и след които се оставя един пункт разстояние.

Всяко паралелно заглавие се предхожда от един пункт разстояние, знак за равенство, един пункт разстояние ( = ).

Всяко подзаглавие се предшества от един пункт разстояние, двуеточие, един пункт разстояние ( : ).

Първото сведение за авторската отговорност след заглавието се предшества от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние ( / ).

Всяко следващо сведение за авторската отговорност се предшества от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние ( ; ), освен ако сведенията не са свързани смислово.

Заглавията на отделни произведения от различни автори, съдържащи се в една библиографска единица се отделят с точка, един пункт разстояние ( . ), освен ако не е налице някакъв свързващ текст (дума или фраза).

Заглавията на отделни произведения от един и същ автор, съдържащи се в една библиографска единица, се отделят едно от друго с един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние ( ; )

Пример:

Основно заглавие [Вид на материала] = Паралелно заглавие = Паралелно заглавие / Сведение за авторската отговорност

Основно заглавие [Вид на материала] : Подзаглавни данни : Подзаглавни данни / Сведение за авторската отговорност

Основно заглавие [Вид на материала] : Подзаглавни данни = Паралелно заглавие : Паралелни подзаглавни данни / Сведение за авторската отговорност

Основно заглавие [Вид на материала] /Сведение за авторската отговорност = Паралелно заглавие / Паралелно сведение за авторската отговорност

Основно заглавие [Вид на материала] / Сведение за авторската отговорност ; Второ сведение за авторската отговорност ; Трето сведение за авторската отговорност

Заглавие [Вид на материала] / Сведение за авторската отговорност.

Заглавие / Сведение за авторската отговорност

Заглавие [Вид на материала] : Подзаглавни данни ; Заглавие : Подзаглавни данни / Сведение за авторската отговорност

1.1. Основно заглавие

1.1.1. Основното заглавие е първият елемент от описанието, дори когато на препоръчителния източник за информация то е предхождано от сведения за авторската отговорност, сведение за поредност на изданието, за серия, издателство и разпространение, година, цена или друга информация, която не се отнася до основното заглавие.

Пример:

Netware [Електронен ресурс]

Volkswriter deluxe [Електронен ресурс]

Welcome to CERN [Електронен ресурс]

1.1.2. Формата на заглавието може да бъде различна.

1.1.2.1. Основното заглавие може да се състои само от понятие (понятия), означаващо вида на библиографската единица или нейното интелектуално или художествено съдържание.

Пример:

Survey data [Електронен ресурс]

Software [Електронен ресурс]

Graphics [Електронен ресурс]

1.1.2.2. Основното заглавие може да се състои от име на лице или на колектив, ако препоръчителният източник на информация не съдържа друго заглавие освен него.

Пример:

Dian Fossey {Електронен ресурс]

International Summer School on Computational and Mathematical Linguistics [Електронен ресурс]

1.1.2.3. Основното заглавие може да се състои от или да включва в себе си инициали или акроним, ясно посочени в препоръчителния източник на информация.

Пример:

BASIC [Електронен ресурс]

Развитата форма, ако е дадена в препоръчителния източник на информация, но не е избрана за основно заглавие, се посочва като подзаглавни данни (вж 1.4.3) или като сведение за авторска отговорност (вж 1.5.4). Имена на файлове се приемат за основно заглавие само, ако те са единствените налични сведения, взети от съдържанието на файла, извън библиографската единица, от обвивката, документацията или друг придружителен материал (вж и 1.1.3.3).

Пример:

AAAI = American Association for Artificial Intelligence

1.1.2.4. Основното заглавие може да се състои от две части (всяка от които може да се разглежда като основно заглавие), свързани със съюза "или" или негов еквивалент на друг език. Втората част се приема за алтернативно заглавие.

Пример:

Space zone, or, The quest for Cleopatra [Електронен ресурс]

1.1.2.5. Основното заглавие може да включва сведенията за авторската отговорност, името на издателя или подробности, отнасящи се до други елементи на описанието (напр. поредност на изданието), ако тази информация е граматически свързана с него.

Пример:

Joe Lynn's payroll system [Илектронен ресурс]

Bruce Mitchell on dimensional analysis [Електронен ресурс]

Adventure games of Derek Tyne [Електронен ресурс]

Galaxy Inc.'s guide to spreadsheets [Електронен ресурс]

1.1.2.6. Когато библиографската единица съдържа едно или повече отделни произведения и на препоръчителния източник на информация освен общо заглавие са посочени и заглавията на отделните произведения, за основно заглавие се приема общото заглавие. Заглавията на отделните произведения се дават в Областта на забележките.

Пример:

Winter games [Електронен ресурс]

Забележка: Съдържа: Hit the slopes ; Hit the ice

Finance directions [Електронен ресурс]

Забележка: Съдържа: Mortgages / B. Hardy. Loans / A. Martin-Smith. Retirement / R.T. Couts

1.1.2.7. За библиографска единица, съдържаща две или повече индивидуални произведения без общо заглавие вж 1.1.4.2.1.

1.1.3. Избор на основно заглавие

1.1.3.1. Библиографска единица с един препоръчителен източник на информация

Когато два или повече варианта на заглавието на един и същ език и/или азбука се появяват на препоръчителния източник на информация, основното заглавие се избира в зависимост от оформлението или от последователността, в която са дадени вариантите.

Когато заглавията са на различни езици и/или азбуки (т.е. паралелни заглавия вж 1.4.4.6.1), основно заглавие е това, което е на езика и/или азбуката на съдържанието на библиографската единица. Ако този критерий не може да бъде приложен, основното заглавие се избира в зависимост от оформлението или от последователността, в която са дадени паралелните заглавия (вж 1.3.3.2).

1.1.3.2. Библиографска единица с повече от един препоръчителен източник на информация.

Когато библиографската единица има повече от един препоръчителен източник на информация (в случаи на многоезични издания), в които поотделно се дава заглавието на всеки език и/или азбука, основното заглавие се избира от този източник на информация, който е на езика и/или съдържанието на библиографската единица.

Когато този критерий не може да бъде приложен (защото библиографската единица няма текст или защото неговото съдържание е на два или повече езика или азбуки) като източник за основното заглавие се избира първият от двата или повече последователно представени източника на информация.

1.1.3.3. Вариантите на заглавието (извън паралелното заглавие, ако има такова), които не са избрани за основно заглавие, се разглеждат като подзаглавни данни, когато са посочени на препоръчителния източник на информация.

Вариантите на заглавието, намиращи се на други места в библиографската единица, могат да се посочат в Областта на забележките. Имена на файлове, които не са избрани за основно заглавие, но са посочени на препоръчителния източник на информация, могат да се посочат в Областта на забележките (вж 1.1.2.3).

1.1.4. Представяне на заглавието в библиографското описание.

1.1.4.1. Основното заглавие се предава в библиографското описание така, както е представено на препоръчителния източник на информация. Това не винаги се отнася за главните букви (вж 0.7.) и за препинателните знаци.

По изключение много дълго заглавие може да се съкрати в средата или в края, стига това да не променя смисъла му, да не доведе до загуба на важна информация или до неточност от граматическа гледна точка. Пропуснатата част се означава с три точки (…)

1.1.4.2. Библиографска единица без основно заглавие

1.1.4.2.1. Когато библиографската единица съдържа две или повече произведения без основно заглавие (вж 1.3.3.3.), заглавията на отделните произведения се предават в описанието според типографското оформление или според последователността им на препоръчителния източник на информация.

Пример:

Crisis [Електронен ресурс] ; Wilderness / Lydia Horsfall

Когато броят на индивидуалните произведения е много голям, посочват се първите три заглавия с многоточие. Пълното съдържание се посочва в Областта на забележките.

Пример:

Electronic writing [Електронен ресурс] ; Functional grammar ; Verbal communication ... / Jesse Oktay

1.1.4.2.2. Когато библиографската единица няма основно заглавие, но представлява текстово изложение, то се предава в пълна или съкратена форма. Пропускането на цели фрази или изрази не се отбелязва. Съкращаването на фрази или думи се отбелязва с многоточие. Редът на елементите при представянето им се определя от типографското оформление и от разположението им на библиографската единица. Важни части от текста, като наименования на продукти и организации и наименования, места и години на събития не се пропускат. Допълнителна информация в този или друг аспект на съдържанието се посочва в Областта на забележките.

Пример:

Court cases 1969 ... by counties in southeastern Connecticut [Електронен ресурс]

1.2. Вид на материала (незадължителен)

1.2.1. Предназначението на този елемент е да може най-общо и още в началото на библиографското описание да се определи видът на материала, към който принадлежи библиографската единица. Той се посочва в библиографското описание непосредствено след основното заглавие и се съставя на езика и азбуката, избрани от библиографската агенция. Препоръчва се на български език да се използва “електронен ресурс”.

Пример:

Compton's multimedia encyclopedia [Електронен ресурс]

1.2.2. Въвеждането на вида на материала е особено полезно за некнижните материали, включени в интегрирани каталози или в библиографии.

1.2.3 Когато библиографската единица се състои от основна и от допълнителна част (части), които не са от един и същи вид (напр. електронен ресурс, придружен от учебник и стенна карта), видът на материала се посочва само след основната част.

Пример:

E-Z math [Електронен ресурс]

Забележка: Софтуер с ръководство за учителя, учебник за ученика и таблици

1.2.4. Когато библиографската единица се състои от две или повече произведения без основно заглавие (вж 1.1.4.2.1. и 3.3.3.), видът на материала се посочва след първото заглавие.

Пример:

Building economics [Електронен ресурс] ; Regulatory technology / Hiram Merritt. Construction standards / Theodore McGoldrick

Tax writer [Електронен ресурс] ; Managing income ; Taking stock / Donald Gaudreau

1.3. Паралелни заглавия

1.3.1. Заглавията, които не са избрани за основни, се отразяват в описанието като паралелни заглавия, когато на препоръчителния източник на информация има заглавия на повече от един език и/или азбука.

Пример:

Beyond horizons [Електронен ресурс] = Allende los horizontes

1.3.2. Формата на паралелното заглавие може да бъде различна.

1.3.3. Представяне на паралелното заглавие в библиографското описание.

1.3.3.1. Когато паралелното заглавие е взето от препоръчителния източник на информация, то се представя в описанието така, както е дадено там. Това не се отнася за главните букви и препинателните знаци. В изключение то може да бъде съкратено, като това се отбелязва с многоточие.

Пример:

History of the French language… [Елекронен ресурс] = Histoire de la langue franзaise…

1.3.3.2. Когато в препоръчителния източник на информация има повече от едно паралелно заглавие, в библиографсското описание се представят първите две по реда, определен от типографското оформление или от последователността им на източника за информация последвани от “и др.” или от неговия еквивалент на съответния език. Останалите паралелни заглавия могат да бъдат посочени в забележка, ако е необходимо.

Пример:

Snow White and Red Rose [Електронен ресурс] = Blancanieves y Rosaroja etc.

Забележка. Друга паралелно загл. Schneewittchen und Rosenroth

1.3.3.3. Библиографска единица без основно заглавие

Когато библиографската единица съдържа две или повече произведения без основно заглавие (вж 1.1.4.2.), но индивидуалните заглавия имат паралелни заглавия, те се дават след заглавията, към които се отнасят.

Пример:

Du er ikke alene [Електронен ресурс] = You are not alone. Opname = In for treatment

1.4. Подзаглавни данни

1.4.1. Подзаглавните данни могат да се отнасят към основното заглавие, към паралелното заглавие или към заглавията на отделните произведения, включени в библиографската единица.

1.4.2. Подзаглавните данни могат да включват информация за авторската отговорност, за издаването или разпространението или други подробности (напр. поредност на изданието), ако тези сведения са граматически свързани с подзаглавните данни.

Пример:

Black holes [Електронен ресурс] : Sidney Owen's space games

1.4.3. Ако основното заглавие се състои от инициали и акроними и развитата форма се намира на препоръчителния източник на информация, тя се дава като подзаглавни данни.

Пример:

SPSS [Електронен ресурс] : statistical package for the social sciences

1.4.4. Представяне на подзаглавните данни в библиографското описание

1.4.4.1. Подзаглавните данни се предават в описанието след основното заглавие, към което се отнасят (Вж и 1.4.4.6.).

1.4.4.2. Подзаглавните данни се представят така, както са посочени. Това не се отнася до главните букви или препинателните знаци. По изключение, подзаглавните данни могат да бъдат съкратени. Пропуснатите части се означават с многоточие.

1.4.4.3. Подзаглавните данни, които на препоръчителния източник на информация, са представени преди основното заглавие, се представят в библиографското описание след него, ако не са граматически свързани. Ако това е невъзможно, сведението се посочва в Областта на забележките.

1.4.4.4. Когато на препоръчителния източник на информация има повече от едни подзаглавни данни, те се предават в описанието в реда, определен от типографското оформление или от последователността им на източника на информация (Вж и 7.1.4).

Пример:

Offshore oil drilling [Електронен ресурс] : data analysis : from Neel Oil Research Council

1.4.4.5. Библиографска единица без основно заглавие

1.4.4.5.1. Когато библиографската единица няма основно заглавие (вж 1.1.4), но има подзаглавни данни, отнасящи се към едно или повече заглавия на индивидуалните произведения, те се посочват в библиографското описание след заглавията, към които се отнасят.

Пример:

Special effects [Електронен ресурс] : morphing and warping. 3-D modeling : generic primitives and other basic tools

1.4.4.5.2. Подзаглавни данни, представени на препоръчителния източник на информация, отнасящи се до повече от едно произведение от един и същи автор се посочват след заглавията, към които се отнасят, ако това е възможно. В случаите, когато не е възможно, например когато произведенията не са последователни, подзаглавните данни се посочват в Областта на забележките.

Пример:

Pow! [Електронен ресурс] ; Zap it : two adventure games / Rick Held

1.4.4.5.3. Подзаглавни данни, представени на препоръчителния източник на информация, които се отнасят до всички произведения в библиографската единица, въпреки че са от различни автори се дават в Областта на забележките.

1.4.4.5.4. Когато връзката между основните заглавия и подзаглавните данни не е достатъчно ясна, в текста може да се вмъкне поясняваща дума или фраза в квадратни скоби. Ако това не е възможно, подзаглавните данни се посочват в Областта на забележките.

1.4.4.6. Паралелни заглавия и паралелни подзаглавни данни

1.4.4.6.1. Когато на препоръчителния източник на информация има едно или повече паралелни заглавия и подзаглавни данни на повече от един език и/или азбука, всяко подзаглавие следва заглавието, към което се отнася езиково.

Пример:

Vienna [Електронен ресурс] : hotel and tourist guide = Wien : Hotel- und ReisefЬhrer

1.4.4.6.2. Когато на препоръчителния източник на информация има едно или повече паралелни заглавия, а подзаглавните данни са само на един език и/или азбука, те се дават след паралелното заглавие на съответния език.

1.4.4.6.3. Когато паралелното заглавие съдържа в себе си и основно заглавие и подзаглавни данни, написани на езика на основното заглавие, подзаглавието се дава след основното и преди паралелното.

1.4.4.6.4. Когато няма паралелно заглавие, но препоръчителния източник на информация съдържа подзаглавни данни на повече от един език и/или азбука, се посочва подзаглавието, което е на езика на основното заглавие. Когато не може да се приложи този критерий, посочва се първото сведение от препоръчителния източник на информация.

1.5. Сведения за авторската отговорност

1.5.1. Сведенията за авторската отговорност отразяват всеки субект (лице или колективен орган), отговорен за или съдействал за създаването на интелектуалното или артистично съдържание на произведението, включено в библиографската единица.

1.5.2. В сведенията за авторската отговорност се посочват субекти като: писатели, програмисти, ръководители на изследователски колективи, художници, осъществили графично оформление, композитори, аниматори и др., чиито произведения са включени в библиографската единица директно (например автор на текст, редактор, съставител, преводач, илюстратор, композитор на музика и др.) или индиректно (например автор на произведение, което е послужило за основа на софтуера), адаптатори на съществуващо произведение, независимо дали е на същия носител като оригиналния или не, организации или отделни лица, спонсорирали споменатите по-горе дейности.

Като допълнение към субектите, идентифицирани по горе, сведението за авторската отговорност за електронен ресурс може да включи и лица, определени като проектанти или дизайнери, които създават съдържанието на ресурса или го осъществяват (напр. дизайнер на игра). Включват се и такива лица, които имат специфични отговорности по отношение на конкретен ресурс или определен вид ресурси (напр. ръководител на проекта на данни от извършено изследване, видеорежисьор).

По принцип подобна интелектуална отговорност се определя не само на индивидуалните или колективните субекти, имащи очевидна значителна роля при осъществяването, производството или реализирането на произведението, но и на субектите, чиято роля е сравнително незначителна (напр. историческите консултанти), но които въпреки това са посочени на препоръчителния източник за информация. Имената на лицата, за които е преценено, че имат незначителна роля, могат да бъдат посочени и в забележка (вж 7.1.5.).

Сведение за авторска отговорност не се съставя от каталогизатора, ако то липсва в библиографската единица.

Сведенията за авторската отговорност могат да се състоят от:

1.5.2.1. Името (имената) на лицето (лицата) или колектива (колективите) с или без свързваща дума или израз, посочващи ролята им.

Пример:

Bitnet history [Електронен ресурс] / Billy Baron

Amazing universe CD-ROM [Електронен ресурс] / produced by Hopkins Technology

Communism and the cold war [Електронен ресурс] / ABC News Interactive

1.5.2.2. Израз без конкретни имена, който дава представа за интелектуално участие или за някаква друга форма на отговорност.

Пример:

Educational programs that also entertain [Електронен ресурс] / by a team of programmers and teachers Bankware [Електронен ресурс] / Arden Wilson ; with graphics by the author

1.5.2.3. Съществително собствено име или израз, който включва съществително собствено име (имена) и посочва по-скоро ролята на лицето или колектива, а не същността на дейността.

Пример:

Minnesota agriculture [Електронен ресурс] / author, Ken Brumbaugh Xwaisq interface [Електронен ресурс] / development and debugging, Philip Goldman

Други имена или изрази, съдържащи имена, обикновено се разглеждат като подзаглавни данни (вж 1.4.2.).

1.5.2.4. Подробности, отнасящи се до други елементи на описанието (напр. оригинално заглавие, информация за изданието, от което е направен превода), когато те са граматически свързани със сведението за авторската отговорност.

Пример:

Alice's wonders [Електронен ресурс] / adapted from Alice in Wonderland, by Wilford Hagers

1.5.2.5. Сведения за авторската отговорност, отнасящи се до приложение или друг вид съпроводителен материал, когато те са дадени на препоръчителния източник на информация.

Пример:

Career choices of teenage girls [Електронен ресурс] / principal investigator, Harriett D. Lipetz ; with appended data on entry level job openings compiled by a joint educational task force

1.5.2.6. Наименование (наименования) на колектив-спонсор на библиографската единица, когато той е посочен на препоръчителния източник на информация и когато връзката между спонсора и единицата е ясно определена или може да се изясни чрез допълване с подходяща дума или кратък израз.

Пример:

Unchurched Americans, April 1978 [Електронен ресурс] / [sponsored by] Coalition of Religious Groups in America ; conducted by Gallup Organization

Когато наименованието на спонсориращата организация е неделима част от областта на сведенията за издателските данни, разпространениеето и т.н. (т.е. предшествано от фраза като “публикувано за”).

1.5.2.7. Сведение, което не може да се свърже с интелектуалното или художествено съдържание на библиографската единица, не се приема за сведение за авторската отговорност. Епиграфи, посвещения, сведения за патронаж или награди не се включват в тази област, но могат да бъдат посочени в Областта на забележките

1.5.2.8. Когато интелектуалната отговорност на лицата или колективите не може да се определи точно нито от библиографската единица, нито от друг източник, те не се посочват в описанието, макар и да са споменати в препоръчителния източник на информация.

1.5.3. Едно или повече сведения за авторската отговорност

1.5.3.1. Единично сведение за авторската отговорност се среща, когато формулировката на препоръчителния източник на информация показва това. Повече от едно лице или колективен орган могат да бъдат посочени като такова сведение или когато техните функции са еднакви, или когато техните имена са свързани, въпреки че изпълняват различни функции.

Пример:

BASIC games and recreation [Електронен ресурс] / developed by Dale Kahn with Laurie Fenster

1.5.3.2. Повече от едно сведение за авторската отговорност се посочват, когато това е ясно формулирано, или когато повече от едно лице или повече от един колективен орган изпълняват различни функции и сведенията за тях не са свързани.

Пример:

Xmag [Електронен ресурс] : screen magnification program / written by Danny Shapiro ; ported to Motif by Philip Schneider

1.5.4. Представяне на сведенията за авторската отговорност в библиографското описание

1.5.4.1. Сведенията за авторската отговорност се представят в описанието така, както са дадени в библиографската единица.

Пример:

Games and more games [Електронен ресурс] / developed by TNF Software Arts ; graphics by Larry Blum

The bulimia study [Електронен ресурс] / coordinated for the Joint Task Force on Affective Disorders by George Lahan-Jones

Finnish families in Texas [Електронен ресурс] / principal investigators, T. Sheehan, H. Lovett

New wave stories for your microcomputer [Електронен ресурс] / researched and compiled by Art Gump

1.5.4.2. Сведения за авторската отговорност, взети извън библиографската единица се предават в описанието без скоби. В забележка се посочва източникът, от който е взета информацията.

1.5.4.3. Когато имената на няколко лица или колективи са представени като единично сведение за авторската отговорност (вж 1.5.3.1.), броят на имената, които се включват в библиографското описание, се определя от библиографската агенция. Имената се отделят едно от друго със запетая или се свързват с дума, поставена в квадратни скоби. Пропуснатите имена се означават с “и др.” или с "et al." (et alii).

Пример:

Interstate produce sales [Електронен ресурс] / prepared by M. Mumblow ... [et al.]

How working mothers cope [Електронен ресурс] / Human Resource Management Service [and]Commission on Career Development

1.5.4.4. Когато имената на лица или колективи се явяват в Областта на авторската отговорност в непълна форма, напр. акроним и др.п., пълната форма на имената задължително се посочва в Областта на забележките.

1.5.4.5. Инициали, означаващи членство в дружества, академични степени, сведения за заемани длъжности, професионални квалификации и др. п., следващи името на лицето, се посочват в описанието, ако инициалите са необходими от езикова гледна точка, за идентификация на лицето или за определяне областта на неговата дейност.

Във всички други случаи инициали и др.п. не се разглеждат като част от авторската отговорност и се пропускат (вж 1.5.2.7.).

1.5.4.6. Когато на препоръчителния източник на информация сведението за авторската отговорност предхожда основното заглавие, то се посочва в описанието след него и след подзаглавните данни, освен в случаите, когато е граматически свързано с някои от гореспоменатите елементи.

1.5.4.7. Сведение за авторската отговорност, което включва име на колектив, изразено в йерархическа форма се представя в описанието в реда, в който е представено в библиографската единица.

Пример:

Characteristics of self-esteem in adolescence [Електронен ресурс] / Division of Child Psychiatry, Cambridge Hospital

1.5.4.8 Когато сведението за авторската отговорност няма граматическа връзка със заглавието, към което се отнася, името на лицето или колектива се дава като трети елемент в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност след наклонена черта ( / ).

Пример:

Retrospective UK MARC file, 1950-1974 [Електронен ресурс] / British Library Bibliographic Services Division

1.5.4.9. Когато връзката между сведението за авторската отговорност и заглавието не е ясна, може да се добави свързваща дума или кратка фраза в квадратни скоби.

Пример:

Strikeout, and other simulation games [Електронен ресурс] / [collected by] Jim Good

Hausverwaltung 64 [Електронен ресурс] : die rationelle Hausverwaltung fur Ihre Mietwohnung / [Verf.] Udo Eulberg

1.5.4.10. Когато сведенията за авторската отговорност са повече от едно, тяхната поредност в библиографското описание се определя от типографското оформление или от последователността, в която са дадени на препоръчителния източник на информация, без да се взема предвид обхвата и степента на интелектуална отговорност, която се съдържа в отделните сведения. Когато сведенията за авторската отговорност не са взети от препоръчителния източник на информация, те се дават в логичен ред, ако това е възможно.

Пример:

Hardisk accounting [Електронен ресурс] / design, Roger Teppe ; programmer, Bob Chompsky ; graphics, Carol Mayer-Lenz

1.5.4.11. Паралелни заглавия и паралелни сведения за авторската отговорност

1.5.4.11.1. Когато препоръчителният източник на информация съдържа едно или повече паралелни заглавия и/или паралелни подзаглавни данни, както и сведения за авторската отговорност на повече от един език и/или азбука, всяко сведение за авторската отговорност следва основното заглавие или подзаглавните данни, с които е свързано езиково.

Пример:

Canadian urban sources [Електронен ресурс] : a survey / Canadian Council on Urban and Regional Research = Sources urbaines canadiennes : un aperзu / Conseil canadien de la recherche urbaine

1.5.4.11.2. Когато основният източник на информация съдържа едно или повече паралелни заглавия и/или паралелни подзаглавни данни, а сведението за авторската отговорност е само на един език и/или азбука, сведението за авторската отговорност се дава след заглавието или подзаглавните данни, с които е свързано езиково.

Пример:

Statistique des comptes nationaux, 1969-1985 [Електронен ресурс] / Organisation de cooperation et de developpement economiques

= National accounts statistics, 1969-1985

1.5.4.11.3. Когато на препоръчителния източник на информация сведенията за авторската отговорност са посочени на повече от един език и/или азбука, но няма паралелни заглавия или подзаглавия, посочва се само това сведение, което е на езика на основното заглавие.

Пример:

Directions in tin trade of selected North American countries [Електронен ресурс] : statistical survey / International Tin Council

1.5.4.12. Библиографска единица без общо заглавие

1.5.4.12.1. Когато библиографската единица няма общо заглавие и когато всички индивидуални произведения имат едно и също сведение за авторската отговорност, тя се дава след всички заглавия, паралелни заглавия и подзаглавни данни.

Пример:

A survey of spending on foreign language teaching [Електронен ресурс] ; Foreign language teaching resources / principal investigator, J.L. Pianko

1.5.4.12.2. Когато индивидуалните произведения имат различно сведение за авторската отговорност, всяко сведение се посочва след заглавието (заглавията), паралелното заглавие (заглавия)и подзаглавните данни, към които то се отнася.

Пример:

Hybrid imaging [Електронен ресурс] : technology and graphic design / April Cubbitt. Art and the machine / Fran Chen. Space art / Jean-Louis Gero ; illustrator, Judy Randall

1.5.4.12.3. Когато сведенията за авторската отговорност се отнасят само до някои от индивидуалните произведения, те се посочват след заглавието, за което се отнасят.

Пример:

Nuclear disarmament [Електронен ресурс] ; Politics of peace / principal investigator, Thomas Cashdollar. Strategies for defense / principal investigator, Damien Toffel

1.5.4.12.4. Когато отделните произведения имат свое собствено сведение за авторска отговорност и препоръчителният източник на информация съдържа и сведение за авторската отговорност, отнасящо се до библиографската единица като цяло, последното се посочва след останалата информация за интелектуална отговорност, предшествано от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние (;). Връзката между последното сведение за авторската отговорност и останалата част от описанието може да се направи по-ясна с добавяне на свързваща дума или фраза, поставени в квадратни скоби.

Пример:

Spellbinder [Електронен ресурс] / Tom Leach. The music director / Bob Dithridge. Word magic / Charles Zipf ; editor [of the three works], Glen Furness

Ако тази добавка е граматически невъзможна или има опасност да доведе до неяснота и объркване, пояснението се дава в Областта на забележките.

1.5.4.13. Когато основното заглавие се състои от общо заглавие (при библиографски единици, състоящи се от няколко части) и заглавия на отделните единици, сведението за авторската отговорност се дава след тази част от основното заглавие, към което се отнася. В случай на съмнение или, когато сведението за авторската отговорност се отнася до основното заглавие като цяло тя се дава само след него.

Пример:

Urban and regional references. Supplement [Електронен ресурс] / compiled by Canadian Council on Urban and Regional Research

обратно към съдържанието