Промяна в международната ISBN система

От януари 2006 г. има промяна в международната ISBN система. Въвежда се ISBN-13 или EAN-13, т.е. бар кода за книгите.

Пример:
ISBN-10: 954-26-0364-9 - стар
ISBN-13: 978-954-26-0364-1 - нов

978 е кодът на продукта книга по света, след това е кодът на държавата или региона, кодът на издателя, поредният номер на книгата и контролната цифра (която винаги е само една). От 2006 г. има една година преходен период, в който в книгите ще се отбелязват и двата номера, съответно със съкращенията ISBN-10: и ISBN-13:. 13-цифровият код е изчисленият бар код. Представянето му с щтрихи на корицата е по желание на издателя. Двата номера трябва да се дават на гърба на титула един под друг.

От януари 2007 г. ще е валиден само ISBN-13. В преходната 2006 г. в книгите, в библиографските описания и в други електронни бази данни трябва да се дават и двата номера.

За допълнителна информация може да се обръщате към Националната ISBN агенция.
Тел. 988 28 11/ 362
E-mail: isbn@nationallibrary.bg

Информацията е предоставена от
Татяна Дерменджиева