Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources

4. Област на издателските данни, данни за разпространението и др.

Терминът “публикуване, производство или разпространение”, използван в тази област, е предназначен да покрие всички разновидности на издателска, производителска и разпространителска дейност. Тези дейности се разграничават от тази, отнасяща се само до физическото производство на библиографската единица (вж 4.2.), макар и да е възможно да се извършват от едно и също лице или орган. Когато лице или орган съчетава издателската, производствената и разпространителската дейност с тази на физическото производство или, когато не е сигурно дали лицето или органът е отговорен за публикуването, производството и разпространението или само за физическото производство, сведението се разглежда като отнасящо се до издаването, производството и разпространението. В рамките на приложението на този стандарт (ISBD (ER) всички електронни ресурси с отдалечен достъп се смятат за публикувани.

4.1. Място на издаване, производство и/или разпространение

4.2. Име на издателя, производителя и/или разпространителя

4.3. Сведение за ролята на разпространителя (незадължителен)

4.4. Година на публикуване, производство и/или разпространение

4.5. Място на производство (незадължителен)

4.6. Име на производителя (незадължителен)

4.7. Година на производство (незадължителен)

Разделителни знаци

А. Областта на издателските данни се предхожда от точка един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. - )

Б. Второто и всяко последващо място се предхожда от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние ( ; )

В. Всяко име се предхожда от един пункт разстояние, двуеточие, един пункт разстояние ( : )

Г. Прибавеното от библиографската агенция сведение за ролята на разпространителя се поставя в квадратни скоби ( [] )

Д. Годината се предхожда от запетая, един пункт разстояние ( , )

Е. Мястото на произвеждане, името на производителя и годината на производство се представят в описанието в кръгли скоби ( () ). Между скобите се използват същите разделителни знаци както при Б, В и Г.

Пример:

Място на издаване или производство : име на издателя или производителя, година

Място на издаване или производство : име на издателя или производителя ; място на издаване или производство : име на издателя или производителя, година

Място на издаване или производство ; Място на издаване или производство: име на издателя или производителя ; място на издаване или производство : име на издателя или производителя, година (място на производство : име на производителя, година)

Място на издаване или производство : име на издателя или производителя, година ; място на разпространение : име на разпространителя [роля], година

4.1. Място на издаване, производство и/или разпространение

4.1.1. Мястото на издаване, производство или разпространение е името на града или друго географско понятие, свързано в препоръчителния източник на информация с името на издателя или производителя (или с името на първия издател или производител, ако са споменати повече от едно имена. Ако не е посочено името на издателя, производителя или разпространителя, посочва се мястото, където библиографската единица е издадена.

4.1.2. Ако е известно, че информацията за мястото на издаване на препоръчителния източник на информация е погрешна, корекцията се дава в описанието в квадратни скоби [] след посочения в източника град (вж 0.8.). Ако това е невъзможно, информацията се дава в забележка.

Пример:

London [т.е. Maidenhead]

Dublin

Забележка: Вероятното място на публикуване е Belfast

4.1.3. Когато името на един издател, производител или разпространител се свързва с повече от едно място, посочва се това наименование, което е отличено чрез типографското си оформление или местата се изреждат в последователност, по която са дадени в препоръчителния източник. Когато няма разлика в типографското оформление и местата не са дадени последователно, посочва се мястото, преценено от библиографската агенция като най-важно.

4.1.4. За нуждите на националната библиография могат да се посочат вторият и следващите градове.

4.1.5. Когато второто и следващите места на издаване се пропускат, това се означава с “и др.” или с "etc."

Пример:

Toronto etc.

4.1.6. Когато са посочени имената на повече от един издател или производител, мястото на издаване се дава непосредствено пред всяко име, освен в случаите, когато то съвпада с мястото на първия издател или производител.

Пример:

New York : Columbia University ; Boston : Computer Research Institute

4.1.7. Когато са дадени имената както на издателя или производителя, така и на разпространителя, мястото на разпространение се посочва само, ако е различно от мястото на издаване или производство.

Пример:

Washington, D.C. : U.S. Bureau of the Census ; Rosslyn, Va : distributed by DUALabs

4.1.8. Мястото на публикуване, производство или разпространение се дава във формата, в която е посочено в библиографската единица.

Пример:

V Praze

4.1.9. Ако е необходимо за идентификация, може да се добави името на страната, административната единица и др. към мястото на публикуване, производство или разпространение. Тази информация се поставя в квадратни скоби, ако е взета извън библиографската единица.

Пример:

Cambridge, Mass.

Santiago [Chile]

Когато е необходимо за идентификация, пълният адрес на издателя, производителя или разпространителя могат да бъдат добавени към името на мястото. Той се поставя в квадратни скоби, ако е взет от външен източник.

Пример:

Cupertino, CA (10648 Gascoigne Dr., Cupertino 95014)

4.1.10. Ако е необходимо за идентификация, може да се добави алтернативно или коригирано името на града в квадратни скоби (вж 0.8.).

Пример:

Leningrad [т.е. St. Petersburg]

* Lerpwl [т.е. Liverpool]

4.1.11. Когато мястото на издаване, производство и разпространяване се явява на препоръчителния източник на информация на повече от един език и/или азбука, посочва се това наименование, което е на езика на библиографската единица. Ако това не е възможно - посочва се първото по ред или това, което е отличено чрез типографското оформление.

4.1.12. Когато мястото на издаване, публикуване или разпространяване не е посочено никъде в библиографската единица, името на града (ако е известен или установен по страничен източник) се посочва в квадратни скоби. Ако е неизвестен или има колебание, посочва се името на вероятния град последвано от въпросителен знак. Цялата информация се поставя в квадратни скоби.

Пример:

[Paris]

[Prague?]

4.1.13. Когато градът не е посочен, това се предава в описанието с “б.м.” (без място) или "S.l". (sine loco).

4.2. Име на издателя, продуцента и/или разпространителя

За разграничаване на отговорностите, свързани с производствената дейност се използват следните понятия: продуцент (за лице или организация, когато носи финансовата и/или административна отговорност за процеса на създаване на електронния ресурс и когато конкретната отговорност е свързана в определена степен с творческите или техническите аспекти на произведението, включително събирането на данни и конвертирането им в машинночетима форма) и производител(за лице или организация, когато носи отговорност само за физическото производство на електронния ресурс) (вж 4.).

4.2.1. Когато е посочен повече от един издател или продуцент на препоръчителния източник на информация посочва се името, което е отличено типографски или, което е първо по ред.

4.2.2. Могат да бъдат посочени и втори и следващи сведения за издател или продуцент.

Пример:

Waterloo, Ontario : Leisure Studies Data Inc. ; Chicago : National Opinion Research Center

4.2.3. Когато вторият и следващите издатели или продуценти се пропускат, това се означава с “и др.” или "etc".

Пример:

Chicago : American Association of Individual Investors etc.

4.2.4. Когато името на издателя или продуцента и разпространителя са посочени на препоръчителния източник на информация, името на разпространителя може да бъде посочено в описанието. Когато не е посочен на препоръчителния източник на информация, то може да се даде в Областта на забележките. Когато е посочен само разпространителя той се дава в описанието.

Пример:

Ann Arbor, Mich. : Social Science Group : Inter-university Consortium for Political Research

4.2.5. Името на издателя, продуцента или разпространителя може да бъде дадено в съкратена форма, стига това да не пречи на идентифицирането му.

Пример:

: Xanara

Пояснение: Пълното наименование на издателството е Xanara Technologies…

: Addison-Wesley

Пояснение: Пълното наименование на издателството е

Addison-Wesley Publishing Company.

4.2.6. Когато името на издателя, продуцента или разпространителя се появява в пълна форма в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност, пълната форма може да бъде повторена и в Областта на издателските данни, ако се прецени, че съкратената форма ще попречи на идентифицирането му. Когато в Областта на издателските данни се посочва съкратената форма, тя не се загражда в квадратни скоби дори и в случаите, когато тази форма не е дадена на препоръчителния източник на информация.

Пример:

Chemical properties database [Електронен ресурс] / National Chemical Data Board. - Malden,MA : The Board Social science citation index [Електронен ресурс] / Institute for Scientific Information. - [Philadelphia] : The Institute

4.2.7. Когато името на издателя, продуцента или разпространителя се появява на препоръчителния източник на информация на повече от един език и/или азбука, избира се формата на името, на езика на библиографската единица.

4.2.8. Името на производителя не се посочва вместо това на издател, продуцент или разпространител, дори когато те са неизвестни. Когато отделно лице или колектив съчетава тези дейности или когато интелектуалната отговорност е неясна, може да се приеме името на производителя за издател или продуцент.

4.2.9. Когато името на издателя, продуцента или разпространителя не е посочено, това се означава със съкращенията “Б.и.” и "S.n".

Пример:

Paris : S.n.

S.l. : S.n.

4.3. Сведение за ролята на разпространителя (незадължителен)

4.3.1. Когато препоръчителният източник на информация включва и сведение за ролята на разпространителя като неделима част от сведението за издаване и производство, то се предава изцяло.

Пример:

Arlington, Va : Trans Video ; New London, CT : distributed by Triangle Digital Inc.

4.3.2. Когато ролята на разпространителя не е точно определена, в квадратни скоби могат да бъдат посочени кратка дума или фраза, показващи вида на дейността.

Пример:

Ames, Iowa : University of Iowa ; Columbus, O : Center for Human Resource Research [distributor]

4.4. Година на публикуване, производство и/или разпространяване

4.4.1. Годината на публикуване или производство се посочва в описанието така, както е посочена в библиографската единица.

Пример:

St. Paul, Minn : Quanta Press, 1995

В случаите на онлайн или други динамични ресурси (напр. Уебсайт), в забележка може да се отбележи също месец, ден и година така, както е посочено в ресурса (вж 7.2.2).

4.4.2 Когато една и съща година се отнася както до издаването или производството и разпространяването или до повече от един издател, производител или разпространител, тя се дава след последното сведение.

Пример:

Las Vegas, NV : Starburst Designs ; San Diego, CA) : Interactive Data Corp. [distributor], 1994

4.4.3. Когато годината на издаване или производство се различава от годината на разпространение, всяка година се посочва след името, към което се отнася.

Пример:

* Seattle, Wash : Laser Learning Technologies, 1993 ; Hardwick, VT : Optical Transfer [distributor], 1995

4.4.4. Годините според Григорианския календар се дават с арабски цифри. Когато годините са според друго летоброене, те се дават така, както са посочени в библиографската единица със съответствието им по Григорианския календар добавено в квадратни скоби, когато това е възможно.

Пример:

, 1969

, 5730 [1969 или 1970]

, 4308 [1975]

4.4.5. Когато е сигурно, че посочената в библиографската единица година е погрешна, тя се посочва в описанието така, както е дадена. Коригираната година се посочва в квадратни скоби.

Пример:

, 1897 [т.е. 1987]

4.4.6 Когато не е посочена годината на издаване, производство или разпространяване в библиографската единица, на тяхно място се посочват годината на получаване на авторските права или годината на производство. Двете години се посочват като такива.

Пример:

, c. 1995

4.4.7. Годината на получаване на авторските права може да бъде добавена към годината на издаване, производство или разпространяване, когато библиографската агенция прецени, че това е необходимо.

Пример:

, 1995, c. 1993

4.4.7.1. Когато има няколко години на получаване на авторските права, които се отнасят до различни аспекти на произвеждането на библиографската единица (напр. отделни години на получаване на авторски права за написване на програмата, за звукозапис, графика и документация) и няма година на издаване, производство или разпространяване на библиографската единица като цяло, посочва се най-късната година на получаване на авторските права без значение, дали тя се отнася само до един отделен аспект на създаването на единицата (вж и 4.4.11.).

Пример:

, c. 1995

4.4.8. Когато липсва информация за годината на издаване, производство или разпространяване, година на получаване на авторските права или на тиражиране, в квадратни скоби може да се добави предполагаемата такава:

Пример:

, [c. 1994]

, [1992?]

, [199-?]

4.4.9. При описание на ресурс, издаван на части се посочват годините на издаване на първата и последната части, разделени с тире.

Пример:

, 1993-1995

4.4.10. Когато не всички части са получени, посочва се годината на първата част, последвана от тире.

Пример:

, 1995-

4.4.11. Когато годината на получаване на авторското право е различна за всяко произведение, съдържащо се в библиографската единица, тези години се посочват в Областта на забележките.

4.5. Място на производство (незадължителен)

4.6. Име на производителя (незадължителен)

4.5.1. и 4.6.1. Мястото на производство и името на производителя се посочват, когато ги има в библиографската единица и когато липсват сведения за място и за издател, продуцент или разпространител.

Пример:

S.l. : s.n., 1996 (Seattle: Landmark Data Systems)

4.6.2. Когато мястото на физическо производство и името на производителя са посочени в библиографската единица, те могат да бъдат добавени към сведенията за издаване, производство или разпространяване или към името на издателя, продуцента или разпростванителя.

Пример:

Urbana, Ill. : University of Illinois at Urbana-Champaign, Laboratory for Advanced Supercomputers, 1995 (Tokyo : Zishi)

4.6.3. Когато са посочени повече от едно място на физическо производство или повече от едно наименование на производител, използват се същите разделителни знаци както при сведенията за издателските данни.

4.7. Година на физическо производство (незадължителен)

4.7.1. Когато годината на физическото производство е посочена на мястото на годината на издаване, производство или разпространяване, тя не се повтаря в тази област.

4.7.2. Когато годината на физическото производство се различава от останалите посочени години (на издаване, производство, разпространяване, на получаване на авторското право) тя също може да се посочи.

4.7.3. Годината на изработване може да бъде дадена или като елемент, който следва наименованието на производителя или самостоятелно. В последния случай, трябва да се добавят дума или кратка фраза, за да се изясни годината.

Пример:

, [генерирана] 1996

обратно към съдържанието