Международен стандарт за библиографско описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources

Въведение

Международният стандарт за библиографско описание на електронни ресурси ISBD (ER) определя правилата за описание и идентификация на подобни документи, посочва реда на елементите в описанието и установява системата от разделителни знаци за него. Той се отнася на първо място до библиографските записи, създавани от националните библиографски агенции(в печатните издания на националната библиография, в други записи в печатна форма и свързани с тях ресурси от машинночетими данни и в общи компютърни бази от данни) и на второ място - до библиографските записи на други каталожни агенции, независимо дали са в електронна или в печатна форма.

Електронните ресурси се състоят от материали, които се управляват от компютър, включително онези, които изискват използването на периферно устройство, включено към него (напр. CD-ROM плеър). Някои от тях могат да се използват интерактивно, а други - не. Съществуват два вида ресурси: в печатна форма и свързани с тях ресурси от машинночетими данни (информация във форма на числа, букви, графика, образи и звук или комбинация от тях) и програми (инструкции или пътища за изпълнение на определени задачи вкл. обработка на данните). В допълнение, те могат да се комбинират като включват електронни данни и програми (като онлайн услуги, интерактивна мултимедия).

За нуждите на каталогизирането, електронните ресурси се разглеждат в стандарта по два начина в зависимост от това дали достъпът е локален или отдалечен. Локален достъп означава, че физическият носител може да се опише. За да се ползва такъв носител (напр. диск, касета) трябва да се постави в компютър или в периферно устройство, свързано с компютър, обикновено микрокомпютър. Под отдалечен достъп се разбира, че няма физически носител, който може да бъде предоставен на ползувателя - достъпът може да се осъществи чрез входно-изходно устройство, което е свързано (напр. терминал) или с компютърна система (напр. ресурс в мрежа) или с ресурси, съхранени на харддиск или чрез друг начин на съхранение.

Това определение може да се приложи към по-голяма част от ресурсите вкл. интерактивни мултимедийни произведения, които са общодостъпни и се отнася както за тези, които се ползват в мрежа, така и за тези, които са достъпни по телекомуникационен път. Включват се и ресурси при поискване, произведени и/или създадени за ограничено разпространение или по специално задание. Ресурс, който се намира в постоянната памет на един компютър (ROM) се разглежда като част от устройството, в което е съхранен и, ако се каталогизира, трябва да се разглежда като ресурс с отдалечен достъп. Програмни игри, калкулатори и др. обекти не са предмет на настоящия стандарт.

обратно към съдържанието