Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources

5. Област на физическата характеристика

Тези указания се отнасят до описанието на електронни ресурси с локален достъп, т.е. на физически носител (касета, диск или лента), предназначен за ползване чрез компютър или периферно устройство на компютър (напр. CD-ROM плеър).

Характеристиките на библиографската единица, които се отнасят до вида на ресурса (напр. данни, програма) и информацията за негавата количествена характеристика (напр. брой на програми, които съставят съдържанието й), ако се посочват, се дават в Областта на вида и количествената характеристика на ресурса. Електронен ресурс с отдалечен достъп (напр. в мрежа) не получава физическа характеристика (вж Област на вида и физическата характеристика на ресурса).

Когато библиографската единица може да бъде използвана на различни видове носители (напр. касета и диск) и/или на носители с различни размери (напр. дискети с размери 9 и 14 см), или на различна среда за запомняне на извежданите данни или формат за показване (напр. ресурс с локален достъп, на оптичен диск или дискета) библиографската агенция може да избере един от двата метода на описание:

(1) Различните носители могат да бъде описани в един и същ библиографски запис, като сведенията за всеки от тях бъдат посочвани на отделен ред или групирани по друг начин на един и същи ред на описанието.

Пример:

1 електронен оптичен диск : зв., цв. ; 12 cm

3 хардиска : зв., цв. ; 9 cm

1 ръководство (225 с.) ; 23 cm

или

1 електронен оптичен диск, 3 харддиска, 1 ръководство

(2) Всеки отделен физически носител се описва в отделен библиографски запис.

Пример:

1 електронен оптичен диск : зв., цв. ; 12 cm

Когато библиографската единица е интерактивна мултимедия и тя съществува на два или повече различни физически носители (напр. оптичен диск или видеодиск), всеки носител се описва по първия метод, при което сведенията за всеки от тях се дават на отделен ред.

Пример:

1 електронен оптичен диск : зв., цв. ; 12 cm

1 видеодиск : зв., цв. ; 30 cm

1 учебник (25 с.) : ил. ; 26 cm

Когато електронният ресурс е един от компонентите на сборна библиографска единица, библиографската агенция може да избере алтернативен метод на описание, използван за такива единици в Областта на физическата характеристика в ISBD(NBM).

5.1. Специфичен вид на материала и количествена характеристика

5.2. Други физически подробности

5.3. Размери

5.4. Сведения за придружителен материал (незадължителен)

Разделителни знаци

А. Областта на физическата характеристика се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире (. - )

Б. Първият елемент от областта, отнасящ се до други физически подробности, се предхожда от един пункт разстояние, двуеточие, един пункт разстояние ( ; )

В. Първото сведение за размерите се предхожда от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние ( ; )

Г. Всяко сведение за съпроводителен материал се предхожда от един пункт разстояние, знак плюс, един пункт разстояние ( + ).

Пример:

Специфичен вид на материала и количествена характеристика : други физически подробности ; размери + придружителен материал

5.1. Специфичен вид на материала и количествена характеристика

5.1.1. Първият елемент от тази област характеризира чрез думи и цифри физическата единица или единиците, съдържащи се в цялото. Тук се идентифицира вида на материала, към който библиографската единица принадлежи. Информацията се дава на езика на библиографската агенция.

5.1.2. Броят на физическите единици, съдържащи се в библиографската единица, се дават с арабски цифри преди наименованието на специфичния вид на материала.

Пример:

1 харддиск

2 електронни касети

4 електронни оптични диска

5.1.3. Когато точният формат на определен електронен оптичен диск е известен, той може да се посочи в кръгли скоби след специфичния вид на материала. Уместно е да се посочват следните формати за оптични дискове: CD-ROM, Photo CD,D-I

Пример:

1 електронен оптичен диск (CD-ROM)

2 електронни оптични диска (Photo CD)

1 електронен оптичен диск (CD-I)

Други точни формати на оптични дискове могат да бъдат посочвани, когато се установени със сигурност, когато библиографската агенция намира за необходимо да ги отбележи и когато този формат е широко известен и използван както от производитили, така и от ползуватели на ресурси с локален достъп.

5.2. Други физически подробности

5.2.1. Вторият елемент в тази област дава възможност за доуточняване на някои физически характеристики извън размерите на физическия носител. Информацията, съдържаща други физически подробности, се представя в следния ред.

5.2.2. Съкращението “зв.” (или "sd.") или неговият еквивалент на друг език и/или азбука е подходящо за библиографска единица, за която е посочено или известно, че възпроизвежда звук. Изискванията за произвеждане на звук (напр. синтезатори, модули за въвеждане на глас) се посочват в Областта на забележките (вж 7.5.1.).

Пример:

1 харддиск : зв.

5.2.3. Характеристиката за цвят се дава за библиографска единица, която е предназначена за показване в два или повече цвята или е известно, че възпроизвежда два или повече цвята. Съкращението “цв.” или неговите еквиваленти на друг език и/или азбука, се посочват, ако е подходящо. Съкращението ч&б (b&w) не се посочва за библиографска единица, която е произведена за показване в един цвят (напр. бял, зелен или жълт на тъмен фон). Хардуерът, необходим за показване или възпроизвеждане на цвят (напр. видеокарта, цветен монитор) се посочват в Областта на забележките (вж 7.5.3.).

Пример:

2 електронни касети : цв.

1 електронен оптичен диск (CD-I) : зв., цв.

5.3. Размери

5.3.1. Третият елемент от Областта на физическата хорактеристика е сведението за размерите на физическия носител, посочени в сантиметри, закръглени до цяло число. Те се означават със съкращението “см” или с неговият еквивалент на друг език и/или азбука.

5.3.2. Основните размери, които се посочват, са тези на физическия носител, а не на размерите на външен носител като кутия и др.п. (за сведенията за обвивката вж 5.3.3.). За отразяване на сведения за общата опаковка на комплект от библиографски единици вж 5.3.3.

5.3.2.1. Диаметърът за диск или за лента върху ролка се посочва. Дължината и ширината на лентата също могат да бъдат посочени.

Пример:

1 електронен диск : цв. ; 14 cm

1 електронен оптичен диск ; 12 cm

1 магнитна лента ; 26.7 cm

5.3.2.2. Дължината и ширината на касетата и дебелината на лентата се посочват, когато са различни от стандартните размери.

Пример:

1 електронна касета : цв. ; 19 x 9 cm, 7 mm лента

5.3.3. За библиографски единици в кутии като набор от електронни дискове с или без съпроводителен материал, се посочват размерите на опаковката. Алтернативно може да се използва фразата “в кутия” (или нейният еквивалент на друг език и/или азбука) или сведението да се пропусне.

Пример:

4 електронни касети : зв., цв. ; в кутия, 12 x 36 x 20 cm

5.3.4. Когато библиографската единица се състои от повече от един физически носител с различни размери, се посочват размерите на най-малкият или по-малкият и най-големият или по-големият носители, разделени с тире.

Пример:

2 харддиска : цв. ; 9-14 cm

5.4. Сведение за съпроводителен материал (незадължителен)

5.4.1. Четвъртият елемент от Областта на физическата характеристика е сведението за съпроводителен материал. Понятието “съпроводителен материал” се използва за означаване на всяка физически отделна част на библиографската единица, неозначена в другите елементи на тази област. Съпроводителният материал може да представлява една, две или повече взаимосвързани системи (напр. електронен диск, комбиниран със звукова лента и ръководство) или част от библиографската единица с второстепенно значение (напр. обяснителен текст). Алтернативно сведението за придружителен материал може да се даде в Областта на забележките. В случаите на ресурси с отдалечен достъп, когато не е посочена физическа характеристика (вж 5.) съпроводителният материал се посочва в забележка (вж 7.5.3.).

5.4.2. Съпроводителният материал може да бъде описан или с понятията, които са посочени в библиографската единица или чрез подходяща формулировка на вида.

Пример:

2 харддиска ; 14 cm + 1 брошура

1 електронен оптичен диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 cm + 1 звукова касета

5.4.3. След това понятие или формулировка, които определят съпроводителния материал, може да се даде кратко описание на физическите му характеристики.

Пример:

2 харддиска ; 9 cm + ръководство за потребителя (110 с. ; 23 cm)

5.4.4. Съпроводителният материал може да получи и самостоятелно описание (кратко или пълно аналитично описание), ако има индивидуално заглавие и може да се ползва самостоятелно.

обратно към съдържанието