Отдел Методичен, НБИВ - Пловдив


Колеги, предлагам на вашето внимание преведения от руски език текст на Манифест на ИФЛА за Интернет. Преводът е направен от сп. “Библиотека” от 2002 г., № 9, с. 10 – 11.

Златка Иванова

зав. отдел “Методичен” НБИВ Пловдив

omnbiv@yahoo.com

Манифест на ИФЛА за Интернет

 Неограниченият достъп до информацията е необходимото условие за осигуряване на свободата, равенството, разбирателството и мира.

Затова Международната организация на библиотечните асоциации и учреждения / IFLA / заявява, че :

· Интелектуалната свобода е правото на всеки човек да има и да изказва собствени възгледи, да иска и да получава информация; тя е основата на демокрацията и същност на библиотечните служби .

· Свободата на достъп до информацията, независимо от държавните граници, е основна задача на библиотеките и на всички информационни специалисти .

· Осигуряването от библиотеките и от останалите информационни центрове на безпрепятствен достъп до Интернет съдейства на отделната личност и на обществото като цяло да постигнат свободата, процъфтяването и развитието .

· Необходимо е преодоляването на каквито и да е прегради по пътя на разпространяването на информацията и , на първо място , на тези, които водят до неравенство, бедност и безизходица .

Свобода на достъпа до информацията, Интернет, библиотеките и другите информационни служби

Библиотеките и информационните служби са активно действащи институции, предлагащи на хората достъп до световните информационни ресурси, а също помагащи им да се докоснат до различни мнения и разнообразна творческа дейност. Библиотеките и информационните служби предоставят достъп до всички богатства на човешката мисъл и културно многообразие, записани на различни носители.

Световната мрежа Интернет позволява на отделния гражданин и на общностите в света, както в най-малките и отдалечени селца, така и в най-големите градове, да имат равен достъп до информацията за лично развитие, образование, по-високо културно равнище, икономическа дейност и осъзнато участие в демократичните процеси. Световната мрежа гарантира възможността на всички и всеки да представи собствените си интереси, знания и културно богатство на целия свят.

Библиотеките и информационните служби осигуряват основния достъп до Интернет. За едни потребители те предоставят добри условия за обучение и задълбочена работа, а за други те са единствената възможност да навлязат в световното информационно пространство.

Библиотеките и информационните служби разработват политика, чиято цел е преодоляването на ограничения, породени от различията в ресурсите, технологиите и обучението.

Принципи на свободния достъп до информацията и тяхната реализация чрез Интернет

Достъпът до Интернет и неговите ресурси трябва да съответства на приетата от Организацията на Обединените нации Декларация за
правата на човека , и , най-вече , на нейния чл. 19 :

" Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.”

Глобалният обхват на информационното пространство, обезпечаван от Интернет, позволява да се създаде среда, способна да осигури всеобщата реализация на това право. Следователно :

· Достъпът не трябва да се подлага на каквато и да е форма на идеологическа, политическа или религиозна цензура и не може да зависи от икономически ограничения.

· Библиотеките и информационните служби са призвани да служат на всички членове на обществото, независимо от тяхната възраст, пол, раса, национални, сексуални, религиозни, културни и политически различия, физически и други ограничения или каквито и да било други особености.

· Библиотеките и информационните служби са длъжни да защитават правото на ползвателите на собствен избор при търсенето на информация.

· Библиотеките и информационните служби са длъжни да зачитат частните интереси на своите потребители и да следят за конфиденциалността на ресурсите, които те ползват.

· Библиотеките и информационните служби са призвани да пропагандират свободен, общодостъпен източник за качествена информация и връзка. Важно е те да осигуряват необходимото обучение за придобиване на навици за работа в Интернет и да създават съответстващи условия на желаещите да могат свободно и конфиденциално да се обръщат към избраните източници.

· Наред с многобройните ценни ресурси, достъпни в Интернет, не са рядкост и такива, които са некоректни, оскърбителни и въвеждащи в заблуда. Библиотекарите са длъжни да предоставят на ползвателите информация и ресурси, които ще им помогнат ефективно и ползотворно да работят в Интернет. Те са призвани да имат отговорно отношение към организирането на достъпа до качествена информация за всички ползватели и особено за децата и младите хора.

· Както основното библиотечно обслужване, така и достъпът до Интернет трябва да бъде безплатен.

 

Прилагане на Манифеста

· IFLA призовава международната общност да съдейства за всеобщата достъпност на Интернет, особено в развиващите се страни, за да стане възможно свободното ползване на информацията в Мрежата.

· IFLA призовава всички правителства да развиват националните информационни мрежи, за да осигурят на всички свои граждани достъп до Интернет.

· IFLA призовава правителствата на всички страни да поддържат безпрепятственото разпространение на информацията в Интернет чрез библиотеките и информационните служби и да не допускат каквито и да било опити за цензуриране и ограничаване на достъпа.

 

· IFLA призовава библиотечните общности, а така също и държавните и местните власти, да определят своите стратегия и политика, зачитайки принципите, заложени в този Манифест.

 

Документът е провъзгласен на 01.05. 2002 г.