Център за продължаващо образование на библиотекари (ЦПОБ)
Съюз на библиотечните и информационните работници (СБИР)
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика”


Уважаеми госпожи/господа,


Във връзка с разширяването на дейността и развитието на интереса към продължаващото образование, ръководството на ЦПОБ подготвя нови учебни програми. В тях освен запазващите своята актуалност теми, ще бъдат представени и нови, релевантни на съвременните тенденции и изисквания.

Обръщаме се към преподавателите в областта на библиотечно-информационните науки и висококвалифицираните библиотечни специалисти – експерти от научните библиотеки, да предложат теми за нови курсове, както и да актуализират съдържанието на действащите.

Заявките с темите за нови курсове изпратете в офиса на СБИР най-късно до края на месец декември или по електронната поща на адрес: lib@fastbg.net. Те трябва да бъдат съпроводени с кратка анотация, програмата и времетраенето на курса. Предложенията ще се обсъдят на Експертно-координационен съвет на ЦПОБ и одобрените ще бъдат включени в новите учебни програми.


Приложение: съгласно текста

 


Доц. д-р Татяна Янакиева
Ръководител на ЦПОБ