НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
15-21 май 2006

Под патронажа на г-н Георги Пирински – председател на 40-то Народно събрание


СРЕЩИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ С МЕСТНАТА ВЛАСТ

НАСОКИ и ПРИМЕРНИ МАТЕРИАЛИ


І. СРЕЩА С КМЕТА НА ОБЩИНАТА (НАСЕЛЕНОТО МЯСТО)

1. Подгответе информационно писмо до Кмета за уточняване на срещата. В писмото да се обясни целта на срещата, кой ще участва, направете конкретно предложение за деня и часа на срещата, с декларирана готовност за промяна, ако заетостта на Кмета го налага. (Приложение 1)

2. Информирайте и съгласувайте срещата с Отдел "Култура" към Общината. (ако е необходимо, потърсете съдействието им)

3. Два-три дни преди срещата се обадете, за да напомните за срещата и се убедите, че няма промяна.

4. За срещата подгответе Пакета с документите (Прокламация, Посланието на Вашата библиотека, други материали от Националната библиотечна седмица, рекламни материали. Ако не сте го направили, подгответе читателска карта за Кмета и ненпременно Покана за най-важното събитие във Вашата библиотека през Националната библиотечна седмица).

5. Съставът на групата трябва да варира от 3-5 човека. Задължително е участието на Директора на библиотеката и препоръчително е да присъства 1 читател и 1 влиятелен приятел на библиотеката.

6. За срещата предварително уточнете кой за какво ще говори (разпределете си задачите, добре е всеки да участва с нещо в срещата).

7. По време на срещата говорете кратко, ясно, обяснете целите и мащабността на библиотечната седмица, подчертайте националния и характер и единодействието на библиотеките, споделете Вашите инициативи, избягвайте проблемите, освен ако не сте попитани директно.

8. Не забравяйте да благодарите!

!!! Ако в населеното място има няколко библиотеки, желателно е да обедините усилия и съгласувате срещите си.

ІІ. СРЕЩА С ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

1. Запознайте се с Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и разберете по какъв начин е уредено правото на гражданите за участие в работата на Общинския съвет.

2. Подгответе писмо с мотивирано искане за участие в предстоящото заседание на Общинския съвет и изразяване на становище по обществено значим въпрос. (Приложение 2)

3. Разберете датата на заседанието на Председателския съвет, на който се определя Дневния ред на заседанието на Общинския съвет и уговорете присъствието си.

4. На Председателския съвет изложете устно молбата си за участие с изказване на предстоящото Заседание на Общинския съвет. Запознайте накратко присъстващите с основната цел на Вашето участие, какво ще съдържа изложението, кой точно ще го направи. Връчете Писмото с мотивираното искане на Председателя на Общинския съвет. Бъдете убедителни, за да бъдете включени в Дневния ред на предстоящото заседание. (ако прецените, предварително уговорете подкрепа от някои членове на Председателския съвет)

5. Интересувайте се от приетия дневен ред навреме и проверете дали сте включени. Ако имате проблем, потърсете повече информация и съдействие за включването Ви.

6. Подгответе се добре за заседанието на Общинския съвет:

• Определете внушителна група, която да присъства и подкрепя изложението ви по време на заседанието (библиотекари, доброволци, приятели на библиотеката, читатели - задължително с отличителните знаци на кампанията)
• Чрез техническия секретар, предварително сложете на мястото на всеки общински съветник (не забравяйте Кмета и екипа му) рекламни материали на кампанията и на Вашата библиотека, не забравяйте покани за предстоящи изяви на библиотеката..
• Носете отличителни знаци (на кампанията, ако има такива и на Вашата библиотека) - значки, ленти, шапки или др.

7. След като Ви дадат думата благодарете за предоставената Ви възможност да говорите на заседанието и направете кратко експозе за същността и целите на Националната библиотечна седмица (може да се използува Прокламацията), представете Посланието "Обществените библиотеки - партньори на местната власт". Тъй като времето Ви е ограничено, препоръчително е да подготвите изложението си писмено.

8. В края на изказването си отново благодарете за вниманието и официално връчете Пакета с документи на Председателя на Общинския съвет.


ИЗНЕСЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

1. Запознайте се със структурата на Общинския съвет и разберете колко от постоянните комисии (ПК) имат отношение към културата и културните институти (библиотеката).

2. Срещнете се с председателите на тези постоянни комисии и обсъдете възможността те да проведат изнесени заседания в библиотеката (може да е съвместно заседание и на повече от една ПК). Уточнете подходящото време (желателно е това да се случи преди заседанието на Общинския съвет)

3. При положителен отговор подгответе Покана до постоянната комисия (Приложение 3). Използувайте логото, посланието на кампанията, предложете Вашия дневен ред, желателно е да присъства и идентификация на Вашата библиотека.

4. Осигурете подходящо помещение и приятна обстановка за заседанието на ПК.

5. Предложете среща с библиотечния съвет, разширено ръководство, доброволци и др.

6. Имайте готовност при поискване да предоставите всякаква информация за библиотеката.

7. Организирайте разходка из библиотеката, представете отделите, дейностите и библиотечните услуги, които предлагате на гражданите и властта, направете демонстрация, представете Ваши читатели.

8. Подарете рекламни материали на членовете на ПК.

9. Не забравяйте читателски карти на общинските съветници, ако не са Ваши читатели.

10. Поканете ги на предстоящи събития в библиотеката.

11. Дайте възможност на ПК да разгледа и други въпроси (от собствения си дневен ред).

12. Почерпете с кафе и благодарете.

ВАЖНО !!!
• Ако в населеното място библиотеките се повече от една, обединете усилия и навсякъде участвайте заедно, като разпределите ангажиментите си и предоставите възможност за участие на всеки (един да е водещ при срещата с Председателския съвет, друг на заседанието и т.н.) Създавайте впечатление за единодействие с обща цел (подчертавайте, че говорите и представяте всички обществени библиотеки в населеното място, като поименно ги изброявате, акцентирайте на общото).
• В различните срещи участвайте с различни екипи, но с по една водеща личност (директор, ръководител на библиотеката, който да присъства на всички срещи).
• За всички срещи с властта предварително информирайте медиите и ги канете да присъстват на събитията.
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ - благодарност, усмивки, настроение и Снимки! Снимки! Снимки!

 

Страницата подготви Нели Стоилова
директор на Регионална библиотека - Силистра