Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали
  ISBD (NBM) - International Standard Bibliographical Description of Nonbook Materials   

6. ОБЛАСТ НА ИЗДАТЕЛСКИТЕ ДАННИ

Издателските данни се дават в описанието в следната последователност:

Място на издаване и/или разпространение.

Име на издателя и/или разпространителя.

Година на публикуване и/или разпространение.

Място на производство (незадължителен елемент)

Име на производителя (незадължителен елемент)

Година на производство (незадължителен елемент)

6.1. Разделителни знаци

Областта на издателските данни се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. -).

Второто или всяко следващо място се предхожда от разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние (;).

Годината на издаване се предхожда от запетая и един пункт разстояние (,).

Мястото на произвеждане, името на производителя и годината на производство се представя в описанието в кръгли скоби (), като вътре информацията се разделя със същите разделителни знаци (:,).

Пример:

. - място на издаване : име на издателя, година

. - място на издаване : име на издателя ; място на издаване : име на издателя, година

. - място на издаване : име на издателя, година на издаване (място на производство : име на производителя, година)

. - място на издаване : име на издателя, година ; място на разпространяване : име на разпространителя, година

6.2. Място на публикуване и/или разпространяване

6.2.1. Мястото на издаване или на публикуване е името на града или друго географско понятие, свързано с основния източник на сведения за библиографското описание, с името на издателя (или с името на първия издател, ако са споменати повече от един) или на разпространителя. Ако не е посочено името на издателя или разпространителя, посочва се мястото, от което библиографската единица е изпратена или произведена.

6.2.2. Ако информацията за мястото на издаване е погрешна, корекцията се дава в описанието в квадратни скоби [] след посочения в източника град. Ако това е невъзможно, информацията се дава в забележка.

Пример:

. - London [i.e. Maidenhead]

. - Dublin

Забележка. Вероятното място на публикуване е Belfast

6.2.3. Когато повече от едно място на издаване се свързва с един издател или разпространител, посочва се това наименование, което се различава по типографското си оформление или по реда, по който са дадени в основния източник.

6.2.4. Вторият и следващите градове могат да се посочват за нуждите на националната библиография.

6.2.5. Когато второто и следващото място на издаване се пропускат (за нуждите на каталозите), това се означава с "и др." или с "etc".

6.2.6. Когато са посочени имената на повече от един издател, мястото на издаване се дава непосредствено пред това на издателя.

Пример:

. - New York : Columbia Records : Harper & Row

6.2.7. Когато са дадени имената както на издателя, така и на разпространителя, мястото на разпространение се посочва само когато е различно от това на издаване.

Пример:

. - Washington, DC : Smithsonian Institution : New York : Distributed by W. W. Norton

6.2.8. Мястото на издаване или разпространяване се дава винаги в именителен падеж и в пълна форма.

Пример:

Praha

а не : V Praze

6.2.9. При съвпадащи имена се дават сведения за административната единица. Ако тези добавки са взети вън от библиографската единица, те се поставят в квадратни скоби.

Пример:

. - Cambridge [Mass]

. - London [Ontario]

. - New Haven [Connecticut]

. - Santiago [Chile]

. - [Contributed by] Video Arts International, 1985

6.2.10. Ако е необходимо за идентификация, може да се добави алтернативно или коригирано името на града в квадратни скоби.

Пример:

. - Christiania [i.e. Oslo]

. - Lerpwl [i. e. Liverpool]

6.2.11. Когато мястото на издаване или публикуване се явява на основния източник на сведения за библиографското описание на повече от един език и/или азбука, посочва се това, което е на езика на библиографската единица. Ако това не е възможно - посочва се първото по ред или това, което е изтъкнато чрез типографското оформление.

6.2.12. Когато мястото на издаване или разпространяване не е посочено никъде в библиографската единица, името на града (ако е известен или установен по страничен източник) се посочва в квадратни скоби. Ако е неизвестен или има колебание, посочва се името на вероятния град, последвано от въпросителен знак. Цялата информация се поставя в квадратни скоби.

Пример:

. - [Hamburg ?]

6.2.13. Когато името на града не е посочен, но се знае името на държавата, щата или областта, те могат да се посочат.

Пример:

. - Canada

. - [Surrey]

. - [Guatemala]

6.2.14. Когато за града не може да се намери никаква информация, това в описанието се предава с "б.м." или с "s.l.".

6.3. Име на издателя и/или разпространителя

6.3.1. Когато е посочен повече от един издател на основния източник на сведения за библиографското описание, посочва се името, което е първо по ред или това, което типографски е изтъкнато.

Пример:

. - London : Pictorial Charts Educational Trust

. - Firenze : La Nuova Italia

. - Москва : Изогиз

Втори и следващи сведения за издатели могат да бъдат посочени.

Пример:

. - London : National Savings Committee ; Edinburgh : National Savings Committee for Scotland

6.3.2. Когато вторият и следващите издатели се пропускат, това се означава с "и др." или "etc".

6.3.3. Когато имената на издателя и на разпространителя са посочени на основния източник на сведения за библиографското описание, името на разпростшанителя може да бъде посочено в описанието. Когато не е посочен на основния източник, то може да се даде в Областта на забележките. Когато е посочен само разпространителят, той се дава в описанието.

Пример:

. - London : Technical and Scientific Films : Film Producers Guild

6.3.4. Името на издателя или разпространителя може да бъде дадено в съкратена форма, стига това да не пречи на идентифицирането му.

Пример:

: Invicta

Пълната форма на името на издателя е Invicta Plastics Ltd.

: Readex

Пълната форма на името е Readex Microprint Corporation

6.3.5. Когато името на издателя или разпространителя се появява в пълна форма в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност, пълната форма може да бъде повторена и в Областта на издателските данни, ако се прецени, че съкратената форма ще попречи на идентифицирането му.

Пример:

The wonder of new life [Видеофилм] / Cleveland Health Museum. - Cleveland : The Museum

Fichier de terminologie [Микроформа] / Quebec [Province] Office de la lange francaise, Centre de terminologie. - Quebec : O.L.F.

6.3.6. Когато името на издателя или разпространителя се появява на основния източник на сведения за библиографското описание на повече от един език и/или азбука, избира се формата на името, на езика на библиографската единица.

6.3.7. Името на производителя не се посочва вместо това на издателя, дори и когато не може да се установи нито името на издателя, нито на разпространителя. Когато отделно лице или колектив съчетава и двете дейности или когато интелектуалната отговорност е неясна, може да се приеме името на производителя за издател.

6.3.8. При описание на микрорепродукции (фототипни издания) името на издателя на микроформата се дава в Областта на издателските данни, а името на издателя на репродуцираното издание се посочва в Областта на забележките. Това не се отнася за микроформи, направени от отделни библиотеки с цел опазване на фондовете.

6.3.9. Запазената марка, появяваща се заедно с името на издателя или на звукозаписната къща (за библиографски единици като плочи, компактдискове, касети) не се посочва в описанието. Тя може да бъде дадена в Областта на серията (ако се приеме, че играе ролята на серия) или при алтернативния стандартен номер, ако има такъв.

Когато запазената марка се явява в основния източник на сведения за библиографското описание, непридружена от име на издател или на звукозаписна къща, тя се разглежда като аналог на наименованието на издателя или на звукозаписната къща и се посочва в Областта на издателските данни.

6.3.10. Когато името на издателя или на разпространителя не е посочено, това се означава със съкращенията "б.и." или"S.n".

Пример:

. - Paris : S. n.

. - S. l. : S. n.

6.4. Година на издаване и/или разпространяване

6.4.1. Годината на издаване се посочва в описанието така, както е посочена в библиографската единица.

Пример:

. - London : Chandos, 1979

6.4.2. Когато една и съща година се отнася както до издаването, така и до разпространяването или до повече от един издател или разпространител, тя се дава след последното сведение.

Пример:

Montreal : National Film Board of Canada ; London : Guild Sound and Vision [distributor], 1968

6.4.3. Когато годината на издаване се различава от годината на разпространяване, всяка година се посочва след името, към което се отнася.

Пример:

London : Educational Records, 1973 ; New York : Edcorp [distributor], 1975

6.4.4. Когато е сигурно, че посочената в библиографската единица година е погрешна, тя се посочва в описанието, така както е дадена. Коригираната година се посочва след нея в квадратни скоби.

Пример:

, 1697 [i.e. 1967]

6.4.5. Когато годината на издаване или разпространение не е посочена в библиографската единица, се посочва годината на получаване на авторските права или тази на производството. Това се означава по следния начин:

, c. 1969

, 1986 manufacture

За звукозаписите, годината на извършване на записа (ако я има) се означава по следния начин:

, p 1982

6.4.6. Годината на получаване на авторските права може да бъде добавена към годината на издаване или разпространяване, когато националната библиографска агенция прецени, че това е необходимо.

Пример:

, 1972, c. 1954

, 1981, p 1972

6.4.7. Когато липсва информация за година на издаване, произвеждане и др. п., може да се добави предполагаемата такава в квадратни скоби:

Пример:

[c. 1960]

[1969]

[197-?]

6.4.8. При описание на мултимедия или друг вид библиографска единица, която излиза в продължение на години, се посочва първата и последната година, разделени с тире.

Пример:

, 1968-1973

6.4.9. Когато всички части не са издадени (или получени), се посочва годината на първата част, последвана от тире.

Пример:

, 1968-

6.4.10. Когато годината на получаване на авторското право е различна за всяко произведение, съдържащо се в библиографската единица (например при звукозаписите), тя не се посочва в Областта на издателските данни. Сведението може да се даде в Областта на забележките.

6.5. Място на производство (незадължителен елемент)

6.5.1. Наименование на производителя (незадължителен елемент).

6.5.2. Мястото на производство и наименованието на производителя могат да бъдат дадени, ако са посочени в библиографската единица, а няма сведение за издател или разпространител. При специални сбирки, ако се прецени, че тази информация е важна, може да се даде в забележка, въпреки наличието на останалите сведения.

Пример:

. - [S.l. : S. n], 1970 (London : High Fidelity Sound Studios)

6.5.3. Когато мястото на производство и наименованието на производителя са посочени в библиографската единица, те могат да бъдат посочени след сведенията за мястото на издаване и наименованието на издателя или след мястото на разпространение и наименованието на разпространителя.

Пример:

. - Firenze : Scala, 1969 (Siena : Meini)

6.5.4. Когато са посочени повече от едно място на изработване или повече от едно наименование на производителя, използват се същите разделителни знаци както при сведенията за издателските данни.

6.6. Година на производство (незадължителен елемент)

6.6.1. Когато годината на производство е дадена като година на издаване или на разпространяване, тя не се повтаря в тази област.

6.6.2. Когато годината на производство се различава от посочените вече години (година на издаване, на разпространяване или на получаване на авторското право), тя също може да бъде посечена.

6.6.3. Годината на производство може да бъде дадена или като елемент, който следва наименованието на производителя или самостоятелно. В последния случай, дума или кратка фраза, трябва да се добавят, за да се изясни годината.

Пример:

(London : High Fidelity Sound Studios, 1981)

(1968 printing)

,p 1973 (manufactured 1979)

обратно към съдържанието