Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали
  ISBD (NBM) - International Standard Bibliographical Description of Nonbook Materials   

4. ОБЛАСТ НА ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЯТА ЗА АВТОРСКАТА ОТГОВОРНОСТ

Сведенията в тази област се дават в следната последователност:

Основно заглавие;

Вид на материала (незадължителен елемент);

Паралелно заглавие;

Подзаглавни данни;

Сведения за авторската отговорност.

4.1. Разделителни знаци

4.1.1. Видът на материала се огражда в квадратни скоби ([]), пред и след които има един пункт разстояние.

4.1.2. Паралелното заглавие се предхожда от един пункт разстояние, знак за равенство, един пункт разстояние (=).

4.1.3. Всяко подзаглавие се предшества от един пункт разстояние, двуеточие, един пункт разстояние (:), освен в случаите, когато дума или фраза от първото подзаглавие са свързани граматически със следващите.

4.1.4. Първото сведение за авторската отговорност след заглавието се предшества от един пункт разстояние, наклонена черта, един пункт разстояние (/).

4.1.5. Второто и всяко следващо сведение за авторската отговорност се предшества от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние (;).

4.1.6. Заглавията на отделни произведения от различни автори, композитори, художници и др. п., които се съдържат в една библиографска единица се отделят от предходните сведения с точка, един пункт разстояние, освен ако не е налице някаква свързваща част (.).

4.1.7 Заглавията на отделни произведения от един и същ автор, композитор, художник и др. п., съдържащи се в една библиографска единица се отделят едно от друго с един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние (;).

Пример:

Основно заглавие [Вид на материала] = Паралелно заглавие / Сведение за авторската отговорност

Основно заглавие [Вид на материала] : Подзаглавни данни : Подзаглавни данни / Сведения за авторската отговорност

Основно заглавие [Вид на материала] : Подзаглавни данни = Паралелно заглавие : Паралелни подзаглавни данни / Сведения за авторската отговорност

Основно заглавие [Вид на материала] / Сведения за авторската отговорност = Паралелно заглавие / Сведения за авторската отговорност

Основно заглавие [Вид на материала] / Сведения за авторската отговорност ; Второ сведение ; Трето сведение

4.2. Основно заглавие

Основното заглавие е първият елемент от Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност, независимо от мястото, на което се явява в основния източник на сведения за библиографското описание.

Пример:

Goal! [Кинофилм]

Four watercolours of Mauri life in 1844 [Акварел]

La vie de William Shakespeare [Компактдиск аудио]

4.2.1. Основното заглавие може да се състои само от понятие, означаващо вида на библиографската единица.

Пример:

Concerto

Drawings

Рисунки

4.2.2. Основното заглавие може да включва сведенията за авторската отговорност, името на издателя (разпространителя) или подробности, отнасящи се до други елементи на описанието (например за поредността на изданието), когато информацията е граматически свързана с него.

Пример:

Ernst Gunter laser Balzac [Компактдиск аудио]

Le petit theatre de Jean Renoir [Кинофилм]

The Esso student's business game [Мултимедия]

The Sunday Times guide to the modern movement in the arts [Графика]

Девет акварела на Дечко Узунов

Sculptures de Picasso

При филмите и видеоматериалите (диапозитиви, игрални филми и др. проекционни материали) информацията за изпълнители, продуценти, режисьори, сценаристи, филмови къщи и др. п. много често се явява преди или след основното заглавие. Ако обаче не съществува граматическа връзка, тази информация не се смята за част от заглавието.

Пример:

Star wars [Кинофилм]

Информацията е представена като Twentieth Century Fox presents Star wars.

Thief [Кинофилм]

Информацията е представена по следния начин:

Thief, with James Caan

Когато библиографската единица съдържа едно или повече отделни произведения и в основния източник на сведения за библиографското описание са дадени както обобщаващо заглавие, така и индивидуалните заглавия за основно заглавие се приема обобщаващото заглавие. Заглавията на отделните произведения могат да се посочат в Областта на забележките.

Пример:

Dysneyland [Видеофилм]

Съдържа: Tomorrow ; Fantasyland ; Frontierland ; Adventureland ; Main Street, USA

Dansons avec le Ry-Co jazz [Компактдиск аудио]

Съдържа: Bolingo habiba : Cara cara (24 min., 45 sec.). Liwa ya tata : Bolero (3 min., 30 sec.).

Bina charanga : Charanga (3 min., 10 sec.). M'paugi ya munu : Cha cha cha (3 min.)

4.2.3. Основното заглавие може да се състои от име на лице или на колективен орган, ако основният източник на сведения за библиографското описание не съдържа друго заглавие:

Пример:

Adlai Stevenson [Кинофилм]

The Beatles [Грамофонна плоча]

Michigan Institute on the Teaching of Librarianship [Видеокасета]

Албрехт Дюрер [Плакат]

4.2.4. Основното заглавие може да е или да включва в себе си инициали или акроним, посочени в основния източник на сведения за библиографското описание.

Пример:

IQ [Кинофилм]

Развитата форма, ако е дадена в основния източник, но не е избрана за основно заглавие, се посочва като подзаглавни данни.

4.2.5. Основното заглавие може да има две части, свързани със съюза "or" или неговите еквиваленти на съответните езици. Втората част се смята за алтернативно заглавие.

Пример:

Dr. Strangelove or How I learned to stop worrying and love the bomb [Кинофилм]

Marcel Marceau ou L'art du mime [Кинофилм]

4.2.6. Основното заглавие може да включва цифри или букви, когато това представлява съществена информация, позволяваща разграничаването на едно произведение от друго.

Пример:

Knitting I [Компактдиск аудио]

Knitting II [Компактдиск аудио]

4.3. Избор на основно заглавие

4.3.1. Библиографска единица с един основен източник на сведения за библиографското описание.

4.3.1.1. Когато два или повече варианта на заглавието на един и същ език и/или азбука се появяват на основния източник на сведения за библиографското описание, основното заглавие се избира в зависимост от оформлението или от последователността, в която са дадени.

4.3.1.2. Когато заглавията са на различни езици и/или азбуки (вж Паралелно заглавие) основно заглавие е това, което е на езика и/или азбуката на библиографската единица. Когато този критерий не може да бъде приложен основното заглавие се избира според:

1) мястото на издаване или произвеждане;

2) поредността, в която са дадени.

4.3.2. Библиографска единица с повече от един основен източник на сведения за библиографското описание.

4.3.2.1 Когато библиографската единица има повече от един основен източник на информация (в случаи на многоезични издания), в който поотделно се дава заглавието на всеки език и/или азбука, за основно заглавие се избира това, което съответства на езика на библиографската единица.

4.3.2.2. Ако този критерий не може да бъде приложен (в случаите, когато библиографската единица няма текст или съдържанието или надписите й са на различни езици) се избира първият от двата (или повече) последователно представени източника на сведения за библиографското описание като източник за основното заглавие. В случаите, когато библиографската единица има характеристиката на печатната книга (напр. при микрорепродукция) за основен източник на сведенията за библиографското описание се избира дясната страна при наличието на две заглавни страници.

4.3.3. Вариантите на заглавието (извън паралелното заглавие, ако има такова) не могат да се избират за основно заглавие. Те могат да се посочат в Областта на подзаглавните данни (когато са взети от основния източник на сведения за библиографското описание) или в Областта на забележките (когато са посочени на друго място).

Пример:

Symphony no. 3 : Eroica [Компактдиск аудио]

Вариантът на заглавието (Eroica) е взет от основния източник на сведения за библиографското описание.

Barbara [Аудиокасета]

Вариантът на заглавието (l'aigle noir) не е посочен на основния източник на сведения за библиографското описание, а само на обложката.

4.3.4. Основното заглавие се предава в описанието, така както е написано на заглавната страница. Това не се отнася за главните букви (вж 1.7.).

4.3.5. Библиографска единица без основно заглавие.

Когато библиографската единица съдържа две или повече произведения без общо заглавие, заглавията на индивидуалните произведения се представят в описанието в реда, посочен на основния източник на сведения за библиографското описание:

Пример:

Infancy [Мултимедия] ; Childhood / Thornton Wilder

Когато броят на индивидуалните произведения е много голям, първите три могат да се посочат, следвани от три точки (...) или с добавката "и др.". Останалите могат да се дадат в Областта на забележките.

4.3.6. Когато библиографската единица съдържа текст, но няма основно заглавие (при плакати, репродукции, трансперанти и др.п.), текстът се посочва в описанието в пълна или съкратена форма. Съкращаването на фрази или думи се отбелязва с три точки (...). Редът на информацията в библиографското описание следва реда й в основния източник или се определя от типографското оформление (ако то го показва по-ясно). Тази част от текста, която съдържа сведения за авторската отговорност (за лица или колективни органи), за издателство и др. п. се посочват в съответната област на описание.

4.3.7. Когато библиографската единица няма обобщаващо заглавие и не съдържа индивидуални заглавия на две или повече произведения се съставя основно заглавие (на езика на текста или на езика и/или азбуката на националната библиографска агенция), поставено в квадратни скоби [].

Пример:

[Phanthom jet fighter landing at R. A. F. Leuchars, July 1971] [Кинофилм]

4.4. Вид на материала

4.4.1. Предназначението на този елемент е да може най-общо да се определи видът на материала, към който библиографската единица принадлежи. Той се посочва в библиографското описание непосредствено след основното заглавие и се съставя на езика и азбуката, избрани от националната библиографска агенция.

4.4.2. Въвеждането (и използването) на този елемент в описанието е от значение за библиотеките и библиографските агенции, които отразяват материалите в общи каталози или в общи библиографии и при поддържането на електронни каталози.

4.4.3. Видът на материала се посочва само след първия компонент, който се приема за основен. Когато библиографската единица се състои от различни по своя вид произведения (филм или диапозитиви, текст в отделна книжка ; звукозапис, придружен от стенна карта и листовка). Информацията за останалите видове се отразява в Областта на физическата характеристика като приложение или в Областта на забележките.

Пример:

Examining documents [Видеофилм]

Забележка: Филмът е придружен от касета, ръководство за учителя, учебни тетрадки и тестове.

4.4.4. Видът на материала може да се определи като "мултимедия", а пълното съдържание да се представи в забележка, когато библиографската единица съдържа произведения, принадлежащи към различни видове носители, но нито едно не може да се определи като основно (например учебни материали, състоящи се от звукозапис, филм и карти, които са равностойни).

4.4.5. Библиографска единица без основно заглавие.

4.4.5.1. Видът на материала се посочва след първото заглавие, когато библиографската единица се състои от един носител, съдържащ две или повече произведения без основно заглавие.

Пример:

La mer [Компактдиск аудио] ; Khamma ; Rhapsody for clarinet and orchestra / Claude Debussy

A Shopshire lad [Аудиокасета] ; Two English idylls / George Butterworth. Variations on a theme of Frank Bridge, op. 10 / Benjamin Britten ; Academy of St. Martin-in-the-Fields ; Directed by Neville Marriner

4.4.5.2. Определението за вида на материала се дава след всяко заглавие, когато библиографската единица няма обобщаващо основно заглавие и съдържа самостоятелни произведения на различни носители.

Пример:

Life in the time of Charles Dickens [Видеофилм] / Ed. Albert Ammerman. The time, the works of Charles Dickens, and excerpts from Dickens on Amerika [Магн. лента] / Read by Ian Brett, Peter Howell

4.5. Паралелно заглавие

Заглавията, които не са избрани за основни, се отразяват в описанието като паралелни заглавия, когато на основния източник на сведения за библиографското описание има заглавие на повече от един език и/или азбука.

Пример:

Herfra til evigheden [Кинофилм] = From here to eternity

Софийски окръг [Комплект диапозитиви] = The Sofia district

4.5.1. Когато паралелното заглавие е взето от основния източник на сведения за библиографското описание, то се представя в описанието така, както е дадено там. В някои случаи то може да бъде съкратено, като това се отбелязва с три точки (...).

Пример:

French colonies in America [Видеофилм] = Colonies francaises d'Amerique

4.5.2. Когато в основния източник на сведения за библиографското описание има повече от едно паралелно заглавие, посочва се първото с добавка "и др." или "et al." При нужда другите могат да се посочат в забележка.

4.5.3. Когато библиографската единица съдържа две или повече произведения без основно заглавие, но индивидуалните заглавия имат паралелни заглавия, те се дават след заглавията, към които се отнасят.

Пример:

The enticing products of France [Видеофилм] = Les produits seduisante de la France. Grape harvesting in Languedoc = La vendange en Languedoc

Край морето [Репродукция] = At the sea side. Пасторал = Pastorale. Огън в гората = Fire in the forest

4.5.4. Паралелно заглавие, взето не от основния източник за информация, може да се посочи в областта на забележките.

4.6. Подзаглавни данни

4.6.1. Подзаглавните данни могат да се отнасят към основното заглавие на библиографската единица, към паралелното заглавие или към заглавията на отделните произведения, включени в цялото.

4.6.2. Подзаглавните данни могат да включват информация за авторската отговорност, за издаването или разпространяването на библиографската единица или други подробности, отнасящи се до други елементи на описанието (например поредност на изданието).

Ако информацията е граматически свързана, тя се предава така, както е посочена в източника.

4.6.3. Ако развитата форма на основното заглавие се състои от инициали и акроними и се намира на основния източник на информация, тя се дава в Областта на подзаглавните данни.

4.6.4. Подзаглавните данни се предават в описанието, след основното заглавие, към което се отнасят.

4.6.5. Подзаглавните данни се представят в описанието, точно както са написани в източника.

4.6.6. Когато на основния източник за информация има повече от едни подзаглавни данни, те се предават в описанието в реда, в който са представени.

Пример:

Animal stories [Грамофонна плоча] : Dramatized readings : A recorded anthology

The Hammon family [Аудиокасета] : A study of a West Virginia family's traditions : From the Archive of Folk Song

4.6.7. Когато библиографската единица няма основно заглавие, но има подзаглавни данни към едно от индивидуалните заглавия (или към всичките от тях), те се посочват след заглавието (или заглавията), към което се отнася.

Пример:

Leonardo da Vinci [Кинофилм] : A pictorial biography ; The Medici : Power and patronage in Renaissance Florence

4.6.8. Подзаглавни данни, отнасящи се до повече от едно произведение от един и същи автор се представят след заглавията, към които се отнасят, ако това е възможно. В случаите, когато не е възможно (например когато произведенията не са последователни) подзагланите данни могат да се отбележат в забележка. В Областта на забележките се посочват и такива, които се отнасят до произведения на различни автори.

4.6.9. Когато връзката между основното заглавие и подзаглавните данни не е достатъчно ясна, в текста може да се вмъкне поясняваща дума или фраза. Те се поставят в квадратни скоби ([]). Ако това е невъзможно, те се посочват в Областта на забележките.

4.6.10. Когато на основния източник на сведения за библиографското описание освен паралелните заглавия има и едно или повече паралелни подзаглавия, те се посочват в описанието след паралелното заглавие, към което се отнасят.

Пример:

Appocalype de Jean [Компактдиск аудио] : Lecture = Apocalyps [sic] of John : A reading

4.6.11. Когато в основия източник има едно или повече паралелни заглавия, а подзаглавните данни са само на един език и/или азбука, те се дават след паралелното заглавие на съответния език.

4.6.12. Когато паралелното заглавие съдържа в себе си и основно заглавие и подзаглавни данни, написани на езика на основното заглавие, подзаглавието се дава след основното и преди паралелното.

Пример:

Blockflotenmusik der Renaissance [Компактдиск аудио] : Italien = Recorder music = Musique pour flute a bec

4.6.13. Когато на основния източник на информация не са посочени подзаглавни данни, те могат да се вземат от допълнителни източници или да се съставят ако се прецени, че информацията е важна за идентифициране на произведението. В такъв случай те се заграждат в квадратни скоби [].

4.7. Сведения за авторската отговорност

4.7.1. Сведенията за авторската отговорност отразяват всяко лице или колективен орган, отговорен за или съдействал за създаването на интелектуалното или артистично съдържание на произведението, включено в библиографската единица, както и за неговото реализиране (вкл. изпълнение).

4.7.2. В авторската отговорност се посочват имената на:

1) писатели, композитори, художници, хореографи и др. п., чиито произведения са включени в библиографската единица директно (например автор на текст, редактор, съставител, преводач, илюстратор, гравьор, композитор на музика) или индиректно (автор на роман, по който е направен филм).

2) преработвачи (адаптатори) на вече съществуващо произведение на същия носител като оригинала или на друг;

3) събирачи на антропологични, фолклорни или други автентични материали;

4) директори на продукция, режисьори;

5) организатори или отделни лица, спонсорирали частично или изцяло произведението;

6) продуценти на записи на популярна музика;

7) изпълнители.

Авторска отговорност носят не само лицата или колективите, създали дадена творба, но и такива, чиито имена не се споменават в основния източник на информация (например консултанти - исторически, военни и др. п.). Когато става дума за известни учени или обществени дейци и политици, имената им могат да се посочат в Областта на авторската отговорност или в Областта на забележките.

За създаването на кинофилмите и др. п. библиографски единици, интелектуалната отговорност се носи от много лица и колективни органи. Основната отговорност носят компанията-производител, продуценти, режисьори, изпълнители. Лицата, които имат специфична интелектуална отговорност (оператори, фотографи, автори на сценарии, аниматори - за анимационните или комбинираните филми) могат да бъдат посочени, когато в контекста на конкретен филм или конкретен тип филми се сметне, че те имат голяма творческа заслуга. Ако участието им е само техническо или незначително, или се отнася само за част от произведението (напр. епизодична роля) имената не се посочват в тази област. Ако това са известни личности, имената им могат да се дадат в Областта на забележките.

Сведенията за авторската отговорност могат да се състоят от:

1) името (имената) на лицето (лицата) или на колектива (колективите) с или без свързваща дума, посочваща ролята им.

Пример:

Концерти [Аудиокасета] / Волфганг Амадеус Моцарт

Model planetarium [Макет] / Cary Johnson

2) фраза, несъдържаща конкретни имена, но даваща представа за интелектуалното участие или за някаква друга форма на отговорност.

Пример:

Autumn leaves [Мултимедия] / By a group of teachers representative of primary grades

Alte Meister [Комплект репрод.] / Die Dresdener Gemaldegalerie

Art explained [Мултимедия]/ Dieter Kendrick ; With spoken commentary by various artists

3) име или име и фраза, посочваща ролята на лицето или колектива и същността на произведението.

Пример:

Нещата от живота [Компактдиск аудио]/ Муз. и изп. Симо Лазаров

Roman Britain [Видеофилм] / Research and text by Colin Barham

Захари Стоянов [Портрет] / [Рисувал и гравирал] Д. Панайотов

Други имена или фрази, съдържащи имена, обикновено се отразяват в описанието след първото посочено име, отделено с точка и запетая (,).

4) подробности, отнасящи се до други елементи на описанието (например оригинално заглавие, информация за изданието, от което е направен превода). Когато те са граматически свързани със сведението за авторската отговорност, те се предават като едно цяло.

Пример:

Без дом [Аудиокасета] / Драматизация по мотиви от едноименния роман от Олга Кръстева ; Муз. Христо Танчев ; Текст на песните Тодор Кръстев

Момчето, което закърпи небето [Аудиокасета] / Драматизация по китайска нар. приказка Борис Спиридонов ; Муз. оформление Виолета Топалова ; Реж. Мария Нанчева ; Ред. Олга Кръстева

High comedy [Микроформа] / Selected and translated from La divina commedia by J. G. Roman

5) сведения за авторската отговорност, отнасяща се до приложение или друг вид съпроводителен материал, се посочват в Областта на авторската отговорност само, когато са дадени на основния източник на сведения за библиографското описание.

Пример :

Barring the stars [Холограма] / By Fantasies Unlimited ; With descriptive notes by a specially constellated task force

6) наименование на колектив (или колективи), посочено на основния източник на сведения за библиографското описание. Ако ролята на колектива не е ясна (но може да се уточни) добавя се пояснителен текст, поставен в квадратни скоби.

Пример:

Oil over the Andes [Документален филм] / [Sponsored] by Occidental Petroleum Corporation ; Made by Sadler Institutional Films

Имена на лица или колективи, които не могат да се свържат с интелектуалното или артистичното съдържание на библиографската единица, не се включват в сведенията за авторската отговорност. (Напр. мото, посвещения, сведения за награди). Те се пропускат в тази област, но по преценка на националната библиографска агенция могат да се дадат в Областта на забележките.

4.7.2.2. Името на автора не се повтаря в тази област, ако е граматически свързано с основното заглавие или с подзаглавието:

Пример:

ВЕРДИЕВИ героини [Аудиокасета] / Изп. Стефка Евстатиева

НАЙ-ДОБРОТО от Едит Пиаф [Аудиокасета]

SARGENT conducts Vaughan Williams [Грамофонна плоча]

Изключение се прави в случаите, когато името на автора изрично се повтаря в основния източник за информация.

4.7.2.3. Когато интелектуалната отговорност на лицата или колективите не може да се определи точно нито от библиографската единица, нито от друг източник, те не се посочват в описанието.

4.8. Представяне на авторската отговорност в библиографското описание

4.8.1. Сведенията за авторската отговорност се представят в описанието, така както са дадени в библиографската единица.

Пример:

Концерт за цигулка и оркестър [Аудиокасета] / Милко Коларов ; Изп. Минчо Минчев - цигулка с Варненска филхармония ; Дир. Иван Маринов

Концерт в си минор, оп. 104 [Грамофонна плоча] : За виолончело и орк. / Антонин Дворжак ; Изп. Анатоли Кръстев -виолончело и Пловдивска филхармония ; Дир. Димитър Манолов

Chants mongols et bouriates [Грамофонна плоча] / Enregistrements de Roberte Hamayon

American literature [Компактдиск аудио] / Coordinated for the Voice of America by Tristram Coffin

Japanese families on Dorn Island [Аудиокасета] / Tatsuro Suzuki interviewed by Maya Koizumi

Les rois maudits [Видеофилм] / Realisateur Claude Barma ; D'apres Maurice Druon ; Auteur de la musique Georges Delarue ; Directeur de la photo Pierre Mareschal ; Gilles Behat (Charles IV le bel) ; Jean Deschamps (Charles de Valois) ; Helene Duc (Mahaut d'Artois)...

Bilder einer Ausstellung [Компактдиск аудио] / Modest Mussorgsky ; In der Instrumentation von Maurice Ravel

The life cycle of the bean [Видеофилм] / Scriptwriter Allan S. Mitchell ; Consultants Joan M. Clayton, Simon Randolph

Visite a Jean Rostand, Ville d'Avray, printemps 1979 [Мултимедия] / Montage Michel Algrain

Les geogiques [Гравюра] / Andre Dunoyer de Segonzac ; Tirage de Jacques Frelaut

La noblesse francaise a l'eglise [Графика] / Abraham Bosse ; D'apres Jean de Saint-Igny

Говорят писатели [Грамофонна плоча] / Комментирует записи И. Андроников

Сливен в изобразителното изкуство [Комплект картички] / Авт. състав. Петър Щилянов ; Снимки Димо Рогев

4.8.2. Сведения за авторската отговорност, взети извън библиографската единица се предават в описанието без скоби. В забележка се посочва източникът, от който е взета информацията.

4.8.3. Когато са посочени имената на много лица или колективи, които имат равностойна авторска отговорност (например автори, режисьори и др.п.), броят им в описанието се определя от националната библиографска агенция. Имената могат да се отделят едно от друго със запетая или да се свържат с дума, поставена в квадратни скоби. Пропуснатите имена се означават с "и др." или "et al."

Пример:

Phoenix in flames [Графика] / Prepared by Albert Kreissinger, Ken Merrill [for] Alpha Unlimited

4.8.4. Имената на индивидуални изпълнители, влизащи в състава на музикални или друг вид ансамбли, когато са посочени в основния източник на сведения за библиогафското описание, могат да се посочат в квадратни скоби след името на ансамбъла. По решение на националната библиографска агенция те могат да се посочат в Областта на забележките или да се пропуснат. Взетото решение обаче трябва да се прилага постоянно.

Пример:

Quartet in F major [Компактдиск аудио] / Maurice Ravel ; Budapest String Quartet [J. Roismann, A. Schaider - violins ; B. Kroyt - viola ; M. Schneider - cello]

или:

Quartet in F major [Компактдиск аудио] / Maurice Ravel ; Budapest String Quartet

Забележка. Състав на квартета : J. Roismann, A. Schaider - violins ; B. Kroyt - viola ; M. Schneider - cello

4.8.5. Инициали, означаващи членство в дружества, академични степени и др. п., следващи името на лицето, не се посочват в описанието.

4.8.6. Когато авторската отговорност предхожда основното заглавие в основния източник на сведения за библиографското описание, тя се посочва в описанието след основното заглавие и след подзаглавните данни, освен в случаите, когато е граматически свързана с някои от гореспоменатите елементи.

4.8.7. Авторска отговорност, включваща име на колектив, изразено в йерархическа форма се представя в описанието в реда, даден в библиографската единица.

4.8.8 Когато авторската отговорност няма граматическа връзка със заглавието, към което се отнася, името на лицето или колектива се дава като трети елемент в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност след наклонена черта (/).

Пример:

Le nozze di Figaro [Компактдиск аудио] / W. A. Mozart

4.8.9. Когато връзката между авторската отговорност и заглавието не е много ясна може да се постави свързваща дума или кратка фраза в квадратни скоби.

Пример:

Краят на лятото [Аудиокасета] / [Изп.] Ирина Флорин - [естрадна певица] ; Аранжимент на песните Константин Цеков, Румен Бояджиев

Baijun ballads [Грамофонна плоча] / [Collected] by Chet Williams

Vue de la ville de Rouen [Гравюра] / [Gravee par] Ch. Lemas

One man in his time [Грамофонна плоча] / William Shakespeare ; [Read by] Sir John Gielgud

4.8.10. Когато има повече от едно сведение за авторската отговорност с различна интелектуална отговорност, редът им в описанието се определя от тяхното подреждане на основния източник на информация или от типографското оформление, без да се държи сметка за степента на отговорност. Когато сведенията за авторската отговорност не са взети от основния източник на сведения, те се дават в логичен ред, ако това е възможно.

4.8.11. Когато основен източник на сведения за библиографското описание е библиографската единица като цяло (например при мултимедиите или при кино (видео) филмите) сведението за авторската отговорност се дава в логически ред.

4.8.12. При звукозаписи, с повече от едно сведение за авторската отговорност, редът на тези сведения в описанието трябва да осигури събирането и подреждането на различните видове според интелектуалната им отговорност, например композитор (композитори) на музика, включително лицата, чиято импровизаторска роля има решаваща роля в процеса на създаване; автори на текст, изпълнители в следния ред: солисти / актьори / четци; хор; диригент на хор, оркестър, режисьор на драматично произведение, продуцент на записи на популярна музика.

4.9. Паралелни заглавия и паралелно сведение за авторската отговорност

4.9.1. Когато основния източник на сведения за библиографското описание съдържа едно или повече паралелни заглавия и/или паралелни подзаглавни данни, а също така има и сведения за авторската отговорност на повече от един език и/или азбука, всяко сведение за авторската отговорност следва основното заглавие или подзаглавните данни, към които се отнася. Когато сведенията за авторската отговорност на различните езици са написани по един и същ начин - те не се повтарят.

Пример:

Families norte-americanas [Видеофилм] : Los De Stefano / Colaborador de educacion Beryl L. Bailey = American families : The De Stefanos / Educational collaborator Beryl L. Bailey

4.9.2. Когато на основния източник на сведения за библиографското описание сведенията за авторската отговорност са посочени на няколко езика, но няма паралелни заглавия или подзаглавия посочва се само това сведение за авторската отговорност, което е на езика на основното заглавие.

Пример:

Madam Bovary [Видеофилм] / Realisateur Jean Marais ; D'apres le roman de Flaubert

4.10. Библиографска единица без основно заглавие

4.10.1. Когато библиографската единица няма общо заглавие и когато всички индивидуални произведения имат една и съща авторска отговорност, тя се дава след всички заглавия, паралелни заглавия и подзаглавни данни.

Пример:

Duo Nr. 1 G-Dur, KV 423 : Fur Violine und Viola [Компактдиск] / Wolfgang Amadeus Mozart ; Susanne Lautenbacher - violin ; Ulrich Koch - viola

4.10.2. Когато сведенията за авторската отговорност се отнасят само до някои от индивидуалните произведения, те се посочват след заглавието, за което се отнасят.

Пример:

Rhapsody in blue [Компактдиск аудио] ; Prelude for piano no. 2 / George Gershwin. Symphonic dances from West Side story / Leonard Bernstein

4.10.3. Когато отделните произведения имат своя собствена авторска отговорност и основният източник на сведения за библиографското описание съдържа и сведение за авторската отговорност, отнасящо се до библиографската единица като цяло, последното се посочва след останалата информация за интелектуална отговорност, предшествана от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние (;). Връзката между последното сведение за авторската отговорност и останалата част от описанието може да се направи по-ясна с добавяне на свързваща дума или фраза, поставени в квадратни скоби.

Пример:

Symphony no. 4 in A major, op. 90 [Звукозапис] : Italian / F. Mendelsson. Symphony in C major / J. Bizet ; [Performed by] National Philharmonic Orchestra ; Leopold Stokowski - conductor

Ако тази добавка е граматически невъзможна или има опастност да доведе до неяснота и объркване, пояснението се дава в забележка.

Пример:

Andante cantabile : Fur Cello und Streicher ; Nocturne,: op. 19 : Fur Cello und Streicher [Компактдиск] / P. Tschaikowsky. Idyll : Fur Horn und Streicher / A. Glasunow. Adajio tragico, op. 21 : Fur Streichorchester / Sinigaglia. An English suite / Parry. Capriol suite / Warlok

Забележка. Произведенията се изпълняват от: Rene Forest - виолончело ; Anton Hammer - валдхорна ; RIAS-Sinfonietta Berlin ; David Atherton, Jiri Starek - диригенти.

4.10.4. Когато основното заглавие съдържа общо заглавие (при библиографски единици, състоящи се от няколко части) и заглавие на отделната единица, сведението за авторската отговорност се дава след тази част от основното заглавие, към което се отнася. В случай на съмнение или когато сведението за авторската отговорност се отнася до основното заглавие като цяло, тя се дава само след него.

обратно към съдържанието