Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources

7. Област на забележките

Забележките поясняват и разширяват формалното описание, когато правилата за него не позволяват дадена информация да бъде включена. Следователно те могат да се отнасят до всеки аспект на физическия облик на библиографската единица или до нейното съдържание.

Забележките по своята природа не могат да бъдат изброени изчерпателно, но могат да бъдат категоризирани според областите на библиографското описание. В допълнение към забележките, отнасящи се до тези области може да има такива, свързани с описанието на библиографската единица, които не се отнасят до нито една област, предвидена в стандарта.

Редът на представяне на забележките не е задължителен, освен в случаите, когато това е изрично отбелязано. Обаче, в описания, направени според настоящия стандарт забележките за изискванията на системата (вж 7.5.1.) и начинът на достъп (вж 7.5.2.) предхождат всички останали забележки.

Разделителни знаци

Всяка забележка се отделя от следващата с точка, един пункт разстояние, тире (. - ). Разделителният знак може да бъде пропуснат или заменен с точка, когато всяка забележка се дава на нов ред. Препоръчва се, когато това е подходящо, в забележките да се използват предвидените за съответните области разделителни знаци. Например, заглавието се разделя от сведението за авторската отговорност с един пункт разстояние, коса черта, един пункт разстояние ( / ).

7.1. Забележки към Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност

7.1.1. Забележки към основното заглавие

7.1.1.1. Забележки за езика на произведението и за превод или адаптация.

Когато произведението, съдържащо се в библиографската единица, представлява превод или адаптация, заглавието на оригиналното произведение се дава в забележка. Тук може да се даде също информация за езика на превода, както и за връзката на тази библиографска единица с други.

Пример:

На немски

Екранно изображение на френски и на английски

Адаптация на: Draculus. 1994

Превод на: Als de dood

Когато библиографската единица съдържа няколко индивидуални произведения, забележките за преводите могат да се включат в забележката за съдържание.

7.1.1.2. Забележки за източника на основното заглавие (задължителен)

Източникът на основното заглавие трябва да се посочва във всички случаи.

Пример:

Заглавие от заглавния екран

Заглавие от документацията

Заглавие от опаковката

Заглавие от етикета на видеодиска

Заглавие, съставено от каталогизатора

Заглавие от началната страница на IFLANET

Заглавие от първото изображение на информация

Заглавие от разпечатка от заглавния екран

7.1.1.3. Забележки за варианти на заглавието или за транслитерирано заглавие

Пример:

Заглавие на документацията: New Democratic Party of Ontario, 1967

Заглавие на опаковката: Interactive cells

"Personal finances and other applications" - втори заглавен екран

Заглавие на HTML: CyberMedia

Име на файла: DUB.1

Локално създадено име на файла се посочва в 7.13.

7.1.2. Забележки за същността, обхвата, художествената форма или предназначението на библиографската единица

Жанрът или друга интелектуална категория, към която библиографската единица принадлежи, може също да се посочи в забележка.

Пример:

Интерактивна приключенска игра

Електронна таблица с текстообработващи и графични възможности

Симулационен модел на американската икономика според Wharton Econometric Model

7.1.3. Забележки за паралелни заглавия и подзаглавни данни

7.1.4. Когато не е подходящо паралелните основни заглавия и подзаглавни данни, посочени в препоръчителния източник на информация, да бъдат дадени в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност, те могат да бъдат давани в Областта на забележките.

Пример:

Подзаглавие от опаковката: Gaining financial independence

Паралелно заглавие от заглавния екран: Les techniques de la prevision а court terme

7.1.5. Забележки, отнасящи се до авторската отговорност

Тук могат да се дават сведения за авторската отговорност, които не са взети от библиографската единица (вж 1.5.4.2.), забележки за варианти или разширени форми на имената на лица или колективни органи, забележки за лица или колективни органи, свързани с произведението, които не могат да бъдат посочени в други области на описанието (например защото тяхната функция не е определена), забележки за лица и колективни органи, свързани с техническото производство, административни и консултантски функции и забележки за лица и органи, свързани с предходни издания, но не с наличното.

Пример:

Данните са събрани в сътрудничество с Christiane Klapisch, Ecole pratique des hautes Etudes, Paris

Анимация Gary Simski ; Консултация: Micro Industries ; Системен дизайнер Henry Letow ; Звук LF Acoustics

Етикет на опаковката: Arizona Arts and Science Council

Текст: Alan Rich

Програмист Leslie Olfson ; Ръководство Jean Fakourey

Пълното име на продуцента: Jason A. Delaire

7.2. Забележки за Областта за характеристика на изданието и за библиографската история на единицата

7.2.1. Забележки за източника на сведението за изданието (задължителен, когато е приложим)

Когато източникът, от който е взето сведението за изданието, е различен от източника на сведението за заглавието, това трябва да се отбележи.

Пример:

Поредността на изданието взета от брошурата

Поредността на изданието взета от етикета на диска

Поредността на изданието взета от информацията в края на ресурса

7.2.2. Забележки за библиографската история на единицата

Те трябва да включват сведение за честотата на промяна в съдържанието на електронен ресурс с отдалечен достъп.

Пример:

Често коригирано; Последна корекция: 2/18/97

Коригира се седмично

Постоянно се коригира ; Версия 7 от May 5, 1997

Те могат да включват подробности за връзките на библиографската единица с други единици и с други издания включително препечатки.

Пример:

Програмата е издадена за първи път от Educational Software in 1994

Електронна версия на печатно издание от 1989

Преди: German Embassy study

Най-ранните части от текста публикувани през 1984 и 1987 са дигитализирани и могат да се ползват онлайн.

Репродуцирането е извършено под ръководството на автора през 1993

Версия на Multimedia Master на оригинала от 1985 - опаковка

Въз основа на: Health interview survey 1996

Когато хронологична информация е свързана със съдържанието, използването и състоянието на електронния ресурс, тя може да бъде давана.

Период(периоди), за който се отнася съдържанието на данните

Период(периоди), през който се събират данните

Период(периоди), отнасящи се до допълнителни файлове или съпроводителен материал, които са описани отделно.

Пример:

New England sermons, 1802-1918

Interview wave I: Apr. 1991; wave II: Jan. 1992

Данните са представителни за преброяването на населението през 1990

Данните са събрани през май и юни 1995

Допълнителни файлове за второкурсници от 1993-1995

Ръководството е от 1994

7.3. Забележки, отнасящи до Областта на специфичния вид и количествената характеристика и други характеристики на ресурса

Те могат да включват допълнителна информация за вида и количествената характеристика на ресурса, допълваща основното сведение, посочено в Областта на вида и количествената характеристика на ресурса и забележки за други характеристики на ресурсите.

Пример:

Размер на ресурса: 100, 300, 220, 500 оператора

Размер на ресурса: 600, 12,000, 1613, 1000 записа

Размерът на ресурса неизвестен

Размерът на ресурса променлив

Програмата може да съхранява до 2000 записа

Максимелен размер на записа: 2800 байта

Структура на файла: Йерархична

Компютъризиран ресурс от 3000 записа

7.4. Забележки за Областта на издателските данни, разпростанението и др.

Те могат да включват подробности за други издатели, продуценти или разпространители на библиографската единица, забележки за варианти на издаване, производство, разпространяване и др., допълнителна информация, свързана с години и хронологични периоди.

Пример:

Разпространява се във Великобритания от: ILIP Services

Отпечатък от етикета, прикрепен към опаковката: Taftville (Conn.) : MCD Software Associates

Ръководството за ползувателите се разпространява от American Political Science Association, Washington, D.C.

На етикета на диска означено: cop. 1992

7.5. Забележки, отнасящи се до изискванията на системата и Областта на физическата характеристика

7.5.1. Забележки, отнасящи се до изискванията на системата (задължителен за електронни ресурси с локален достъп)

За всички електронни ресурси с локален достъп в забележка се отбелязват изискванията на системата, които са условие за ползването им.

Изискванията на системата се посочват като първа забележка. Тези изисквания могат да включват една или повече технически спецификации, обикновено дадени в следния ред и предхождани от израза “изисквания на системата” на езика на библиографската агенция

Име, модел и/или номер на машината (машините)

Количествени данни за паметта

Наименование на операционната система (системи)

Изисквания на софтуера (включително език за програмиране)

Периферни устройства

Хардуерни (вътрешни) модификации

Всяко сведение, освен първото се предхожда от точка и запетая.

Когато библиографската единица се състои от два или повече различни физически носители (напр. интерактивна мултимедия се състои от електронен диск и видеодиск) забележка за изискванията на отделните системи се посочва след всеки физически носители. Като алтернатива, каталогизационната агенция може да предпочете да отбележи в една обща забележка изискванията на системата за двата физически носителя.

Пример:

Изисквания на системата: Macintosh; най-малко 1MB; Система 6.0.5 или по-висока; версия наHyperCard 1.0 или по-късна; харддиск драйвър; видеодискплеър (Pioneer 2200, 4200, 6000A, 6010A, 8000);

RS232 кабелен съединител (от Macintosh до видеодисплеъра)

Отделни изисквания за системата на различните физически носители: (харддиск и видеодиск);за харддиска: Macintosh; най-малко 1MB; Система 6.0.5 или по-късна; Версия за HyperCard 1.0 или по-късна; харддиск драйвър; съединителен кабел (от Macintosh до видеоплеъра); за видеодиска: лазарен дискплеър (Pioneer 2200, 4200, 6000A, 6010A, 8000).

7.5.2. Забележки, отнасящи се до начина на достъп (задължителен за електронните ресурси с отдалечен достъп)

За всички електронни ресурси с отдалечен достъп в забележка се посочва начина на достъп.

Начинът на достъп се дава като втора по ред забележка когато е дадена забележка за изискванията на системата (вж 7.5.1). Предхожда се от израза “начин на достъп” на езика на библиографската агенция.

Пример:

Начин на достъп: Lexis system. Requires subscription to Mead Data Central, Inc.

Начин на достъп: World Wide Web. URL: http://www.un.org

Начин на достъп: Internet via ftp://ftp.nevada.edu

Начин на достъп: Gopher://gopher.peabody.yale.edu

Начин на достъп: Computer university network

Начин на достъп: Mikenet

7.5.3 Забележки за физическата характеристика

Те могат да включват допълнително физическо описание на библиографската единица, което допълва основното сведение, дадено в Областта на физическата характеристика и сведенията за конкретни физически особености. Включват се и забележки за физически характеристики, отнасящи се до звука и цвета на ресурс с отдалечен достъп, според препоръките в Областта на вида и количествената характеристика на ресурса..

Включват се и забележки за вариантите на физическите носители, за условията на достъп до библиографската единица чрез друго устройство или с различен хардуер и софтуер, забележки за физическото представяне на данните, за характеристиките на звукозаписа на единицата, забележки за опаковките, за връзките между различни категории материал в една библиографска единица и забележки за неописан в Областтта на физическата характеристика придружителен материал и за единици, които са издадени като придружителен материал на ресурс с отдалечен достъп според препоръките на Областта на вида и количествената характеристика на ресурса.

Пример:

Издадено и за IBM PC и PC

Достъпно в ASCII и PostScript версии

Опаковка: 32 x 36 x 16 cm

Аудиокасета : Стерео

Някои програми със звук

Документация: Comprehensive occupational health nursing preparation / Зrincipal investigator Daniel Murphy. - Houston (TX) : Data Health Nursing Publishers, c. 1994. ISBN 0-87301-605-6

7.6. Забележки за Областта на серията

Те могат да включват забележки с информация за сериите, в които библиографската единица е била издавана.

Пример:

Първоначално издадено в серията Science today

7.7. Забележки, отнасящи се до съдържанието

Те могат да включват съдържанието на единицата и по желание, сведения за авторската отговорност, за количествената характеристика и др., забележки за други като съставни части като показалци, добавки и др.

Пример:

Съдържа: Trap and guess. Bumblebug ; Hidden treasures

Съдържа: Cohort file 1. Mature men (45-59 yrs.) ; Cohort file 2. Mature women (45-59 yrs.) ; Cohort file 3. Young boys (14-24 yrs.) ; Cohort file 4. Young girls (14-24 yrs.)

Съдържа: 1. Mixmatch / J. Broady and L.M. Tiems. Ollie the otter / Dana Brynner. 2. Capture the play / Paul Edelstein. Winner take all / Jennifer Drake. Listen and learn

Съдържа: 1. 1985-1989 ; 2. 1990-1995

Съдържа: CD-ROM data (1:29) - The young person's guide to the orchestra (16:27) - Extra audio examples (55:43)

Съдържа информация за всички 50 щата

Брой на анкетираните: 600 цивилни служители в американските федерални служби

7.8. Забележки, отнасящи се до разпространението

Те могат да включват забележки за ограничени тиражи или ограничено разпространение.

Пример:

250 издадени екземпляра

Безплатен софтуер

7.9. Забележки, отнасящи се до описвания ресурс

Те могат да включват забележки за изданието или тиража, според който е направено библиографското описание на един динамичен ресурс с отдалечен достъп.

Пример:

Описанието е направено според версията от 4 окт. 1997 13:22:11

Описанието е направено по Vol. 3, no. 3 (May/June 1995)

Описанието е направено по по началната страница от 09/06/96

Описанието на ресурса е от 19 май 1996

7.10. Забележки, даващи резюме

Резюмето дава фактическо описание на покритието на предмета без субективна оценка. Съдъранието и формата на изразяване, могат да бъдат съставени от сведенията, намерени в библиографската единица, нейната обвивка, документацията към нея и съпроводителния текстов материал. Може да се включи и информация за използване на специални техники или процеси.

Пример:

Използвани са ситуации на пазаруване в супермаркет и в склад за илюстриране на основни математически концепции.

Интерактивна медия за изучаване анатомията на човека.

7.11. Забележки, отнасящи се до предназначението

Тези забележки, които обикновено се взимат от сведенията, намиращи се на или в библиографската единица, осигуряват оценяща информация за възможното или препоръчителното използване на библиографската единица и/или за очакваната аудитория.

Тези забележки могат също да посочат ограниченията в ползването.

Пример:

За деца от 3 до 6 години

Ограничено за общинските правни думи

Предназначено за тези, които имат професионален интерес в анализирането на пространствени данни(географи метеоролози и др.)

Предназначено за студенти

Ресурсът е закрит до януари 2010

За използване само от библиотечното ръководство

7.12. Забележки за номера

Тези забележки се отнасят за номера върху от библиографската единица, различни от ISBN (вж 8.1)

Пример:

Допълнителен № на етикета: A-096

"M1 527" - опаковка

ICPSR study № 0003

7.13. Други забележки, характерни за други ISBD или смятани за важни от гледна точка на библиографската агенция или каталогизиращата институция

В настоящия стандарт тези забележки включват локално номериран файл и бележки за датата, когато съдържанието на ресурса е било копирано от или на друг източник.

Пример:

Име на локална база данни: RBBIT.1

Име на локален файл: MENSAT

Ресурсът е копиран през октомври 1996 за локална мрежа

обратно към съдържанието