Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources

3. Област на вида и количествената характеристика на ресурса

Основните характеристики на електронния ресурс включват:

а) посочване вида на ресурса и

б) информация за количествената характеристика на ресурса.

Други характеристики на ресурса и системни изисквания за ползването му се дават в Областта на забележките.

Използването на тази област се препоръчва за физическа характеристика на електронен ресурс с отдалечен достъп, който предполага използване на входно-изходно устройство (напр. терминал), свързано по електронен път с компютърна система (напр. ресурс в мрежа). Посочването на вида на ресурса е задължително. Количествената характеристика на ресурса може да бъде посочена, когато е известна и ако библиографската агенция желае да я посочи в библиографското описание. Физическите подробности, отнасящи се до звук или цвят на ресурса с отдалечен достъп, и наличието на съпроводителен материал се посочват в Областта на забележките (вж 7.5.3.).

3.1. Описание на ресурса (задължителен)

3.2. Размер на ресурса (незадължителен)

Разделителни знаци

А. Областта на вида и количествената характеристика на ресурса се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. - )

Б. Всяко сведение за количествената характеристика се загражда в кръгли скоби ( () ). Когато са посочени две описания на ресурса, с или без сведение (сведения) за количествената характеристика, второто описание на ресурса се предхожда от думата “и” или нейните еквиваленти на други езици.

Примери:

Описание на ресурса

Описание на ресурса (размер на ресурса)

Описание на ресурса и описание на ресурса

Описание на ресурса (размер на ресурса) и описание на ресурса (размер на ресурса)

3.1. Описание на ресурса

Описанието на ресурса идентифицира конкретния вид ресурс (ресурси), от който е съставено произведението. Той се дава в библиографското описание на езика на библиографската агенция. Това описание може да е посочено на препоръчителния източник на информация. Когато не е, то се съставя и посочва в описанието без да се загражда в скоби.

3.1.1. Когато електронният ресурс се състои от данни, библиографската агенция може да избере да определи ресурса като “Електронни данни” или “данни” (ако видът на материала е посочен в библиографското описание). В случаите, когато формулировката на вида на материала се съставя, предпочитание се дава на термин, който се употребява както от производители, така и от ползуватели на подобни ресурси.

Пример:

Електронни данни

Електронни цифрови данни

Електронни данни за преброяване

Електронни текстови данни

Електронно списание

Електронни данни с изображения

Електронни картографски данни

Електронни звукови данни

3.1.2. Когато електронният ресурс се състои от програма (програми), библиографската агенция може да го определи като “ електронна програма” или “програма”, (ако видът на материала е посочен в библиографското описание). В случаите, когато формулировката на вида на материала се съставя, предпочитание се дава на термин, който се употребява както от производители, така и от ползуватели на подобни ресурси.

Пример:

Електронна помощна програма

Електронни приложни програми

Електронна графична програма

Електронна програма за бази данни

Електронни игри

Електронна системна програма

Електронна програма за операционна система

Електронна текстообработваща програма

3.1.3. Когато електронният ресурс се състои от данни и програма (програми), библиографската агенция може да определи ресурса като “ Електронни данни и програма” или “Данни и програма” (ако видът на материала е посочен в библиографското описание). В случаите, когато описанието се съставя, предпочитание се дава на термин, който се употребява както от производители, така и от ползуватели на подобни ресурси.

Електронна данни и програми

Електронни данни с изображения и търсеща програма

Електронни данни за преброяване и таблици

Електронна интерактивна мултимедия

3.1.4. Когато данните или програмата са инцидентни, а не основни в ресурса, препоръчва се използването на основния термин.

Пример:.

Електронна програма

3.2. Количествена характеристика на ресурса (незадължителен)

Количествената характеристика на ресурса се дава, когато информацията е налична и когато библиографската агенция прецени, че трябва да я посочи в библиографското описание. Когато ресурсът е в компресирана форма, библиографската агенция може да пропусне тази информация. Количествената характеристика на ресурса, се състои от броя на файловете, които съставят съдържанието на данните или програмата. Ако е необходимо, към нея се добавят и допълнителни мерки. Сведението за количествената характеристика на ресурса се записва в кръгли скоби след описанието на ресурса. Специфичните термини за количествената характеристика на ресурса се дават на езика на библиографската агенция.

3.2.1. Броят на файловете, които съставят съдържанието на данните или програмата се посочва с арабски цифри.

Пример:

Електронен документ (1 файл)

Електронна помощна програма (3 файла)

Електронна графична програма (17 файла)

Електронни текстови данни (5 файла) търсеща програма (1 файл)

3.2.2. Броят на записите и/или байтове се дават за ресурс от данни, а броят на операторите и/или байтовете - за програма. Когато броят на файловете е посочен, това допълнително сведение за количествената характеристика се въвежда с един пункт разстояние, двуеточие, един пункт разстояние. Броят на байтовете може да бъде изразен по различни начини (например “мегабайта”, “МБ”, "Мбайта”),но в описанието се използва формата, която е посочена в източника. Сведенията за програмния език на изходната програма се дават в Областта на забележките (вж 7.5.)

Пример:

Електронни представителни данни (800 записа : 131,550 байта)

Електронна системна програма (1 файл : 997 оператора)

Електронни текстови данни (2 файла : 1.6 мегабайта)

Електронни данни (1 файл : 1.2 ГБ) и програма (1 файл : 2520 оператора)

3.2.3. За ресурс, състоящ се от няколко части, броят на записите и/или байтовете или броят на операторите и/или байтовете се дава за всеки ресурс. Когато цифрите са многобройни или свързани със словесен израз, те се посочват в Областта на забележките (вж 7.5.3).

Пример:

Електронни данни (2 файла : 800, 1250 записа, 2 Мбайта)

Електронни данни с изображения (7 файла : 6700 записа всеки)

Електронни системни програми (2 файла : 1.2, 1.5 МБ)

Електронни данни (2 файла : 2540 записа всеки) и програми (3 файла : 7260, 3490, 5076 байта)

Електронни звукови данни (4 файла)

Забележка: Размерите на ресурса са: 11,000, 33,006, 55,007, 91,325 байта

3.2.4. Броят на записите и/или байтовете или броят на операторите и/или байтовете могат да се дадат приблизително. Когато броят не може да бъде определен, може да се даде подходящо за случая сведение в Областта на забележките.

Пример:

Електронни графични данни (около 3000-4000 записа)

Електронна системна програма (23 файла : около 35000 байта всеки)

Електронни данни (6 файла : около 1.2 ГБ всеки)

Електронни текстови данни (12 файла)

обратно към съдържанието