Новини Архив 2003


3 септември 2003

Прием за обучение в магистърски програми за учебната 2003-2004 - СУ, специалност БИН

25 август 2003

Конкурс за докторанти в Софийския университет

17 юли 2003 

Уважаеми колеги, 

Предоставяме текста  на Протестно писмо на СБИР срещу решението на Министерски съвет № 479 от 7 юли т.г. , с което се отнема предоставената вече сграда на Регионална библиотека “П.К.Яворов” в Бургас с решение № 882 от 29 декември 2002 г.

Призоваваме колегите от всички библиотеки да изпратят писма в защита на Регионалната библиотека в Бургас. Моля, изпращайте писмата си до Премиера в Министерския съвет и до областния управител на Бургас г-н Иван Витанов на неговия факс: 056 840 481 или 841 123. 

Благодарим Ви за изразената солидарност и се надяваме със задружните  усилия на цялата общност да предотвратим изпълнението на това решение.

                                                                                                         УС на СБИР


НОВО

2 юли 2003 

Новите информационни технологии и възможностите за обмяна на научна информация: Виртуален информационен киоск на Световната банка в Центъра за икономическо развитие

Информацията за Съюза на библиотечните и информационни работници е предоставена от икономическия портал Econ.bg със съдействието на библиотеката на Центъра за икономическо развитие.  


27 юни 2003

УС на СБИР събира материали за издаване на следващия брой на бюлетина. Приканваме всички колеги да 
ни сътрудничат, като изпращат статии, информация за новости и събития на адреса на СБИР. 
Моля, изпратете Вашите материали до 30 септември 2003. 

 

5 юни 2003

Уважаеми колеги,
Докладите от
XIII научна конференция ще бъдат публикувани в сборник и на уеб страницата на съюза. За целта молим да изпратите електронно копие на Вашия доклад на Ани Попова, e-mail: anip@aubg.bg   в срок   до 15 юли 2003.
За улеснение при обработката и форматирането на сборника е желателно:

ü       файловете да бъдат записани в Microsoft Word 98 или 2000, в случай, че са на по-ниска версия, да бъдат съхранени в   rtf (Rich Text Format) ;

ü       текстовете да бъдат форматирани в Times New Roman, размер на шрифта 12.

                                                                                                             УС на СБИР


XIII ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБИР


04.06. 2003  9:30 - 12:30 ч.    Представяне на фирмата Swets&Blackwell
                                                     Големия салон на БАН, ул. "15 Ноември" 1

04.06.2003  13 ч.                      Общо събрание, 
                                                     Аулата на СУ"Св. Кл. Охридски"

Дневен ред:
1. Откриване на общото събрание и избор на комисии за провеждането му ;
2. Доклад на Мандатната комисия за неговата легитимност;
3. Отчет на УС на СБИР за периода 05.05.2002 - 04.06. 2003 г. 
4. Финансов отчет;
5. Предложения за промени в колективния членски внос на сдружението
6. Изказване по отчетите и предложения;
Поканват се да присъстват всички индивидуални и колективни членове на Съюза, като от библиотеките - колективни членове на Съюза, право на глас ще има само един представител, упълномощен от ръководството на съответната библиотека (образец на пълномощното е представен по-долу). 

05.06.- 06.06. 2003    
               НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБИР
                                                     Аулата на СУ "Св. Кл. Охридски"

П Р О Г Р А М А

БИБЛИОТЕЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

5 ЮНИ 2003

09,00 – 09,30 Регистрация

09, 30 Откриване

ПРОБЛЕМИ И АСПЕКТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКИТЕ

Председател: Ваня Грашкина

09,45 – 10,00 Иванка Янкова. Нови възможности за междубиблиотечно сътрудничество за информационно осигуряване на хора с увреждания

10,00 – 10,15 Елена Янакиева. Web-сайтът на националната библиотека на България – възможности за комуникация и обмен на информация

10,15 – 10,30 Христо Вълчев. Библиотечното сътрудничество – поглед върху някои традиции и перспективи

10,30 – 10,45 Даниела Атанасова. Бъдещето на библиотечното сътрудничество с използване на нови информационни технологии

10,45 – 11,00 Почивка

11,00 – 11,15 Александра Дипчикова. Международното сътрудничество на библиотеките в областта на каталогизацията

11,15 – 11,30 Надя Карачоджукова. Сътрудничество в областта на каталогизацията – минало, настояще и бъдеще

11,30 – 11,45 Биляна Александрова. Икономическите измерения на библиотечното сътрудничество

11,45 – 12,00 Радостина Тодорова. Електронната доставка на документи като форма на сътрудничество

12.00 – 12.15 Мария Гуленова, Десислава Гуленова. Електронната информационна услуга и сътрудничеството на библиотеките.

12,15 – 12,30 Дискусия

12.30 – 13.30 Почивка

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БИБЛИОТЕКИ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Председател: Ваня Янкова

13,30 – 13,45 Милена Франова. Културни специфики на междуорганизационното сътрудничество

13,45 – 14,00 Павлина Цветкова. Информационен център за учебна литература по немски език: Библиотечно сътрудничество между РБ “Христо Смирненски” и Гьоте институт Интернационес – София

14,00 – 14,15 Симеон Недков. Библиотечно-информационните центрове в музеите и тяхното всестранно сътрудничество с музейната колегия

14,15 – 14,30 Красимира Игнатова. Библиотечното партньорство и новата библиотечна политика

14,30 – 14,45 Добринка Стойкова. Сътрудничество между библиотеката и училището – възможности и перспективи

14,45 – 15,00 Александър Димчев и Красимира Ангелова. Библиотечно образование и коопериране

15,00 – 15,15 Дискусия

15,15 – 15,30 Почивка

БИБЛИОТЕЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – УСПЕШНИ ПРАКТИКИ

Председател: Динчо Кръстев

15,30 – 15,45 Емилия Милкова. Нови моменти в библиотечно-информационното сътрудничество

15,45 – 16,00 Надя Терзиева. Проектът еIFL – Електронна информация за библиотеките – опит за библиотечно сътрудничество

16,00 – 16,15 Яна Георгиева. Консорциумно абониране на бази данни и електронни списания в университетските библиотеки: практики от Полша и България

16,15 – 16,30 Милка Янкова. Виртуалната регионална мрежа на академичните библиотеки в Пловдив ВРЕМЕ-АБ – първи стъпки в интегриране на информационните ресурси

16,30 – 16,45 Кристиана Димчева. Диалогът с читателя – мост за партньорство и сътрудничество

16,45 – 17,00 Стефка Илиева. Отдел “Методичен” на НБИВ – модел за партньорство и сътрудничество

17,00 – 17,15 Тошка Борисова. Иновативен модел за пъртньорство. Из опита на журналистическата библиотека Freedom Forum в Американския университет в България

17,15 – 17,30 Дискусия

Закриване

ИДЕИ И ПРОЕКТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПИСМЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ

6 ЮНИ 2003 г.
ФРЕНСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ
ул. “Дякон Игнатий” №2

10.00 ОТКРИВАНЕ

Ани Гергова. Българо-френските връзки в областта на библиологията.

10.15 – 10.30 Милена Цветкова. За новия стар смисъл на книгата като медия.

10.30 – 10.45 Любомира Парижкова. Писмеността – разширяваща се вселена

на познание и творчество.

10.45 – 11.00 Татяня Янакиева. Суверенност на текста като информационен

обект в библиографския запис.

11.00 – 11.15 Николай Поппетров. Един поглед не стига. Как да анализираме/

типологизираме писмената документация на ХХ век.

11.15 – 11.30 Константина Недкова. Социологически изследвания на книгата и

четенето в съвременната ситуация.

11.30 – 11.45 Евгения Русинова. Текстове и читатели. Към комуникационния

подход в писмената сфера.

11.45 – 12.30 Дискусия

Обедна почивка

13.30 – 13.45 Мария Младенова. Идеи за изследвания в областта на

библиотекознанието.

13.45 – 14.00 Петър Парижков. Енциклопедична традиция в българското

книгоиздаване.

14.00 – 14.15 Антоанета Преславска. Идеи за бъдещето на енциклопедия

"Българска книга”.

14.15 – 14.30 Милена Добрева. Резултати от интервютата с експерти по библиотекознание и 
       
                    библиография относно достъпа  до информация в България.

14.30 – 14.45 Люба Цветкова. Комуникации на учените в Интернет среда – разлики и предимства

                     пред традиционните начини за обмен на научна информация.

14.45 – 15.00 Диана Петрушанова. Проблеми на писмените комуникации на

техническите науки.

15.00 – 15.15 Искра Арсенова. Библиографията – поглед към бъдещето с оглед

на миналото.

15.15 – 15.30 Почивка

15.30 – 15.45 Татяна Дерменджиева. Българската книга през 2001 – 2002

година.

15.45 – 16.00 Илко Пенелов. Историческите изследвания на цензурата върху

книгите в България – състояние и възможности.

16.00 – 16.15 Мария Аргирова. Документалното богатство в академичния

библиотечен фонд. Изследвания и проекти.

16.15 – 16.30 Красимира Даскалова. Библиотеката на херцог Аугуст във

                     Волфенбютел – европейски център за изследвания  на книжовната култура.

16.30 – 17.00 Дискусия

Закриване

Организаторите на конференцията умоляват докладчиците да спазят строго  регламента от 15 минути. Ако докладът е по-дълъг, би било по-добре  да се подготви резюме в рамките на 15 минути. 
Ще бъде осигурено оборудване за Power Point презентации. Всички учстници, които ще представят доклади с Power Point, трябва да се обадят при регистрацията и да ги носят записани на дискета. 


22 април 2003

На свое заседание Управителният съвет на СБИР взе решение за изработване на проект за Наредба за опазване на библиотечните фондове и Типови правила за обслужване на читателите. Обръщаме се към всички колеги с молба да изпращат предложения в писмен вид на адреса на СБИР или по електронната поща (board@lib.bg).  Срокът за изпращане на предложенията е 1 юли 2003 г.
Очакваме ценни идеи!!


ДИСКУСИОННИ ГРУПИ


1. Открит е първият български кореспондентски списък (listserv)
по въпросите на българските библиотеки:
bla_eng@libvar.bg - за дискусията на английски език
bla_bul@libvar.bg - за дискусията на български език
Присъединете се, като изпратите съобщение до:
subscribe@libvar.bg  със  Subject: един от горепосочените адреси
Повече подробности на: http://www.libvar.bg/forums/

Благодарим на колегите от библиотека "Пенчо Славейков"- Варна
за предоставената възможност! 

                                                                                   

2. Колегите-каталогизатори от БАН, Технически университет и Нов български университет  
сформираха e-mail дискусионна група по каталогизиране в MARC 21 формат.
Благодарение на възможността да общуват всички едновреммено в мрежата, те ежедневно 
обсъждат конкретни записи и колективно вземат решения. 
Така постепенно изграждат
методология за използване на MARC 21. Положено е едно добро начало за 
за създаване на бази-данни, които ще обменят записи помежду си.
MARC 21 е най-новата американска версия на международния формат за обмен на 
машинночитаеми записи. Тя е заложена в интегрираните библиотечни системи ALEPH-500 и 
Q-Series, въведени в гореспоменатите библиотеки. 

Колегите, които са  запознати със структурата на MARC 21 и се интересуват от конкретното
му приложение, могат да се присъединят, като изпратят съобщение до:
bgmarc@cl.bas.bg


Важни документи на ИФЛА:

Guidelines for Library-based Literacy Programs
Some practical suggestions
http://www.ifla.org/VII/s33/project/literacy.htm

Избрани доклади от конференцията на IFLA 2003, Берлин: http://www.ifla.org/IV/ifla69/prog03.htm

Проектът eIFL през погледа на колеги от Полша и Унгария:

The eIFL - electronic Information for Libraries Projects: a global initiative of the Soros Foundation Network
eIFL-Electronic Information For Libraries: una iniciativa global de la red de la Fundacion Soros


Важно за публични библиотеки:

The IFLA/UNESCO Public Library Guidelines
PHILIP GILL (Guidelines Project Coordinator, Coventry, UK)


Нови книги за информационни специалисти в Информационно-документационния център на Американското посолство
За заемане по МЗС се обръщаите към г-жа Снежана Янева: тел. 02 980 04 51, e-mail: snezha@pd.state.gov


Copyright essentials for librarians and educators. - Chicago, IL etc. : ALA, 2000.
vi, 145 p. ; 21 cm.
Author: Crews, Kenneth D.

Developing and managing electronic journal collections : a how-to-do-it manual for librarians. - New York : Neal-Schuman Publishers, 2000.
xv, 267 p . : ill. ; 28 cm.
Authors: Curtis, Donnelyn; Scheschy, Virginia M.; Tarango, Adolfo R

Digital copyright. - Amherst, NY : Prometheus Books, 2001.
208 p. ; 18 cm.
Author: Litman, Jessica

The digital dilemma : intellectual property in the information age. - Washington, D.C. : National Academy Press, 2000.
xxi, 340 p. ; 23 cm.
Authors: National Research Council (U.S.). Committee on Intellectual Property Rights and the Emerging Information Infrastructure; National Research Council (U.S.). Computer Science and Telecommunications Board.

Digital reference service in the new millennium : planning, management, and evaluation. - New York : Neal-Schuman Publishers, 2000.
xx, 246 p. : ill. ; 23 cm.

Government information on the Internet. - 4th. - Lanham, Md. : Bernan Press, 2001.
xviii, 833 p. ; 24 cm.

How to access the federal government on the Internet. - 4th. - Washington, D.C. : Congressional Quarterly, 1999.
328 p. ; 24 cm.
Authors: Maxwell, Bruce

The illustrated story of copyright. - New York, NY : Thomas Dunne Books etc., 2000.
xii, 294 p. ; 19 cm.
Authors: Samuels, Edward B

Management basics for information professionals. - New York : Neal-Schuman Publishers, 2000.
xviii, 560 p. : ill. ; 23 cm.
Authors: Evans, G. Edward; Ward, Patricia Layzell; Rugaas, Bendik


НОВИ книги по библиотекознание в библиотеката на Американския университет в Благоевград
За заемане по МЗС се обръщайте към г-жа София Кацарска, тел. 073 88 331, e-mail: sophiak@aubg.bg

ABBOTT, Christine. Performance Measurement in Library
and Information Services /Christine Abbott. –
London: Aslib, 1994. - 57 p.
(The Aslib Know How Series)
Call Number: Z675 . A21 1994

ALLAN, Barbara. Developing information and library staff
through work–based learning – 101 activities/Barbara
Allan.- London: Library Association, 1999. - 191p. ;
24cm.
Call number: Z6675. A42 A431 1999

BORGMAN, Christine L. From Gutenberg to the global information
infrastructure / Christine L. Borgman. - Cambridge, Mass.:MIT Press,
2000.
Call number: Storage Z 692.C65 B56 2000

COLLECTION MANAGEMENT in Academic Libraries
/Ed. by Clare Jenkins and Mary Morley
.-2nd ed. - Aldershot : Gower, 1999. - 302 p.
Call number: Z675 .U5 C6425 1999.

COST management for University Libraries /[International Federation of Library
Associations and Institutions]. Klaus Ceynowa and Andre Coners, in collaboration with Roswitha Poll, Peter te
Boekhorst, Brita Powels and Burkard Rosenberger. - Minchen: Saur, 2003. - 177 p.
(IFLA publications: 104)


CREATING a virtual library: A How-To-Do-It manual for
Librarians/ Ed. By Frederick Stielow
.- New York, Neal-Schuman, 1999. - 184 p.
(How-to-do manuals for librarians, N 91)
Call number: Large Z 674.75.W67 C73 1999.


CURTIS, Donnelyn. Developing and managing electronic journal
collections: a how-to-do-it manual for librarians / Donnelyn Curtis, Virginia M.
Scheschy, and Adolfo R. Tarango. - New York: Neal-Schuman, 2000. 267 p.
Call number: Storage Z692.E43 C87 2000

DEWEY, Patrick R. 101 computer projects for libraries /Patrick R. Dewey
.- Chicago: ALA, 2000. - 161 p. (101 micro series)
Call number: Z678.9.A4U625

DURRANCE, JOAN C. Online community information: Creating a Nexus at your Library
/Joan C. Durrance, Karen E. Pettigrew. - Chicago: ALA, 2002. - 191 p.
Call number:

EBERHART, George M. The whole library handbook 3
/Ed. by georgr M.Eberhart. - Chicago IL: ALA, 2000.
VI, 569 p. : ill.
Call number: Storage Z 665.2 .U6 E243 2000

FARRINGTON, Jean Walter. Serials management in
Academic libraries : a guide to issues and practices
/Jean Walter Farrington. - London : Greenwood Press,
1997. - 177 p.
(The Greenwood library management collection)
Call number: Z 675 .U5 F37 1997

GARLOCK, Kristen L. Designing Web interfaces to library services
and resources/ Kristen L. Garlock. - Chicago:ALA, 1999. 103 p.
Call number: Z674.75.W67 G38 1999

GREGORY, Vicki L. Selecting and managing electronic resources:
a how-to-do-it manual for librarians /Vicki L. Gregory. - New York: Neal-Schuman, 2000.
109 p.
Call number: Storage Z692.D38 G74 2000

GUIDE to library user needs assessment for integrated information resource management
and collection development / edited by Dora Biblarz, Stephen Bpsch, Chris Sugnet. -
Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, 2001. - 70 p.
Call number: Z687.G847 2001

HERNON, Peter. Evaluation and library decision making / Peter Hernon, Charles R. McClure.
. - Norwood, NJ: Ablex, 1990. - 266 p.
Call number: Z678.85.H47 1990

IANNUZZI, Patricia. Teaching information literacy skills
/ Patricia Iannuzzi, Charles T. Mangrum II, Stephen S.
Strichart. - Boston, Ma: Allyn and Bacon,
1999. - 200 p. + 1 diskette and 1 installation disk
Call number: Z 711.2 I26 1999

LEE, Stuart D. Building an electronic resource collection:
A practical guide / Stuart D. Lee. - London: Library Association, 2002
. - 147 p.
Call number:

LIBRARIES in the information socieity /[International Federation of Library Associations and Institutions].
Ed. by Tatiana V. Ershova and Yuri E. Hohlov. - Munchen: saur, 2002. - 172 p.
(IFLA publications; 102)


LIHENG, Carol. Serials cataloging handbook : an illustrative
Guide to the use of AACR2R and LC rule interpretations
/Carol Liheng, Winnie S. Chan. - 2nd. ed. - ALA, 1998.
Call number: Z 695.7 .L56 1998.

NICHOLAS, David. Assessing Information Needs: Tools and
Techniques / David Nickolas. - London: Aslib, 1996. - 56 p.
Call number: H61.8 N521 1996

NISONGER, Thomas E. Collection evaluation in academic libraries:
A literature guide and annotated bibliography / Thomas E. Nisonger.
XIX, 271 p.
Call number: Z675.U5N58 1992

POLL, Roswitha. Measuring quality: International guidelines for
performance measurement in academic libraries/ Roswitha Poll.-
Munchen: Saur, 1996. - 171 p.
(IFLA Publications, 76)
Call number: Storage Z675.U5 P78 1996

POWERFUL public relations: a how-to guide for libraries /
Rashelle S. Karp, editor. - Chicago: ALA, 2002. - 86 p.
Call number: Z716.3.P69 2002

SHERMAN, Chris. The Invisible Web: uncovering information sources
search engines can't see/ Chris Sherman and Gary Price. - Medford,NJ:
Information Today, Inc.,2001.
Call number: ZA4450.S54 2001

SHREEVES, Edward. Guide to budget allocation for
Information Resources /Edward Shreeves. - Chicago:
ALA, 1991.
Call number: Z689 G86 1991

SMITH, Mark. Internet Policy Handbook for Libraries
/ Mark Smith.- New York : Neal-Schuman, 1999.- 219 p.
Call number: Large Z692.C65 S66 1999.

SVENONIUS, Elaine. The Intellectual foundation of information
organization / Elaine Svenonius. - Cambridge, Mass : MIT, 2000
. - 255 p. (Digital libraries and electronic publishing).
Call number: Storage Z693.S92 2000

TECHNOLOGY and scholarly communication/ ed. by Richatd Ekman and Richard E. Quandt
. - Berkeley,Univ. of California Press, 1999. - 442 p.
Call number: Z479.T43 1999

WESTBROOK, Lynn. Identifying and analyzing user needs: a complete handbook
and ready-to-use assessment workbook with disk / Lynn Westbrook. - New York:
Neal-Schuman, 2001. 305 p.
Call number: Storage Z678.W466 2001

WHITLATCH, Jo bell. Evaluating reference service/ Jo Bell Whitlatch. -
Chicago: ALA, 2000. 226 p.
Call number: Storage Z711.W45 2000


Обратно към Новини