Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources

6. Област на серията

Областта на серията се прилага в библиографското описание само когато всички части на библиографската единица са публикувани (или се предполага, че ще бъдат публикувани) в една и съща серия или подсерия. В противен случай тази информация може да бъде посочена в Областта на забележките.

Когато библиографската единица принадлежи към повече от една серия и/или подсерии областта се повтаря. Редът на сведенията се определя от реда в препоръчителния източник на информация за тази област(вж 0.4.2.). В случаите, когато те са равностойни, подреждането следва последователността на сведенията в препоръчителния източник.

Елементите в тази област се дават в следната последователност:

6.1. Основно заглавие на серията или подсерията

6.2. Паралено заглавие на серията или подсерията

6.3. Подзаглавни данни на серията или подсерията (незадължителен)

6.4. Сведения за авторската отговорност на серията или подсерията

6.5. Международен стандартен номер на серията или подсерията

6.6. Номер на библиографската единица в серията или подсерията

Разделителни знаци

А. Областта на серията се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. -)

Б. Всяко сведение за серията се загражда в кръгли скоби (()).

В. Второто и всяко следващо сведение за серията се предхожда от един пункт разстояние.

Г. Всяко паралелно заглавие се предхожда от един пункт разстояние, знак за равенство, един пункт разстояние ( = ).

Д. Всяко сведение за подзаглавните данни се предхожда от един пункт разстояние, двуеточие, един пункт разстояние ( : ).

Е. Първото сведение за авторската отговорност се предхожда от един пункт разстояние, наклонена черта, един пункт разстояние ( / ).

Ж. Всяко следващо сведение за авторската отговорност се предхожда от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние, освен когато сведенията представляват самостоятелен израз.

З. Международният стандартен номер на периодичното издание се предхожда от запетая, един пункт разстояние (, ).

И. Номерът на библиографската единица в серията или подсерията се предхожда от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние ( ; ).

Пример:

(Първа серия) (Втора серия)

(Основно заглавие на серията = Паралелно заглавие на серията)

(Основно заглавие на серията : Подзаглавни данни / Сведение за авторската отговорност на серията ; Пореден номер на серията)

(Основно заглавие на серията, ISSN ; Пореден номер)

6.1. Основно заглавие на серията или подсерията

6.1.1. Основното заглавие на серията или подсерията се дава в библиографското описание така, както е посочено в препоръчителния източник за информация. Това не се отнася за главните букви и за препинателните знаци.

Пример:

(Sources urbaines canadiennes)

6.2. Паралелно заглавие на серията или подсерията

6.2.1. Когато основното заглавие на серията или подсерията е дадено на препоръчителния източник на информация на повече от един език и/или азбука в библиографското описание се посочва паралелното заглавие на серията или подсерията.

Пример:

(Travaux de recherche en science sociale = Research monographs in the social sciences)

6.3. Подзаглавни данни за серията и подсерията (незадължителен)

6.3.1. Подзаглавни данни на серията или подсерията могат да се посочат в описанието, ако са дадени на препоръчителния източник на информация и се прецени, че са необходими за идентификация на серията.

Пример:

(Verbal skills : Writing and reporting)

(Introduction to technology : Medieval to modern times)

6.3.3. Сведение за изданието, отнасящо се до серията се разглежда като подзаглавни данни (вж 1.4.). Посочва се като се спазват уговорките за Областта на характеристиката на изданието.

Пример:

(Computer simulation models : 2. ed.)

6.4. Сведение за авторската отговорност на серията или подсерията

6.4.1. Когато основното заглавие на серията или подсерията е родово понятие и по него те не могат да се идентифицират, посочването на авторска отговорност е задължително. В други случаи първото и всяко следващо сведение за авторската отговорност може да се даде в тази област, ако е посочено в библиографската единица и се прецени, че то е необходимо за нейната идентификация.

Пример:

(Collected software / American University. English Language Institute)

(Plays / Eugene O'Neill)

Може да се дадат и сведения за паралелна авторска отговорност като всяко от тях е предхождано от един пункт разстояние, равенство, един пункт разстояние ( = ).

Пример:

(Research reports / Canadian Transport Commission. Research Branch = Commission canadienne des transports. Direction de la recherche)

6.5. Международен стандартен номер на серия или подсерия

6.5.1. Международният стандартен номер (ISSN), отнасящ се до серията или подсерията се посочва, когато е известен и се оформя според действащия стандарт.

Пример:

(Elsevier's interactive anatomy, ISSN 0929-2225)

6.5.2. Когато заглавието на основната серия се дава в забележка (вж 6.1.2.), там се посочва и ISSN, който й съответства.

6.6. Пореден номер на библиографската единица в серията или в подсерията

6.6.1. Поредният номер на библиографската единица в серията или в подсерията се дава с наименованието, дадено на препоръчителния източник на информация с арабски цифри.

Пример:

(Multimedia learning series ; Vol. 2)

(Visit Canada series ; Vol. C)

(Computer simulation games ; Module 5)

(BTS research report ; 2)

6.6.2. Когато частите на една библиографска единица са номерирани в серията, се посочват първият и последният номер и/или буква (ако номерацията е азбучна) се посочват разделени с тире, ако са последователни. Ако не са - изброяват се отделните номера, отделени със запетая.

Пример:

; vol. 10-13

; A, C, M

; 2051-2059

обратно към съдържанието