Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали
  ISBD (NBM) - International Standard Bibliographical Description of Nonbook Materials   

В стандарта са предвидени всички елементи, необходими за идентифициране на некнижни материали в националната библиография, в печатните каталожни картички, за каталозите на големите научни библиотеки, както и за електронен каталог.

Стандартът е предназначен за библиотеките, органите на научно-техническата информация, за издателствата и за всички други организации, които извършват библиографска дейност.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Елементи и области на описанието

1.1.1. Библиографското описание на некнижни материали представлява съвкупност от библиографски сведения (елементи на библиографското описание), подредени в определена последователност и даващи възможност да се идентифицира произведението и да се получи пълна представа за него.  

1.1.2. Елементите на библиографското описание, освен редната дума, са групирани в области, подредени в определена последователност.

1.1.3. Елементите и областите на описанието се отделят един от друг с условни разделителни знаци.

За приложението на разделителните знаци вж текста на т. 1. 3., както и текстовете на съответните области на описанието.

1.2. Елементи на библиографското описание, представени в съответната област, с разделителни знаци, които ги предхождат:

Редна дума

Област на заглавието и сведенията за авторската отговорност

              Основно заглавие

            [] Вид на материала (незадължителен елемент)

            = Паралелно заглавие (незадължителен елемент)

            : Подзаглавни данни

            Сведения за авторската отговорност

            / Първо сведение

            ; Следващо сведение

 

Област на характеристиката на изданието

            . - Сведения за изданието (поредност и издателска характеристика)

            Сведения за авторската отговорност, отнасяща се само до даденото издание (незадължителен елемент)

            / Първо сведение

            : Следващо сведение

            , Допълнителни сведения за изданието

Област на издателските данни

              Местоиздаване

            . - Първо сведение за място

            ; Следващо сведение за място (незадължителен елемент)

            : Издателство, издаваща институция, име на издателя или разпространителя

            , Година на издаване или разпространяване

            (Място на отпечатване или на производство (незадължителен елемент)

            : Име на печатаря или производителя (незадължителен елемент)

            , Година на отпечатване или на производство (незадължителен елемент)

 

  Област на физическата характеристика

            . - Специфична физическа характеристика

            : Други физически подробности

            ; Размери

            + Сведения за съпроводителен материал (незадължителен елемент)  

Област на серията

            () Основно заглавие на серията

            = Паралелно заглавие (незадължителен елемент)

            : Подзаглавни данни за серията (незадължителен елемент)

            Сведения за авторската отговорност на серията (незадължителен елемент)

            / Първо сведение

            ; Следващо сведение (незадължителен елемент)

            , Международен стандартен номер на серията (ISSN)

            ; Номер на даденото издание в серията

            , Номер или заглавие на подсерията (незадължителни елементи)

            = Паралелно заглавие на подсерията (незадължителен елемент)

            : Подзаглавни данни на подсерията (незадължителни елементи)

            Сведения за авторската отговорност, отнасящи се до подсерията (незадължителни елементи)

            / Първо сведение (автори)

            ; следващо сведение (други лица)

            , Международен стандартен номер на подсерията (ISSN) (незадължителен елемент)

            ; Номерна даденото издание в подсерията (незадължителен елемент)

Област на забележките (незадължителен елемент)

Област на международния стандартен номер, условия за набавяне  и/или цена

            Международен стандартен номер

            Условия за набавяне и/или цена

При описанието, когато област или елементи в библиографската единица са  граматически свързани,
те се п
редават със знаците, които са в нея.

1.3. Разделителни знаци

1.3.1. Всеки елемент на описанието, с изключение на първия от Областта на заглавието и авторската отговорност, се предхожда или е последван от определен разделителен знак.

1.3.2. Пред и след разделителен знак, предхождащ или следващ даден елемент от библиографското описание, се оставя един пункт разстояние. Изключение се прави за точката и запетаята, при които разстоянието се оставя само след тях.

1.3.3. Скобите (кръгли () и квадратни [] ) се разглеждат като единен разделителен знак и поради това пред първата и след последната скоба се оставя един пункт разстояние.

1.3.4. Всяка област на описанието се отделя от следващата с точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. -).  

1.3.5. Когато пъ
рвият елемент от дадена област липсва, следващият го елемент се предшества от точка и тире (. -) т.е., от знакът, разделящ отделните области.

1.3.6. Когато даден елемент се повтаря и разделителните знаци за повторното или за следващите сведения не са специално определени, всяко повторение се отделя от предходния елемент със знаците, които са приети за съответния елемент.  

1.3.7. Когато един елемент завършва с точка и разделителният знак за следващия елемент започва също с точка, тя не се поставя.

Пример :3. ed. - а не  3. ed.. -

1.3.8. Във всички области на описанието се използват:

1) квадратни скоби [] - разделителният знак се използва за въвеждане на информация в следните области: област на заглавието и авторската отговорност, област на характеристика на изданието, област на издателските данни и в областта на физическата характеристика. Квадратните скоби се употребяват, когато в библиографското описание се включва информация, взета вън от библиографската единица или когато е необходимо да се посочи, че дадено сведение е поправено в описанието (при установена грешка в източника).

2) три точки (...) - разделителният знак се използва, когато трябва да се означи пропускане на някаква част или елемент в някоя област на описанието.

3) кръгли скоби () - разделителният знак се използва в Областта на серията, в Областта на издателските данни, както и в Областта на заглавието и авторската отговорност, на физическата характеристика и на международния стандартен номер.

4) когато липсва информация за даден елемент или за цяла област на описанието, се пропуска и съответния разделителен знак (преди и след липсващия елемент или област).            

1.4. Източници на сведения за описанието

Източниците на сведенията за описанието се използват в определен ред. Когато първият източник не дава достатъчно сведения, се търси втория, третия и т. н.

При некнижните материали много често като източник на сведения за библиографското описание се използва библиографската единица като цяло.

1.4. Основни принципи на под реждане на източниците.  

1.4.1. Източници, постоянно свързани с библиографската единица, се предпочитат пред инцидентно или нетрайно свързаните с нея.  

1.4.1.2. Източници, които са инцидентно или нетрайно свързани с библиографската единица, се предпочитат, когато съдържат повече данни за нея.

1.4.1.3. Източници, съдържащи текст, се предпочитат пред звуковите.

1.4.2. Основни източници за различните видове некнижни материали.

Основният източник на сведения за описанието е този, който е избран за първи според гореспоменатите принципи. Той е различен за различните видове некнижни материали.

1.4.2.1. Звукозаписи

Основни източници на сведения за библиографското описание са:

            1) грамофонни плочи - етикетите от двете им страни;

            2) аудиокасети - обложката.

            3) компактдискове аудио - текста на лицевата страна.

Допълнителни източници: обвивки и съпроводителен текстов материал (например текст, съпровождащ комплект от плочи в кутия).

1.4.2.2. Графични издания.

Основни източници на сведения за библиографското описание са:

            1) листови графични издания - печатният текст на лицевата и обратната страна на листа;

2) комплекти - заглавната страница.

Допълнителни източници:

1 ) листови графични издания - ръкописни подписи и бележки на листа;

2) комплекти - библиографско каре, придружителен текст.

  1.4.2.3.  Кинофилми и видеофилми.

Основен източник на сведения за библиографското описание са надписите в началото и/или в края на филма. При видеофилмите като допълнителен източник може да се използва обвивката на касетата.

1.4.2.4.  Диапозитиви и диафилми.        

Сведенията за библиографското описания се вземат от:

            1) опаковката на диапозитивите или диафилмите;

            2) първия кадър на диафилма;

            3) придружителни материали - отделни листове и техния гръб, листовка или брошура, както и озвучителни средства (плоча, касета, магнитофонен запис и др.п.)

1.4.2.5.  Микроформи (микрофилми, микрофиши)  

Сведенията за библиографското описания се вземат от:

            1) микрофилми - първи кадър ;

2)  микрофиши - заглавно поле на микрофишите, което може да се чете с невъоръжено око или първия кадър (в зависимост от изданието).

            Допълнителен източник:

            1) микрофилми - крайни информационни кадри ; опаковка

            2) микрофиши - съпроводителни пликове и информационни бланки към тях (ако има такива).

 1.4.3. Допълнителни сведения за всички некнижни материали могат да се взимат и от справочни издания и други източници на информация или да бъдат формулирани на основата на анализ на библиографската единица (например приграфичните издания). Информация, взета от източник, извън библиографската единица (или формулирана от каталогизатора) и представена в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност, в Областта на характеристиката на изданието, на издателските данни и на серията, се поставя в квадратни скоби []. Сведение за източника, от който е взета информацията, може да се посочи в Областта на забележките.

1.5Език и азбука на описанието

Елементите в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност, на характеристиката на изданието, на издателските данни и на серията се дават на езика и/или азбуката, посочени в библиографската единица. Добавките в тези области се поставят в прави скоби и се дават на езика и/или азбуката на библиографската единица. Това не се отнася до информацията за "вид на материала", която се дава на езика и/или азбуката, избрани от националната библиографска агенция.

1.6. Съкращения и инициали

1.6.1. В изключителни случаи се допуска съкращение на отделни елементи в описанието, като то трябва да бъде в средата или в края на текста (например при дълго заглавие или подзаглавие). В подобни случаи пропуснатият текст се означава с три точки (...).

1.6.2. Когато съкращаването се извършва в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност и се отнася до имена на много лица или колективни органи, това се означава по следния начин:

            1) за материали на чужди езици (латинска азбука) - със съкращението на латинското "et alii" = et al. ;

            2) за материали на български и други славянски езици (кирилска азбука) - "и други" = и др .

1.7Главни букви

Първата дума във всяка област задължително се пише с главна буква. Това се отнася и за някои елементи на библиографското описание (напр. вид на материала, паралелно заглавие и др.п.).

В останалите случаи употребата на главни букви зависи от граматическите правила на съответния език. Когато описанието се извършва на повече от един език, трябва да се спазват правилата за употреба на главни букви на съответния език, независимо че много често в самата библиографска единица употребата им е противоречива.

1.8Грешки

В описанието грешките се означават като след погрешно посоченото сведение се добавя [!]. Може и да се поправят, ако това е възможно, като поправката се даде в квадратни скоби, предшествана от съкращението "т.е." или неговият еквивалент на съответния език. Пропуснати букви в текста може да се добавят в квадратни скоби. Когато се нуждаят от обяснителен текст, грешките се дават в забележка, а в описанието - поправени.

Пример :

Поправка на погрешно отпечатана година:

София, 19880 [!]

или:  София, 1880 [т. е. 1980], когато е сигурно, че може така да се поправи.

Поправка на пропусната буква:

Мис[ъ]л и дело

Обяснителен текст в забележка за погрешно означено издание:

В кн. означено 2. изд.

1.9. Символи и други подобни знаци 

Символ или друг подобен знак, който не може да се възпроизведе типографски (не е нито буквен, нито цифров) се заменя от неговото словесно описание или буквен еквивалент, поставен в квадратни скоби []. При нужда се дава обяснение в Областта на забележките.

Пример: / Ву [E. B. C.]    Забележка. Инициалите на автора са представени чрез ноти.
[3.] ed.    Забележка. По
редността на изданието е означена с 3 точки.
I [Love] Paris    Забележка. Вто
рата дума от заглавието е представена чрез графичен символ - сърце.

1.10. Схема за описание на некнижни материали

Редна дума

            Основно заглавие [Вид на материала] = Паралелно заглавие : Подзаглавни данни / Имена на автори, индивидуални или колективни ; имена на други лица. - Поредност и характеристика на изданието / Имена на автори и други лица, отнасящи се към даденото издание. - Местоиздаване : Издателство, Година на издаване. - Брой на библиографските единици : Илюстрации ; Размер на библиографската единица + Съпроводителен материал. - (Заглавие на серията : Подзаглавни данни на серията / Имена на автор и други лица, отнасящи се към серията, ISSN на серията ; Номер на библиографската единица в серията. Заглавие на подсерията : Подзаглавни данни на подсерията / Имена на автори и други лица, отнасящи се към подсерията, ISSN на подсерията ; Номер на библиографската единица в подсерията)

            Забележки (вкл. тираж)

            ISBN (подвързия) : цена

  1.11. Схема на съкратено описание

  Редна дума

            Основно заглавие : Подзаглавие / Имена на автори, индивидуални или колективни ; Имена на други лица. - Поредност и характеристика на изданието. - Местоиздаване : Издателство, Година на издаване. - Брой на библиографските единици

обратно към съдържанието