Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали
  ISBD (NBM) - International Standard Bibliographical Description of Nonbook Materials   

5. ОБЛАСТ НА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗДАНИЕТО

Сведения за изданието

Сведения за авторската отговорност, отнасяща се до даденото издание

Допълнителни сведения за изданието

5.1. Разделителни знаци

Областта на характеристиката на изданието се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. -).

Първото сведение за авторската отговорност, отнасяща се до даденото издание се предшества от един пункт разстояние, наклонена черта, един пункт разстояние ( / ).

Всяка следващо сведение за авторската отговорност, отнасящо се до изданието се предшества от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние ( ; ).

Пример:

. - сведение за изданието

. - сведение за изданието / Сведение за авторската отговорност

. - сведение за изданието / Сведение за авторската отговорност ; Второ сведение за авторската отговорност

5.2. Характеристика на изданието

5.2.1. Характеристиката на изданието се състои от сведения ( израз или група от букви) отнасящи се до:

1) всички копия на едно издание формално идентифицирани като принадлежащи към него чрез наименуване или номериране на поредността ;

2) всички копия на едно издание, което по своето интелектуално или художествено съдържание се различава от предишни издания.

Сведенията за изданието включват думите "издание" или "edition" или съответните им еквиваленти на други езици; "version" или "state" (при отпечатъци), заедно с цифрово или словесно обозначение, показващо разликите от другите издания. (например: 2. изд., 2. ed., new ed., revised ed. fourth state и др. п.)

5.2.2. Сведението за изданието се предава в описанието така, както е дадено в библиографската единица. То се поставя в квадратни скоби, ако информацията е взета извън библиографската единица. Поредността на изданието се посочва винаги с арабски цифри. Допълнителни обяснения към поредността се посочват само ако се прецени, че са необходими за идентификацията му. Към тях се прилагат приетите по стандарт съкращения.

Пример:

How we elect our representatives [Кинофилм]. - 2. ed.

Geography cards for infants and juniors [Мултимедия] / By Gladys Staines. - Rev. ed.

Viens vers le Pere [Аудиокасета] / Office catechistique provincial de Quebec. - Ed. speciale

Subbuteo table soccer [Мултимедия]. - World Cup ed.

Ако поредността е дадена със знаци, които не са нито цифрови, нито буквени и не могат да се възпроизведат по технически причини, те се заместват с техния цифров или словесен еквивалент, поставен в квадратни скоби. Ако е необходимо, пояснението може да се даде и в Областта на забележките.

Когато в библиографската единица няма указание за поредност на изданието, но е очевидно (или известно от други източници), че има значителни промени от предните издания, то може да се формулира по подходящ начин на езика на библиографската единица, поставени в квадратни скоби.

Пример:

[New ed.]

[3. ed.]

[2. Aufl.]

[Сост. 2]

[1974 issue]

5.2.3. Сведението за характеристика на изданието не се повтаря в тази област, когато е:

1) част от друг елемент или от друга област на описанието (например основно заглавие) и е вече отразено там.

2) свързано с едно или повече произведения, които са включени в публикация без общо заглавие. Тогава информацията се дава в Областта на заглавието и авторската отговорност със съответните разделителни знаци.

5.2.3.1. Информация за първо издание не се посочва.

5.3. Авторска отговорност, отнасяща се само до даденото издание

5.3.1. Сведение за авторската отговорност, отнасяща се само до дадено издание (отделни лица или колективни органи) се посочва в описанието, когато става дума за "ревизирано", "допълнено", "съкратено", "изцяло преработено" издание и др.п. Лицата, участвали в частична промяна също се посочват.

Пример:

Soil [Мултимедия] : The earth's greatest treasure. - Rev. version / Photographer William P. Gottlieb

The EEC and its member states [Кинофилм]. - Engl. language ed. / With commentary spoken by John Parrinder

Roman Britain [Мултимедия] / Curriculum Development Team, Culshott Educational Foundation. - 2. ed. / With a historical time chart newly devised by M. A. Stuart

5.4. Допълнителни сведения за изданието

5.4.1. Допълнителните сведения за изданието се дават, когато те спомагат за разграничаването на библиографската единица от предходни издания.

Пример:

2. ed., rev. issue

2. ed., rev. version

Test ed., 2. ed.

5.4.2. Допълнителните сведения за изданието се дават в описанието съгласно приетите правила за основното сведение.

5.4.3. Допълнителни сведения, означаващи непроменено издание, също могат да бъдат посочени.

Пример:

Italian version, reissued

Student version, reissued

 обратно към съдържанието