Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали
  ISBD (NBM) - International Standard Bibliographical Description of Nonbook Materials   

8. ОБЛАСТ НА СЕРИЯТА

Областта на серията се прилага в библиографското описание само, когато всички части на библиографската единица са публикувани (или се предполага, че ще бъдат публикувани) в същата серия или подсерия. В противен случай тази информация може да бъде посочена в Областта на забележките.

Когато библиографската единица принадлежи към повече от една серия и/или подсерия, областта се повтаря. Редът на сведенията се определя от реда в основния източник на информация за тази област. В случаите, когато те са равностойни, подреждането следва реда, посочен в основния източник.

Елементите в тази област се дават в следната последователност:

основно заглавие на серията ил подсерията.

паралелно заглавие на серията или подсерията.

подзаглавни данни за серията или подсерията.

сведения за авторската отговорност на серията или подсерията.

международен стандартен номер на серията (ISSN) или подсерията.

номер на библиографската единица в серията или подсерията.

8.1. Разделителни знаци

Областта на серията се предхожда от точка, един пункт разстояние, тире, един пункт разстояние (. -).

Всяко сведение за серия се загражда в кръгли скоби ( () ).

Второто и всяко следващо сведение за серията се предхожда от един пункт разстояние.

Всяко паралелно заглавие се предхожда от един пункт разстояние, знак за равенство, един пункт разстояние (=).

Всяко подзаглавие се предхожда от един пункт разстояние, двуеточие, един пункт разстояние (:).

Първото сведение за авторската отговорност се предхожда от един пункт разстояние, наклонена черта, един пункт разстояние (/).

Всяко следващо сведение за авторската отговорност се предхожда от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние, освен ако не представлява самостоятелна фраза (;).

ISSN се предхожда от запетая, един пункт разстояние (, ).

Номерът на библиографската единица в серията или в подсерията се предхожда от един пункт разстояние, точка и запетая, един пункт разстояние (;).

Пример:

. - (Първа серия) (Втора серия)

. - (Основно заглавие на серията = Паралелно заглавие на серията)

. - Основно заглавие на серията : Подзаглавни данни / Сведение за авторската отговорност на серията ; пореден номер в серията)

. - (Основно заглавие на серията, ISSN ; пореден номер)

8.2. Основно заглавие на серия или подсерия

8.2.1. Основното заглавие на серията или подсерията се дава в библиографското описание така, както е посочено в основния източник за информация.

Пример:

. - ( Premier pas)

. - (Collection Tresors classiques)

. - (Beatrix Potter jigsaw puzzles)

8.2.2. Когато част от мултимедия получава самостоятелно описание (пълно аналитично) основното заглавие на серията е това на мултимедията.

Пример:

. - (Standart radio super sound effects. Trains)

. - (XIe domaine de recherche. Series B. A la cour de Frederic II)

8.3. Паралелно заглавие на серията или подсерията

8.3.1. Когато основното заглавие на серията или подсерията се появява на основния източник за информация на повече от един език и/или азбука, паралелното заглавие на серията или подсерията се дава в библиографското описание.

Пример:

. - (Jeux visuels = Visuel games ; 13)

8.3.2. Когато в Областта на серията се дава както заглавието на серията, така и на подсерията, паралелното заглавие се дава след двете.

Пример:

. - (Sounds of the theatre. Music = Voci del teatro. La musica ; 4)

8.4. Подзаглавни данни за серията и подсерията (незадължителен елемент)

8.4.1. Подзаглавни данни за серията и подсерията могат да се посочат в описанието, така както са дадени в библиографската единица, ако се прецени, че са необходими за идентификация на серията.

Пример:

. - (Words : Their origin, use, and spelling)

. - (The Middle East : Young people and their families)

8.5. Сведение за авторската отговорност на серията или подсерията

8.5.1. Когато основното заглавие на серията е общо и по него тя не може да се идентифицира, посочването на авторска отговорност е задължително. В други случаи първото и всяко следващо сведение за авторската отговорност може да се даде в тази област, ако се явява в описваната библиографска единица и се прецени, че то е необходимо за нейната идентификация. Паралелна авторска отговорност може да се даде като всяка една е предхождана от един пункт разстояние, равенство, един пункт разстояние ( = ).

Пример:

. - (Dziela wszystkie = Complete works / Fryderyk Chopin)

8.6. Международен стандартен номер на серия или подсерия (ISSN)

8.6.1. ISSN, отнасящ се до серията и подсерията се посочва според действащия стандарт.

Пример:

. - (Other lands packs, ISSN 0037-5834)

8.6.2. Когато заглавието на серията се дава в забележка, там се посочва и ISSN.

8.6.3. Когато серията и подсерията имат ISSN, той се посочва след серията или подсерията, към която се отнася.

Пример:

. - (Classic orators, ISSN 0081-1236. Europe, ISSN 0082-927X)

8.7. Пореден номер на библиографската единица в серията или в подсерията

8.7.1. Поредният номер на библиографската единица в серията или в подсерията се дава с наименованието, дадено на основния източник за информация с арабски цифри.

Пример:

. - (Forsytesagen ; 1)

. - (Avant-scene du cinema ; 4)

. - (A Sunday Times guide to Shakespeare's characters ; 7)

. - (Famous scientists ; Chart 13)

. - (At-a-flash time line cards ; Set 2)

8.7.2. Когато серията и подсерията са номерирани, номерът се посочва след съответното заглавие.

Пример:

. - (Arte moderna straniera ; 8. Serie C. Disegnator ; n. 1)

8.7.3. Когато частите на една библиографска единица са номерирани в серията, първият и последният номер или буква (ако номерацията е азбучна) се посочват разделени с тире, ако са последователни. Ако не - изброяват се отделните номера, отделени със запетая.

Пример:

; 4-7

; 2, 6, 13

; A-F

обратно към съдържанието