Р е з о л ю ц и я
oт Националната конференция
"Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество"
Евксиноград 24 – 26 септември 2002 г.


Националната конференция "Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество" бе организирана от Съюза на библиотечните и информационни работници и Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна с подкрепата на Американски център – София. Основната цел на конференцията бе на базата на проучването на водещия опит на американските и европейски публични библиотеки и успешните български проекти да се обсъдят нови инициативи за активизиране на ролята на публичните библиотеки в България в разширяването на достъпа до информация в демократичното общество.

В конференцията участваха 60 специалисти, от които:

Работата на конференцията протече в три сесии: Публичните библиотеки – обект и субект на демократичното общество; Сътрудничество между американските и българските публични библиотеки – иновационни практики; Коопериране на библиотеките в електронна среда.

В хода на обсъжданията участниците се обединиха около следните становища:

В резултат на дискусиите участниците се обединиха около следните предложения: