Международен стандарт за библиографско описание на некнижни материали
  ISBD (NBM) - International Standard Bibliographical Description of Nonbook Materials   

9. ОБЛАСТ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ

В Областта на забележките се дават сведения, които не се отразяват в текста на описанието. Те могат да се отнасят както до физическите особености на библиографската единица, така и до нейното съдържание.

Забележките се разпределят в групи, съответстващи на отделните области на описанието, но могат да се отнасят и до библиографската единица като цяло.

Забележките се дават на български език.

Всяка забележка се отделя от следващата с точка, един пункт разстояние, тире (. -).

Разделителният знак може да бъде пропуснат или заменен с точка, когато всяка забележка се дава на нов ред. Забележки, принадлежащи към една и съща област, се отделят една от друга със запетая.

9.1. Забележки към областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност

9.1.1. Забележки към основното заглавие

9.1.1.1. Забележки за езика на библиографската единица и за превод или адаптация.

Когато библиографската единица представлява превод или адаптация, заглавието на оригиналното произведение се дава в забележка. Тук може да се даде също информация за езика, както и за връзките на тази библиографска единица с други (за филми).

Пример:

. - Commentary spoken in English

. - Dubbed into English

. - French dialogue, English sub-titles

. - Based on the book of the same title by Ludwig Bemelmans

. - Based on: The treasure of Franchard / By Robert Louis Stevenson

9.1.1.2. Забележки за източника за основното заглавие, когато той е различен от основния източник за информация.

Пример:

. - Заглавие от обложката или кутията

. - Заглавие, съставено от каталогизатора

9.1.1.3. Забележки за варианти или за оригинално заглавие.

Пример:

Заглавие на корицата : William Shakespeare, 1564-1964

Оригинално заглавие : Ленинград : На Малой Неве

9.1.2. Забележки за същността, обхвата, художествената форма или предназначението на библиографската единица.

Жанрът или друга интелектуална категория (характеристика), към която принадлежи, може също да се посочи в забележка.

Пример:

Комедия в две части

Документална продукция (филм)

Историческа карта

9.1.3. Забележки за паралелно заглавие и за подзаглавни данни.

Паралелните заглавия или подзаглавните данни, могат да се посочат в забележка, ако се прецени, че не могат да бъдат посочени в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност.

Пример:

На кутията паралелно заглавие The four seasons

На кутията подзаглавие : Songs of redemption

9.1.4. Забележки, отнасящи се до авторската отговорност.

Тук могат да се дадат сведения за интелектуална отговорност извън библиографската единица като цяло, забележки за варианти на имената (индивидуални или колективни), имена на лица или колективи, имащи отношение към производството на библиографската единица, но неспоменати в Областта на заглавието и сведенията за авторската отговорност. Също така информация за постановката, инструментация и др.п. за изпълняваните произведения.

Пример:

. - Предполагаемо произведение на Thomas Dekker

. - Изпълнено през 1841 на Erard concert grand

. - Специално изпълнение по случай 200 годишнината от рождението на Шилер

. - Адаптация Louis Daguin, Andre Cert ; диалог Roger Vaillant ; музика Jean Wiener ;

Озвучение Lucien Legrand ; Декор Paul Bertrand ; Madaleine Robinson (Julie Moret), Albert Prejean (Leon Bouquinquant), Roger Pigaut (Pierre Bouquinquant), Jean Vilar (The Priest)

Сведение за авторска отговорност, отнасяща се до съпроводителен материал може също да бъде посочена в Областта на забележките, когато информацията не е дадена на основния източник за информация.

9.2. Забележка за Областта на характеристика на изданието и библиографската история на единицата

Тези забележки могат да включват източника на информация за издателските данни, връзката на библиографската единица с предишни издания.

Пример:

. - Преди известно като CAS 675

. - Рев. версия на филма от 1969 г. разпространен под заглавието Maps and atlas survey

. - Ревизирана версия на кинофилма от 1972 г. The miracle of Bali : a recital of musuc and dancing

. - Оригинално издание от 1965 г.

9.3. Забележки за Областта на издателските данни

Забележките могат да включват подробности за другите производители или разпространители на библиографската единица, за години на издаване и др. п.

Пример:

. - Записите са направени в периода 1953-1968 г.

. - C. 1954, 1957, 1962, 1968

. - В Англия се разпространява от EAV Ltd., London

9.4. Забележки за Областта на физическата характеристика

Тук могат да се включват забележки за допълнителна физическа характеристика, за варианти във формата или продължителността, специфични характеристики за библиографски единици на особени носители, напр. за стативи, поставки, кутии и др.п., бележки за техниката, която трябва да се използва и др.п.

Пример:

. - Отпечатано от едната страна на листа

. - Размери на листовете 24 х 48 cm, 16 х 42 cm, 16 х 28 cm

. - Размерите на напечатаната повърхност 30 х 46 cm

. - Височина върху статива 114 cm

. - Синхронизирано (съобразено) със стандарт USPEC 2

. - Текстът на стихотворенията, отпечатан на обложката

9.5. Бележки за серията

Тук може да се даде информация за серията, в която е излязло оригиналното издание (при

преводи).

Пример:

. - Оригиналната серия на изданието е British steam trains

9.6. Бележки, отнасящи се до съдържанието

Тук може да се посочи съдържанието на библиографската единица, ако се прецени, че това е необходимо.

Пример:

Плочата съдържа: Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 / Wolfgang Amadeus Mozart (29 min.). Klarinettenquintett B-Dur, op. 31 / Carl Maria von Weber (24 min., 14 sec.)

Играта съдържа: Getting ahead of the game (81 части) ; Decisions, decisions (55 части), Your money (72 части) ; How to be a loser (65 части) ; The law and your pocketbook (70 части) ; The all American consumer (63 части).

обратно към съдържанието