Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали
  ISBD (NBM) - International Standard Bibliographical Description of Nonbook Materials   

10. ОБЛАСТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТЕН НОМЕР (ИЛИ АЛТЕРНАТИВЕН) И ЗА УСЛОВИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ

Тази област може да се повтаря, в случаите, когато има повече от един издател (което значи и повече от един международен стандартен номер) или когато има два стандартни номера: на цялото и на отделните части. И в двата случая международният стандартен номер (или алтернативен), който идентифицира най-добре описваната библиографска единица, се посочва на първо място. Следващите се дават на второ, трето и т.н. места, като повтаряща се област.

Всеки международен стандартен номер (или алтернативен) може да бъде последван от допълнително пояснение от идентифициращ характер или отнасящо се до цената или начините на разпространение. Стандартните номера, които се повтарят в Областта задължително трябва да имат пояснения.

Пример:

. - RK 11719 (stereo)

Елементите в тази област се дават в следната последователност:

Международен стандартен номер (или алтернативен)

Начин на разпространение и/или цена (незадължителен елемент)

10.1. Разделителни знаци

Областта на международния стандартен номер (или алтернативен) и на начините на разпространение се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире (. -).

Сведенията за начините на разпространение и/или цената се предхождат от един пункт разстояние, двуеточие, разстояние ( : ).

Поясненията към международния стандартен номер или към начините на разпространение и/или цената се поставят в кръгли скоби.

Всеки следващ международен стандартен номер (или алтернативен) се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. -).

Пример:

. - ISBN (пояснение) : цена

. - ISBN (пояснение) : цена. - ISBN (пояснение) : цена

. - ISBN : цена (пояснение)

. - начин на разпространение

10.2. Международен стандартен номер (или алтернативен)

10.2.1. Международният стандартен номер (или алтернативен) се посочва, когато е даден в библиографската единица.

10.2.2. Международният стандартен номер се означава със съкращенията ISBN, ISSN и др.п. преди номера.

10.2.3. Ако международният стандартен номер е грешно отпечатан в библиографската единица, коригираният номер се посочва (ако е известен), последван от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние и погрешният номер така, както е даден в библиографската единица. с пояснението "погрешен", поставен в кръгли скоби.

10.2.4. Международният стандартен номер може да се свърже с кратко пояснение за физическата форма на библиографската единица на езика и със съкращения, приети от национална библиографска агенция.

Пример:

. - RK 11719 (stereo)

. - ISBN 0-525-56142-X (Beta)

10.2.5. Когато няма нито международен стандартен номер нито алтернативен, кратко пояснение за особеностите може да бъде посочено като първи елемент от тази област.

10.2.6. При звукозаписи, издадени с търговска цел, може да се посочи и търговската марка, както и всички издадени номера независимо от наличието или не на стандартен номер.

10.2.7. Поредният номер може да включва запазената марка, последвана от цифров символ или от комбинация от цифрови и буквени символи. Разстоянията и препинателните знаци се изписват така както са посочени в библиографската единица.

Пример:

. - Telefunken 6.35368

. - Pathe 2C 066-16.130

10.2.8. Когато библиографската единица се състои от две или повече части, номерирани последователно, посочва се първият и последният пореден номер.

Пример:

. - La voix de son maitre AN 133-134

Когато номерацията не е последователна, тя се изписва изцяло.

Пример:

HMV XQD 1784, NQD 1003-1004

Когато има издателски номер за библиографската единица като цяло, а също така и за отделните части - посочва се номера на цялото. Отделните номера могат да се посочат след него в кръгли скоби.

Пример:

Erato ERA 9156 (9157-9162)

Наименованието на източника, от който е взет номера, може да се добави в кръгли скоби след номера.

Пример:

. - FSM Toccata : 53617 toc (кутия)

- ED 76C34Z (от издателски каталог)

Когато библиографската единица има повече от един международен стандартен номер (или алтернативен), тъй като има повече от един издател или разпространител, или е произведен в различни физически форми, всеки стандартен номер се записва с пояснение за физическата форма и за начина на разпространение или от името на издателя/разпространителя. Повтарящите се сведения се разделят с точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. -).

Пример:

. - CBS M-34129 (компактдиск). - CBS MT 35158 (касета)

10.2.9. За диапозитиви, произведени с търговска цел, се посочва наименованието на компанията и поредният номер.

Пример:

. - Sandak Set no. 782

10.3. Начин на разпространение и/или цена (незадължителен елемент)

10.3.1. Информация за начините на разпространение може да бъде посочена. Когато библиографската единица има цена, тя трябва да бъде посочена. Цената се дава с цифри и с официалния символ на паричната единица.

10.3.2. Поясненията за начините на разпространение се дават след цената в кръгли скоби.

Пример:

15 лв (10 лв за членове)

30 лв (до 1 януари 1995)

Бележки за стандартния номер могат да се дават в забележка.

обратно към съдържанието