Новини Архив 2008

 

20 ноември 2008

Европейската дигитална библиотека е вече достъпна в интернет на адрес dev.europeana.eu. / повече >> (actualno.com)


20 ноември 2008

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов откри Националната изложба „250 години „История славянобългарска” на отец Паисий Хилендарски” в централното фоайе на НБКМ. / повече >>


10 ноември 2008

В библиотеката на НЧ „Васил Йорданов” - село Нова Черна обл. Силистра се събраха читатели - деца и възрастни за да отбележат заедно празника на народните будители – 1 ноември. Гости на празника бяха г-жа Мирела Станкова - общински съветник и местната писателка - Стоянка Павлова - автор на книгата „Орисия”. Членовете на клуба „Приятели на книгата” с ръководител Радка Стефанова представиха литературно-музикалната композиция „Будители народни”, в която бяха включени произведения от български автори. За пети пореден път беше връчена наградата „Златен делфин”. Тази година с нея беше удостоена г-жа Мария Георгиева –дългогодишен учител, читател, самодеец - човекът, допринесъл за развитието на библиотечното дело и културния живот на нашето населено място.

Радка Стефанова - библиотекар

 

30 октомври 2008

Катедра “Библиотекознание, научна информация и културна политика”,
Философски факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
Департамент по библиотечен и информационен мениджмънт при Държавния Университет на Емпория, САЩ
Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” - София
Съюз на библиотечните и информационните работници

Имат удоволствието да Ви поканят на

ПУБЛИЧНАТА ЛЕКЦИЯ НА
МОНСИНЬОР ЧЕЗАРЕ ПАЗИНИ,
ПРЕФЕКТ НА ВАТИКАНСКАТА АПОСТОЛИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА

“ВАТИКАНСКАТА БИБЛИОТЕКА: МЕЖДУ МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО”

12 ноември 2008 г. от 18.00 ч.
в АУЛАТА на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”- Ректорат
бул. „Цар Освободител” 15

Лекцията е в рамките на международната конференция
София 2008: “Глобализация и управление на информационните ресурси”, 12 - 14 ноември 2008 г.


14 октомври 2008

Химико-технологичен и металургичен университет - София
Библиотечно-информационен център
обявява конкурс
по документи за щатен библиотекар

Изисквания:
- висше образование (бакалавър или магистър) библиотечно-информационни науки или квалификация
- стаж в библиотека; работа с библиотечен софтуер
- английски език (втори език като предимство)
- компютърни умения

Документи: ХТМУ - София
бул. "Кл. Охридски" 8
отдел "Личен състав и ТРЗ"
тел. 8163108
БИЦ: 8163154 / Майа Пенчева
Срок за приемане на документи: 14.11.2008 г.


10 октомври 2008

В рамките на най-голямото IT изложение БАИТ ЕКСПО, което се провежда ежегодно в Интер Експо Център София, СБИР, КАНТЕК и НЕМЕЧЕК България организират семинар на тема: “Нов живот на библиотеките”.

Семинарът ще се проведе на 6 ноември 2008 г. от 13:00 ч. в Интер Експо Център. / Повече


23 септември 2008

П О К А Н А

за провеждане на Общо събрание
на Съюза на библиотечните и информационните работници

Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) свиква редовно Общо събрание на сдружението на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Устава на СБИР, чл. 6.3.1 и чл. 64 и въз основа решение на Управителния съвет, взето на заседание от 24 юли 2008 г.
Общото събрание ще се проведе на 9 октомври 2008 г. от 9.00 часа в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, София, бул. “Цар Освободител” № 15, при следния дневен ред: 1. Откриване на Общото събрание и избор на комисии за неговото провеждане; 2. Доклад на Мандатната комисия за легитимността на Общото събрание; 3. Приемане на доклада на Управителния съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници за дейността през отчетния период; 4. Приемане на финансов отчет за приходите и разходваните средства за отчетния период; 5. Приемане на промени в името на сдружението; 6. Приемане на изменения и допълнения в Устава на сдружението; 7. Приемане на промени в размера и дължимостта на членския внос; 8. Приемане на основни насоки за бъдещото развитие на сдружението; 9. Избор на нов Управителен съвет; 10. Разни.
При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.
Поканват се да присъстват всички индивидуални и колективни членове на СБИР.
От колективните членове право на глас има само един представител - ръководителят на библиотеката или упълномощен от него представител.

До 6.10.2008 г. очакваме:
1. Мотивирани предложения за промени в Устава на СБИР, включително и по името на сдружението (Предложението на комисията за изменения и допълнения на Устава на сдружението можете да изтеглите от тук);
2. Аргументирани предложения за членове на Управителния съвет и председател на СБИР. Кандидатите трябва да бъдат индивидуални членове на СБИР.
Предложения се приемат от индивидуални, колективни членове и регионалните дружества на СБИР на e-mail: lib@fastbg.net.

Неплатилите членския внос (индивидуален и колективен) да се издължат до края на м. септември 2008 г.

Ваня Грашкина
Председател на СБИР

Текстът на поканата може да бъде изтеглен от тук.


23 септември 2008

На 11 ноември 2008 г. ще се проведе уъркшоп в рамките на Международната конференция „София 2008: Глобализация и управление на информационните ресурси”. / Повече

Допълнителна информация:
- Уъркшопът ще се проведе в Софийския универсетет, зала 1
- Броят на участниците е ограничен - 50 души.
- Участници могат да бъдат представители на библиотеки, които дигитализират или предстои да работят по дигитализацията на фондовете си.

Заявки за участие - до СБИР
Срок: 30.10.2008
e-mail: lib@fastbg.net


23 септември 2008

Списък на одобрените за обучители
по проекта "Мениджмънт на обществените библиотеки" на СБИР и Британския съвет

В конкурса участваха общо 32 библиотечни специалисти от цялата страна. Изборът бе извършен при съблюдаване на обявените критерии. Едновременно с това Комисията съблюдаваше и следните принципи:
- балансирано участие на представители от различни райони, във връзка с организацията на предстоящото обучение на място;
- приоритет на представители на читалищни библиотекари, към които е насочен проектът;
- приоритетен избор на библиотечни специалисти, които изпълняват експертно-консултативни и координационни функции в регионалните библиотеки.

1. Анелия Цветанова Иванова - РБ "Гео Милев", гр. Монтана
2. Росица Стоянова Попаркова - НЧ "Просвета", гр. Гоце Делчев
3. Лидия Киркор Димитрова - РБ "Партений Павлович", гр. Силистра
4. Николина Дончева Коцева - РБ "Никола Фурнаджиев", гр. Пазарджик
5. Стефка Иванова Илиева - Народна библиотека "Иван Вазов", гр. Пловдив
6. Мариета Иванова Главчовска - НЧ "Зора", гр. Сливен
7. Слава Станкова Драганова - Библиотека "Родина", гр. Стара Загора
8. Албена Любомирова Ихтиманска - Общинска библиотека, гр. Самоков
9. Даниела Колева Стефанова-Тороманова - НЧ "Добри Войников", гр. Шумен
10. Емилия Веселинова Станева-Милкова - РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна
11. Калина . Йорданова Иванова - РБ "Петко Р. Славейков", гр. Велико Търново
12. Тонка Тодорова Койчева - РБ "Христо Смирненски", гр. Хасково


10 септември 2008

В ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ ЛЯТОТО

И през лятото е активна дейността на членовете на клубовете „Приятели на книгата”, „Млад еколог” и „Не се сърди човече” при НЧ „Васил Йорданов” - село Нова Черна, общ. Тутракан, които се подготвиха и проведоха мероприятия, свързани с книгата. Тук се включиха и децата, които бяха през лятната ваканция при баба и дядо. През месец юни направихме изложба от литература за Христо Ботев, озаглавена „Христо Ботев - връх Вола”, представихме книгата на известната писателка Кармен Мишу пред читатели от гр. Бургас, „Омайниче” - рецитал по повод празника на билките „Еньовден”. През месец юли - карнавал „Ние сме герои от приказките”, прочетохме откъс от книгата на Владимир Железников „Плашилото” и направихме плашила, след което ги поставихме в бостаните на бабите. „С книга сред природата” - така беше озаглавена литературната разходка, която проведохме в защитената местност ”Калимок” през месец август.
Значително се увеличи интересът на потребителите към ползването на Интернет, откъдето земеделските производители намираха своите отговори по селскостопанските въпроси, а читателите деца четяха и слушаха приказки.

Радка Стефанова

 
 
         
 

3 септември 2008

Университет по архитектура,
строителство и геодезия - София
Библиотечно-информационен център

Обявява конкурс за библиотекар

Изисквания:

- Висше образование - Библиотечно-информационни науки (бакалавър или магистър)
- Опит в каталогизирането; работа с библиотечен софтуер; търсене в Интернет и бази данни
- Английски език (втори чужд език като предимство)
- Компютърна грамотност

Подаване на документи
(автобиография, копия от дипломи и сертификати):
УАСГ - София
бул. „Христо Смирненски" №1
отдел „Човешки ресурси”
тел. 866-90-54; 963-52-45/230

Срок за приемане на документи:
20 октомври 2008 г.


3 септември 2008


Библиотеката на Американския университет в България - Благоевград
търси да назначи библиотекар в Отдел “Обслужване”

Повече


11 август 2008

Писмо от СБИР до проф. Стефан Данаилов - министър на културата, относно Становище на Съюза на народните читалища по проекта на Закон за обществените библиотеки и очаквани действия от страна на Министерството на културата

Текст на писмото (.doc)
Становище на Съюза на народните читалища


5 август 2008

СБИР започва работа по нов проект Мениджмънт на обществените библиотеки с подкрепата на Британски съвет - София. / Повече

Във връзка с изпълнението на първата дейност, обучение на обучители, УС на СБИР набира кандидати за участие.

Изисквания към кандидатите:

- да имат библиотечно образование или професионална квалификация;
- да работят в регионална, общинска или читалищна библиотека;
- да имат поне 3 години опит на експертна или ръководна длъжност;
- желателно е да имат опит в квалификационни начинания и да притежават комуникативни умения.

Обучението ще се състои в началото на месец октомври и ще бъде с продължителност 3 дни.

Задължение на кандидатите ще бъде да участват като лектори в 6 регионални семинара, които ще се проведат през м. февруари и март 2009 г.

Всички желаещи да участват в обучението на обучители да изпратят молба и кратка професионална автобиография на един от посочените имейли: lib@fastbg.net; board@lib.bg или до офиса на СБИР: София 1000, пл. “Славейков” № 4, стая 609 в срок до 15 септември т.г.


1 август 2008

Представителството на Европейската комисия в България отправя покана за представяне на предложения за избор на организации, които да бъдат приемни структури на информационни центрове, известни като „Информационна мрежа EuropeDirect“ за периода 2009-2012 година.

Краен срок за подаване на документи: 29.09.2008 г. / Повече


1 август 2008

Предоставяме Ви списък с нови книги, получени в сектор "Издания по библиотечно дело" на НБКМ, изготвен от Петя Калудина. / Изтегли (.doc)


1 август 2008

На 11 ноември 2008 г. ще се проведе уъркшоп в рамките на Международната конференция „София 2008: Глобализация и управление на информационните ресурси”. / Повече


1 юли 2008

На 4 юли 2008 г. от 18.00 ч. ще се открие организираната от Гьоте-институт в сътрудничество със Столична библиотека изложба Съвременната илюстрация на детски книги в Германия. / Повече

На интернет страницата на Гьоте-институт можете да прочетете и статии по темата "Читателска култура", преведени на български език (http://www.goethe.de/ins/bg/sof/wis/sbi/les/doss/bgindex.htm).


16 юни 2008

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" - Шумен получи Националната награда “Христо Г. Данов” в категория "Библиотеки и библиотечно дело”. / Повече


10 юни 2008

Български Информационен Консорциум и EBSCO Publishing Ви канят на представяне “Базата данни DynaMed - уникално помагало в практическата медицина”. Представянето ще се състои в Семинарната зала на Библиотеката на Нов български университет, ул. “Монтевидео” № 21, гр. София, на 23.06.2008 г. от 12.30 часа. Работният език е английски. / Повече


9 юни 2008

Националната награда “Христо Г. Данов” е учредена през 1999 година от Министерството на културата, Национален център за книгата и община Пловдив във връзка с провеждането на “Европейски месец на културата”.
Наградата се присъжда ежегодно по случай 24 май – Деня на славянската писменост и българската просвета и култура за принос в националната книжовна култура през предходната календарна година.
По традиция награждаването ще се състои в Пловдив в Къща музей “Христо Г. Данов”.

Номинации за Националната награда “Христо Г. Данов” 2008


9 юни 2008

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, ОБЩИНА ПЛОВДИВ и НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ - Пловдив организират КРЪГЛА МАСА "БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА: ТВОРБА, КНИГА, ЧИТАТЕЛИ" на 12 и 13 юни 2008 г. / Програма


26 май 2008

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Съюза на библиотечните и информационните работници най-любезно Ви кани да вземете участие в XVIІI Национална конференция на СБИР "Библиотечната професия през 21 век - промени и предизвикателства"

Конференцията ще се проведе на 19 и 20 юни 2008 г. във Велико Търново, в конферетните зали на ул. “Рафаел Михайлов” № 1 (до Факултета по изкуства на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий").
Настаняването ще бъде в хотел Етър, който се намира на ул. „Ивайло” № 2, на 200 м от залата. Цената на едно легло в двойна стая е 30 лв., а в самостоятелна стая - 48 лв. За резервации, до 16 юни: Калина Иванова, kdemireva@mail.bg или prs@libraryvt.com, тел.: 062/ 62 80 98.
/ Разписание на влакове и автобуси

Покана

Програма

Такса за участие в конференцията:
за членове на СБИР - срещу членска карта и платен членски внос за 2008 година
за нечленове – 5 лв.


15 май 2008

Български Информационен Консорциум и Библиотеката на Бургаския свободен университет Ви канят на втория за 2008 г. семинар “Добри библиотечни практики” на тема: “Познава ли библиотеката своите потребители? Изследвания и статистики”. По време на семинара ще се проведе обучителна сесия на тема: “Статистическа информация за ползваемостта на бази данни”. Семинарът ще се проведе в Бургаския свободен университет в гр. Бургас на 5 и 6 юни, 2008 г. (четвъртък и петък).

Покана
Заявка за регистрация


13 май 2008

Министерство на културата на Република България и Програма на ООН за развитие организираха ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА по програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, на 12.05.2008 г. в София. Срещата е в рамките на Национална библиотечна седмица “Библиотеките на дневен ред”. В дискусията участваха директори и служители на регионалните библиотеки, експерти по библиотечно дело и експерти по информационни технологии.

Повече >>


25 април 2008

Професор Боряна Христова, директор на Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", министърът на финансите Пламен Орешарски и Силвия Чолева, журналист от програма "Христо Ботев" на БНР, получиха наградата "Рицар на книгата - 2008".
Отличията се дават от Асоциация "Българска книга" за заслуги в развитието на книжния сектор.
Наградите бяха връчени в НДК на тържество по случай Световния ден на книгата и авторското право - 23 април.


24 април 2008

През м. април 2008 г. Министерство на културата на Република България и Програмата на ООН за развитие стартираха подготвителния етап на проект “Българските библиотеки – центрове за информация и комуникация, достъпни за всички хора”.

В рамките на проекта ще се извърши оценка на състоянието и нуждите на обществените библиотеки на територията на цялата страна. За осъществяването й са необходими 112 анкетиращи екипа (всеки съставен от един експерт-библиотекар и един експерт по информационни технологии). Екипите ще бъдат наети да работят по места на хонорар – за десет работни дни, в периода от 15-и юни до 15-и август 2008 г.

Повече >>


24 април 2008

На 23 април министърът на културата проф. Стефан Данаилов се срещна с г-н Уейн Харпър – заместник-директор на Британски съвет – София, г-жа Цветанка Панова – мениджър проекти в Британския съвет и г-жа Ваня Грашкина – председател на СБИР. На срещата бе представен и връчен на министъра Законопроектът за обществените библиотеки, подготвен в рамките на съвместния проект между Министерството на културата, Британски съвет – София и СБИР „Правна регулация на бибилотеките и библиотечно-информационните дейности в България”.

Проф. Данаилов изрази своята принципна подкрепа за законопроекта. Той защити тезата, залегнала в основата му, че обект на закона могат да бъдат само библиотеките, които са в ресора на Министерството на културата. Министърът обърна внимание, че има и някои спорни текстове. Той подчерта необходимостта от неговото по-широко обсъждане с всички заинтересовани – представителите на читалищните среди, Националното сдружение на общините и други, с цел постигане на пълен консенсус, след което законопроектът ще бъде оповестен. По-нататъшните обсъждания ще се състоят непосредствено след празничните дни.

Първият вариант на законопроекта за обществените библиотеки бе завършен през м. април 2007 година. В рамките на изтеклата година бяха проведени обсъждания в професионалните библиотечни среди, както и с представители на образователните институции, Съюза на народните читалища, Асоциация „Българска книга” и други професионално-творчески организации. На базата на направените предложения и бележки бе подготвен втори, редактиран вариант, който министър Данаилов получи официално.


11 април 2008

Уважаеми колеги,

Министерство на културата обявява две конкурсни сесии, в които могат да кандидатстват библиотеки за допълнително финансиране:

1. Финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове на четене и информираност”. Краен срок за подаване на проектите - 10 май 2008 г. Повече може да прочетете тук.

2. Допълваща субсидия за народните читалища. Краен срок за подаване на проектните фишове - 9 май 2008 г. Повече може да прочетете тук.


4 април 2008

Американски информационен кът в Стара Загора беше открит в библиотека "Родина" на 4 април 2008 г. от г-н Джон Байърли, посланик на САЩ в България. / Повече >>


4 април 2008

Молим колегите, които имат намерение да организират мероприятия, свързани със Световния ден на четенето - 23 април в своите библиотеки, да подадат следната информация най-късно до 10 април 2008 г. на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg:
- Програма на инициативите (текст на кирилица), за да може да се изготви Календар на библиотечните инициативи за Маратона на четенето.
- Брой плакати, които ще са необходими. За библиотеките от страната плакатите ще бъдат изпратени по пощата, а за бибилотеките от София - може да се вземат на място от офиса на СБИР след 18 април.


4 април 2008

Променят се предварително обявените дати, на които ще се проведе XVIІI Национална конференция на СБИР "Библиотечната професия през 21 век - промени и предизвикателства" във Велико Търново. Новите дати са 19 - 20 юни 2008. Актуалната информация за събитието ще получавате от интернет страницата на СБИР: www.lib.bg/konferencii.html.
Основни теми:
- Статут на библиотечната професия;
- Профил на съвременния библиотекар;
- Новата роля на библиотеките в обществото и изискванията към библиотечната професия;
- Висшето образование по библиотечно-информационни науки - състояние и проблеми;
- Българското библиотечно образование в контекста на международните тенденции;
- Модел на библиотечно образование в България;
- Връзка образование - практика;
- Продължаващо образование на библиотекари;
- Професионална квалификация на библиотекари;
- Новите технологии и библиотечната професия.


4 април 2008

Предложение от Български информационен консорциум
С цел популяризиране на базите данни на EBSCO сред нашите читатели, ви предлагаме да организираме „Ден на отворените врати за EBSCO” в рамките на Националната библиотечна седмица, която тази година ще проведе от 12 до 16 май. / Повече >>


1 април 2008

На 27 март 2008 година отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив проведе поредното за годината квалификационно начинание за библиотекари от Пловдивска област.
Основен акцент на срещата беше тематиката, свързана с членството на България в Европейския съюз и отговорностите на българските бибилотеки, респективно и на специалистите, работещи в тях, към издирването, организирането и предоставянето на достъп на различните групи протребители в тях до изключително богатата и разнопосочна информация за ЕС. / Повече >>


28 март 2008

Digital Renaissance Foundation отпуска стипендия от 3 500 евро за граждани на Европейския съюз за магистърски курс по Дигитални библиотеки по програмата Erasmus Mundus. Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2008 г.

DILL Digital Library Learning is the first Master course in the field of digital libraries in Europe, selected and promoted by the Erasmus Mundus Programme of the European Commission
(http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html).
The International Master in Digital Library Learning (DILL) is recruiting European applicants (see criteria 3 below) who are interested in preparing them for a career in digital libraries. DILL is a two-year Master Degree, and the teaching begins in August 2008.

The DRF Digital Renaissance Foundation
Scholarship of Euro 3500, is a initiative within the DRF Scholarship Program that promotes the education of individuals with professional competences for the realisation of digital libraries.

DILL Scholarship Home Page: http://dill.hio.no/

Criteria:
1. Document admission to the DILL-ERASMUS MUNDUS Master course (the application form for DILL is found on
http://dill.hio.no/application/application/)
2. Citizenship in an EU/EEA-EFTA member state, or a candidate country for accession to the EU
3. Applicants may have full time status.

Upcoming application deadline: Saturday, April 15, 2008

For more information, please contact:
Maria Husum Oygarden
Senior Administrative Officer
Faculty of Journalism, Library and Information Science
Oslo University College
P48/R619
Tel.:(+47)22452676
E-Mail: Maria.Oygarden@jbi.hio.no


26 март 2008

Днес министърът на културата проф. Стефан Данаилов и постоянният представител на Програмата на ООН за развитие в България Хенри Джаклин подписаха официално споразумение за изпълнение на 12-месечен проект за планиране и формулиране на предложение за субсидия за България към Инициатива “Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” осигурява 606 000 долара за планиране на програмата с национален обхват. Министерството на културата е водеща организация по проекта. Партньори са Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), Съюзът на библиотечните и информационните работници и Националното сдружение на общините в Република България. / Повече / Повече

 

24 март 2008

Технически университет - София
Библиотечно-информационен център

Обявява конкурс за библиотекар

Изисквания:
- Висше образование - Библиотечно-информационни науки (бакалавър или магистър)
- Опит в каталогизирането; работа с библиотечен софтуер; търсене в Интернет и бази данни
- Английски език (втори чужд език като предимство)
- Компютърна грамотност

Подаване на документи (автобиография, копия от дипломи и сертификати):
Технически университет - София
бул. „Св. Климент Охридски” № 8
бл. 1, ет. 3, отдел „Човешки ресурси”
тел. 965-32-05
Срок за приемане на документи:
19 април 2008 г.


17 март 2008

Обява за свободно място за Директор на библиотеката на Американския университет в България / повече >>


17 март 2008

Български Информационен Консорциум и Библиотеката на Техническия Университет в гр. Габрово Ви канят на първия за 2008 г. семинар “Добри библиотечни практики” на тема: “Съвременни технологии за информационно обслужване” Семинарът ще се проведе в Библиотеката на Техническия Университет в гр. Габрово на 10 и 11 април, 2008 г. (четвъртък и петък).

Покана и програма (.pdf)
Заявка за регистрация (.doc)


17 март 2008

Посланик Джон Байерли откри Американски информационен кът в Регионална библиотека „Гео Милев” - Монтана.

Повече информация и снимки >>
Повече информация и снимки >>


14 март 2008

През 2008 година Регионална библиотека “П. К. Яворов” - Бургас навършва 120 години от своето създаване. Всяка голяма годишнина предполага от една страна осмисляне на извървяния път, а от друга – изграждане на визия за бъдещето на институцията. С цялостната си дейност Бургаската библиотека днес е своеобразен мост между печатния документ и виртуалното бъдеще, между регионалното и европейското познание, между българската и световната книжовна култура. / Повече

Честито, колеги!


10 март 2008

Уважаеми колеги,
Информационният център към Съвета на Европа в България има удоволствието да предостави за фондовете на вашите библиотеки книгата:

Беноа-Ромер, Флоранс и др. “Правото на Съвета на Европа : Към общоевропейско правно пространство”. – София : Изд. на Съвета на Европа. - 2007. – 279 с.

Изданието се разпространява със съдействието на Съюза на библиотечните и информационни работници и НБКМ. Надяваме се, че книгата ще бъде полезна на вашите ползватели.
Разпратени са по-голямо количество екземпляри до регионалните библиотеки, които те да разпространят в други публични библиотеки на регионите. Библиотеките, които желаят, могат да получат допълнително посоченото заглавие.
Могат да се заявят екземпляри и от книгата "СОЛВИТ: Разреши този проблем", издание на Българския СОЛВИТ център.
За контакти: Ели Попова, НБКМ, тел. 946 18 45.


10 март 2008

Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна
Ви кани да вземете участие в тържественото честване на своя
125-и рожден ден


В юбилейната програма са включени:

20 март 2008 г.
Национална кръгла маса “Библиотеката – мит и реалност”
начало: 9.30 ч.
зала 37, Община Варна
Предварителна програма на кръглата маса

Празнична среща “Приятели на гости в библиотеката”
начало: 17.30 ч.
Пленарна зала, Община Варна

21 март 2008 г.
Официално откриване на изложба “125 години в 125 книги” и представяне на новия Дигитален център на библиотеката
начало: 11.30 ч.
Централно фоайе, библиотека

Коктейл в ресторант „Варна”
20 март, 19.30 ч.

Отзиви в пресата


7 март 2008

Покана за участие с доклад на международната конференция Internet Librarian International 2008, която ще се проведе на 16 и 17 октомври 2008 г. в Лондон. Крайният срок за подаване на предложенията за доклади е 28 март 2008. Повече информация за темите на конференцията, на английски език, може да намерите тук.


7 март 2008

XVIІI Национална конференция на СБИР "Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства" ще се проведе на 12 - 13 юни 2008 във Велико Търново. Организационният комитет Ви предоставя сигнална информация и се обръща към Вас с покана за участие. Актуалната информация за събитието ще получавате от интернет страницата на СБИР: www.lib.bg/konferencii.html.
Основни теми: Статут на библиотечната професия; Профил на съвременния библиотекар; Новата роля на библиотеките в обществото и изискванията към библиотечната професия; Висшето образование по библиотечно-информационни науки - състояние и проблеми; Българското библиотечно образование в контекста на международните тенденции; Модел на библиотечно образование в България; Връзка образование – практика; Продължаващо образование на библиотекари; Професионална квалификация на библиотекари; Новите технологии и библиотечната професия; Библиотечната професия в нормативните документи.

Желаещите да участват с доклад по темите на конференцията,
трябва да подготвят резюме
(максимален обем: 1 страница или 300 думи),
което да изпратят най-късно до 18 април 2008 г.
на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg

Организационният комитет ще разгледа предложенията и ще уведоми авторите на одобрените доклади до 30 април 2008 г.


7 март 2008

Удължава се срокът и се увеличава броят на участинците в семинара на тема “Информационна и медийна компетентност в библиотеките”, организиран от Гьоте-институт България, СБИР, Народна библиотека “Иван Вазов” - Пловдив. Семинарът ще се проведе на 17 и 18 април 2008, в Народна библиотека „Иван Вазов”- Пловдив. Лектори ще бъдат: Дорис Шнайдер, преподавател във Висшето училище Инголщат, Бавария и Биргит Люкс, Градска библиотека Варендорф, Нордрейн - Вестфалия. / Покана


20 февруари 2008

Гьоте-институт България, СБИР, Народна библиотека “Иван Вазов” - Пловдив Ви канят на семинар на тема “Информационна и медийна компетентност в библиотеките”. Семинарът ще се проведе на 17 и 18 април 2008, в Народна библиотека „Иван Вазов”- Пловдив. Лектор ще бъде Дорис Шнайдер, преподавател във Висшето училище Инголщат, Германия. / Покана


20 февруари 2008

През месец януари 2008 година библиотечният фонд на библиотеката към НЧ „Васил Йорданов” – с. Нова Черна, общ. Тутракан, се обогати с нова литература, спечелена по проект към МК, на стойност 636.00 лева. В обработката на литературата се включиха членовете на клуба ”Приятели на книгата”. Тъй като книгите по проекта бяха предимно за деца, представянето стана съвместно с децата от ОДЗ ”Щастливо детство”, които също спечелиха проект за детска литература към МК.
 
 
Участниците представиха книжките по един нетрадиционен начин, като пяха, рецитира и драматизираха част от книгите. В презентацията взеха участие и г-жа Светла Змеева – служител на Община Тутракан и Клина Грънчарова - радиожурналист.
Друго вълнуващо мероприятие беше проведено в читалищната ни библиотека, свързано със 135-годишнината от гибелта на Васил Левски - литературно-музикалната вечер, озаглавена „Трябваш ни и днес, Апостоле”. В програмата взеха участие клубът ”Приятели на книгата” с р-л Радка Стефанова и детската група за възрожденски песни с р-л Мирела Станкова.
 

Радка Стефанова


18 февруари 2008

Библиотеката на Американски Университет в България и Български Информационен Консорциум Ви канят да участвате във 11 издание на Ден на технологиите, който ще се проведе на 5 март 2008 г. в Център за образование и култура Илиев на АУБ – София. / Покана


15 февруари 2008

През 2008 г. Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе чества 120 години от своето създаване. Началото на целогодишната програма беше поставено на пресконференция на 11 февруари. На тази дата преди 120 г. е взето решението за създаването на библиотеката.

Честито, колеги!

Повече информация можете да прочетете на сайта на библиотеката www.librousse.bg/bg/events/detailed.php?id_ev=22.


13 февруари 2008

Министерство на културата и UNDP - България обявяват свободни места за 7 позиции за работа по международния проект „Българските библиотеки - точки за достъп до информация за всички”. Подробна информация за позициите на английски език може да намерите тук. Крайният срок за подаване на документите е 22 февруари 2008 г.


13 февруари 2008

От 5 до 7 февруари в Банкя се състоя обучителен семинар за директори на регионални библиотеки на тема: Съвременни аспекти на мениджмънта на публичната библиотека. Семинарът бе организиран от Британски съвет - София, в партньорство със СБИР в рамките на проекта "Правна регулация на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България". Основните теми на семинара бяха свързани с новата роля на публичните библиотеки в съвременните условия, лобирането, формирането на лидерски качества, стратегическото планиране, оценката на дейността и работата с персонала. Участваха 20 директори на библиотеки. Обучители бяха видните експерти от Великобритания с водещ опит в ръководството на публични библиотеки Том Форест и Кейт Девънпрот. Третият лектор Майкъл Стиил е експерт в сферата на електронните ресурси и е избран за най-добър млад бибилотекар на Великобритания за 2007 година.
Участниците в семинара получиха сертификати от Британски съвет - София.

На 2 февруари в Банкя, на редовната годишна среща на асоциация "Българска книга", бе представен законопроектът за обществените библиотеки. Представянето бе по инициатива на нашите партньори и колеги издатели. Те бяха запознати с основните идеи на законопроекта, неговите цели и задачи. Обсъдени бяха предлаганите механизми за финансиране, критериите за функциониране на библиотеките и др. Срещата даде възможност да се обсъдят и вижданията на библиотечната колегия за усъършенстване на конкурсите за набавяне на нова литература на МК.


12 февруари 2008

От 12 до 14 ноември 2008 г. в хотел „Родина” - София ще се проведе Международна научна конференция „София 2008: Глобализация и управление на информационните ресурси”. „София 2008” за пети пореден път се организира от Департамента по библиотечен и информационен мениджмънт към Държавния университет Емпория, Канзас, САЩ, Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна политика при Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) и др.

Покана за участие


12 февруари 2008

Симпозиумът „Управление на информацията/документацията и коопериране между библиотеките от балканските страни” ще се проведе в Централната библиотека на Тракийския университет в Одрин, Турция, от 5 до 7 юни 2008 година. Таксата за участие е 50 Евро. Подробна информация за симпозиума, на английски език, може да намерите тук.


12 февруари 2008

За трета поредна година СБИР Ви кани да се включите в Маратона на четенето, с който ще се отбележи Международният ден на книгата и авторското право - 23 април. Към инициативите за Маратона на четенето може да се включат и такива, свързани с темите на предходните два дена:
21 април - Световен ден на младежката активност
Целта на този ден е да популяризира младежките инициативи, да формира активни млади хора, заангажирани с проблемите на всички слоеве на обществото, в което живеят, да обедини усилията им, организирани на доброволчески принцип, за да се справят с проблемите си.
22 април – Ден на Земята
Отбелязва се с различни прояви, свързани с опазването на околната среда и съхраняване на живота на планетата.

Така ентусиазмът на младежите, съчетан с грижата за нашия общ дом – Земята, и прочетеното от страниците на нашите любими книги, могат да създадат един истински Маратон на младежката активност за опазване на Земята и книжовното богатство.

Молим колегите, които имат намерение да организират мероприятия, свързани с четенето, в своите библиотеки, да подадат информация (текст на кирилица) за това най-късно до 04 април 2008 г. на e-mail: tonyd@tu-sofia.bg, за да може да се изготви Календар на библиотечните инициативи за Маратона на четенето.

Повече за Националната кампания „Четяща България” през 2007 г. може да прочетете тук.


11 февруари 2008

През 2008 г. Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна отбелязва 125 г. от създаването си. Всички събития през годината ще бъдат посветени на юбилея.

Честито, колеги!

повече>>


11 февруари 2008

На 17 и 18 април 2008 г. в Регионална библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора ще се проведе ежегодната Пролетна работна среща на библиотеките, работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека.


11 февруари 2008

  Стартира проектът ENTITLE за публичните библиотеки в Европа

На 5 и 6 февруари 2008 г. в Лондон се проведе първата среща по проекта ENTITLE (Europe’s New Libraries Together in Transversal Learning Environments).

Целта е да подкрепи и разшири ролята на библиотеките за ученето през целия живот, като изработи насоки и стандарти за библиотеките, осигуряващи условия за неформално учене на всички възрастови групи. Дейностите по проекта се финансират от Изпълнителната агенция на Европейската комисия за образование, аудиовизия и култура.
Проектът ще се реализира от консорциум, в който влизат общо 12 организациии – библиотечни асоциации, публични библиотеки и неправителствени организации от различни европейски страни. България се представлява от СБИР, който е избран да участва заради успешното разпространение на идеите на предишни проекти за публичните библиотеки. Координатор на проекта е MDR (Management, Development and Research) – Великобритания.
На първата среща се планираха отделните стъпки на т. н. “работни пакети”:

- проучване на равнището на библиотечните услуги в областта на ученето през целия живот
- организиране на национални срещи в 12-те страни с библиотечната общност, законодатели и общественици
- изработване на насоки и добри практики и превод на езиците на всички страни участници
- поддържане на динамичен уебсайт, който разпространява добри практики и дава възможност за дискусии
- заключителна среща в Будапеща

Текуща информация ще бъде представяна на уебстраницата на проекта http://www.entitlelll.eu/eng.


5 февруари 2008

През месец февруари ще бъде реализиран поредният проект на СБИР, посветен на приобщаването на българските публични библиотеки към европейската тематика – информационно рали под надслов “Библиотеката въвежда Европа в моя живот”. Проектът се осъществява с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България.

В Регионална библиотека “Гео Милев” – гр. Монтана (13-14.02.2008), в Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” – гр. Шумен (21-22.02.2008) и в НБКМ – гр. София (28-29.02.2008), ще бъдат проведени срещи семинари с широко участие на библиотечната гилдия. Програмата предвижда представяне на актуална информация за развитието на Европейския съюз – някои акценти на Лисабонския договор, приоритети на комуникационната стратегия на Европейската комисия през 2008 г.; както и представяне на европейските информационни мрежи в България, които имат отношение към конкретни проблеми на хората. Целта на проекта е превръщането на публичните библиотеки в реални и пълноценни средища за актуална, полезна и компетентна информация за българските граждани, като пълноценни граждани на Европейския съюз.

Програма на семинара в София


11 януари 2008

Покана за участие в международна конференция за изграждането на Европейската дигитална библиотека, която ще се проведе в Немската национална библиотека във Франкфурт на 31 януари и 1 февруари 2008 г. / повече >>


11 януари 2008

Отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” - Пловдив предоставя информация за постъпилите нови документи в отдела за 2007 година. Списъкът можете да изтеглите от тук.

 

 

Обратно към Новини