Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources

8. Област на Международния стандартен номер (или алтернативен) и за условията за разпространяване

Тази област може да се повтаря, когато библиографската единица има повече от един стандартен номер (или алтернативен),

А. защото той е издаден на повече от един носител или от повече от един издател, производител, разпространител и др.

или

Б. защото има стандартен номер (или алтернативен) за индивидуална единица и също стандартен номер (или алтернативен) за цялата група, от която тя е част.

8.1. Стандартен номер (или алтернативен)

8.2. Ключово заглавие, свързано с ISSN

8.3. Условия за разпространение и/или цена (незадължителен)

Разделителни знаци

А. Областта на стандартния номер (или алтернативен) и условията за набавяне и/или цена се предхожда от точка, разстояние, тире, разстояние (. - )

Б. Ключовото заглавие се предхожда от разстояние, знак за равенство, разстояние ( = ).

В. Условията за разпространение и/или цената се предхождат от разстояние, двуеточие, разстояние ( : ) .

Г. Поясненията, добавяни към стандартния номер (или алтернативен) или условията за разпространение и/или цена се поставят в кръгли скоби ( () ).

Д. Всеки следващ стандартен номер (или алтернативен) и сведението за условията за набавяне и/или цена се предхожда от точка, разстояние, тире, разстояние (. - ) освен, ако областите са ясно разграничени чрез параграфи, типографско оформление или абзац. В този случай разделителният знак се пропуска и се заменя от точка, която се слага след края на предхождащата област.

Пример:

ISBN (определение) : цена

ISBN (пояснение) : цена. - ISBN (пояснение) : цена

ISBN : цена (пояснение)

Условие за набавяне

8.1. Стандартен номер (или алтернативен)

8.1.1. ISBN или друг стандартен номер се посочва, когато е известен.

8.1.2. Стандартният номер се предхожда от буквите ISBN, ISSN и др., и се изписва според съответния стандарт.

Пример:

ISBN 0-7216-1213-X

8.1.3. Когато стандартният номер е отпечатан погрешно в публикацията, посочва се правилният номер, ако е известен, последван от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние и погрешният номер, така като е даден с определението “грешен” поставено в кръгли скоби.

Пример:

ISBN 0-340-16427-1

ISBN 0-340-16437-2 (невалиден)

8.1.4.Когато библиографската единица има повече от един стандартен номер (или алтернативен), защото е издадена на повече от един носител или от повече от един издател, производител, разпространител и др., посочва се всеки стандартен номер (или алтернативен), последван от пояснение и условията за набавяне или от името на издателя, производителя разпространителя и др., отнасящи се до номера. След всяко от последователните сведения се поставя точка, разстояние, тире, разстояние (. - ).

8.2. Ключово заглавие, свързано с ISSN: вж ISBD(S)

8.3. Начин на разпространение и/или цена (незадължителен)

8.3.1. Може да се посочи сведение за условията, при които се разпростанява библиографската единица. Когато библиографска единица, се предлага за продан, цената й се дава с цифри с официалния стандартен символ за съответната валута. Когато библиографската единица се ползва срещу заплащане това се отбелязва дословно.

Пример:

: Ј2.05

: 950 FRF

: частно издание, не се продава

: за временно ползване

: безплатно за образователни институции

: $325.00

: 500 DKK

8.3.2. Поясненията към условията за разпространение и/или цена се поставят в кръгли скоби.

Пример:

: Ј8.16 (Ј6.25 до 1 януари 1996)

: $129.00 ($100.00 за колежи и университети)

: $49.00 ($59.00 с учебна тетрадка)

Общи бележки, отнасящи се до условията на разпространение и/или цена, могат да се дадат в Областта на забележките (вж 7.8.).

обратно към съдържанието