Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources   

2. Област на характеристика на изданието

2.1. Сведение за изданието

2.2. Паралелно сведение за изданието (незадължителен)

2.3. Сведение за авторската отговорност, отнасяща се до даденото издание

2.4. Допълнително сведение за изданието

2.5. Сведения за авторската отговорност, отнасящи се до допълнителното сведение за изданието

Разделителни знаци

А. Областта на характеристиката на изданието се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. - )

Б. Всяко паралелно сведение се предхожда от един пункт разстояние, знак за равенство, един пункт разстояние ( = )

В. Първото сведение за авторската отговорност, отнасящо се до даденото издание (или следваща допълнително сведение за изданието) се предшества от един пункт разстояние, наклонена черта, един пункт разстояние ( / ).

Г. Всяко следващо сведение за авторската отговорност, отнасящо се до изданието (или следваща допълнително сведение за изданието) се предшества от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние ( ; ).

Д. Допълнително сведение за изданието, следващо друго сведение за изданието или сведение за авторската отговорност, отнасящо се до изданието се предхожда от запетайка, разстояние (, ).

Примери:

. - сведение за изданието

. - сведение за изданието = паралелно сведение за изданието

. - сведение за изданието / Сведение за авторската отговорносст

. - сведение за изданието / сведение за авторската отговорност ; второ сведение за авторската отговорност

. - сведение за изданието / сведение за авторската отговорност = паралелно сведение за изданието / сведение за авторската отговорност

. - сведение за изданието, допълнително сведение за изданието

. - сведение за изданието / сведение за авторската отговорност допълнително сведение за изданието / сведение за авторската отговорност

2.1. Сведение за изданието

2.1.1. Сведението за изданието се състои от термин, израз или група от знаци, отнасящи се до:

А. всички екземпляри от едно издание формално идентифицирани като принадлежащи към него чрез наименуване или номериране на поредността; или

Б. всички екземпляри на едно издание, което по своето интелектуално или художествено съдържание се различава от предишни издания със същото оформление независимо дали това е отбелязано изрично върху тях.

Сведението за изданието обикновено включва думата “издание” или нейния еквивалент на друг език (edition). Сродни термини като “версия " (version), “ниво” (level), "release", “осъвременен” (update), могат да се разглеждат като сведения за изданието; тези термини се използват понякога за означаване на по-големи или по-малки промени в библиографската единица и затова не могат да бъдат сигурно указание, че чрез тях се означава ново издание. Сведението за изданието може също да включва термин, означаващ разликите от други издания (напр. “ново издание” “поправено издание” и др.) или други изрази, които могат да бъдат граматически свързани и да отнасят сведението за изданието към други елементи от библиографското описание (напр. оригинално заглавие, което е във форма като “new release of…"). Сведение за издание се посочва, когато има значителни разлики в интелектуалното или артистично съдържание на ресурса, включително допълнения или съкращения, разлика в програмния език; изменения с цел да се усъвършенства ресурса и да се работи по-резултатно с него, модификации в програмния език или в операционната система, за да може ресурсът да бъде съвместим с други машини или операционни системи.

Различията, които не означават ново издание включват: различие във вида на носителя (напр. диск или касета) и/или размера на физическия носител (напр. дискета от 14 см и 9 см ); различия във формата на файловете, свързани с отпечатването (напр. ASCII или Postscript), различия във формата на файловете, свързани с операционната система (напр. IBM или Macintosh), различия, отнасящи се до знаковия код, различия в изходния носител или формат на показване (напр. ресурс с отдалечен достъп, копиран върху дискета или на оптичен диск). Обикновено различията, които не означават ново издание не са знак за създаването на отделен библиографски запис, въпреки че библиографската агенция може да избере създаването на многократни библиографски записи.

Когато електронният ресурс има много сведения за изданието, отнасящи се до части от библиографската единица (напр. интерактивно мултимедийно произведение), посочва се сведението (сведенията), което се отнася до единицата като цяло. Когато няма сведение за изданието, което да се отнася към библиографската единица, сведението (сведенията) може да се даде в Областта на забележките.

В случаите на електронен ресурс с отдалечен достъп, който много често се осъвременява, сведението за изданието не се посочва в тази област, а с подходяща бележка се отбелязва в Областта на забележките (вж 7.2.2).

Сведение за изданието, което се появява само в придружителния материал не се разглежда като сведение за изданието на ресурса, освен ако информацията в документацията не сочи, че сведението се отнася към ресурса.

2.1.2. Сведението за изданието се предава в описанието така, както е дадено в библиографската единица. То се поставя в квадратни скоби, ако информацията е взета извън библиографската единица.

Използват се стандартни съкращения. Арабските цифри се използват вместо други цифри или вместо такива, предадени с думи. Обяснителен текст, допълващ сведението за изданието може да бъде даден, когато се сметне, че той е необходим за идентифицирането на изданието (вж 2.3.3.).

Пример:

CyberOffice for administrative personnel [Електронен ресурс]. - Windows 95 ed.

TAPESCAN [Електронен ресурс] / principal programmer, William C. Daland. - Version 3.5

The enduring vision [Електронен ресурс] : a history of the American people / Boyer ... [et al.] ; developed by Bryten, Inc. - Interactive ed., 1993 version

2.1.3. Когато в библиографската единица няма сведение за изданието, но е известно, че единицата съдържа значителни промени в сравнение с предишни издания, може да се добави подходящо сведение за изданието на езика на препоръчителния източник за информация, поставено в квадратни скоби, и съгласно препоръките в 2.1.2.

Пример:

[New ed.]

[Apr. 1995 issue]

[Rev. ed., Aug. 1995]

[Version 1.5]

[School ed.]

2.1.4. Следните сведения за изданието не се повтарят в тази област:

2.1.4.1. Сведение за изданието, което е неразделна част от елемент на друга област (напр. в основното заглавие) и се разглежда като такова (вж 1.1.2.5.), не се повтаря в тази област.

Пример:

The compact version of Symphony [Електронен ресурс]

а не:

Symphony [Електронен ресурс]. - Compact version

2.1.4.2. Сведение (сведения) за изданието, свързано с едно или повече произведения, които са включени в обща библиографска единица без общо заглавие, не се посочва в Областта на характеристиката на изданието, а в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност със съответните разделителни знаци (вж 1.1.4.2.).

Пример:

National flight [Електронен ресурс] / by Air Flight Inc., 1995 sales ed. Navigation advisor / Interactive Mapping Corporation

Авторска отговорност, отнасяща се до даденото издание

Сведенията за авторската отговорност, свързани само с дадено издание могат да се отнасят за лица или колективи и могат да показват функции като редактор на новото издание или името на лицето или организацията, Отговорни за изготвянето на придружителен материал, приложения и др. в новото издание.

Пример:

Findit [Електронен ресурс] / Lester Angerra. - Rev. version 3.3 / Programmer Kate Maggot

Сведения за изданието, отнасящи се до наличното издание, или до негови части, но не до всички издания на произведението, се посочват съгласно 1.5. в Областта на характеристиката на изданието, когато се намират на препоръчителния източник на информация.

Пример:

LodeStar [Електронен ресурс] . - Student version / With new graphics by Gerry Herin

2.3. Допълнителни сведения за изданието

2.3.1. Допълнително сведение за изданието се посочва, когато библиографската единица съдържа сведение, идентифициращо я като принадлежаща към издание, отнасящо се към друго издание или към издание, което е еднакво с първото издание.

Пример:

2. ed., Rev. version

2.3.2. Допълнителните сведения за изданието се дават в описанието, съгласно приетите правила за основното сведение (вж 2.1.2.).

Пример:

Test ed., 2. ed.

2.3.3. Допълнителни сведения, означаващи непроменено издание, също могат да бъдат посочвани.

Пример:

Student version, reissued

2.4. Сведения за авторската отговорност, отнасящи се до допълнителното сведение за изданието

2.4.1. Сведенията за авторската отговорност, отнасящи се до допълнителното сведение за изданието се представят в библиографското описание съгласно препоръките в 2.1.2. и 2.2.2.

Пример:

Version 2.4, corr. / with diagrams by Harry Weeks

обратно към съдържанието