Манифест на конференцията в Оейраш


Действията на PULMAN за електронна Европа

Министри, политици на най-високо равнище и професионалисти от 36 европейски страни(1), се обединиха около следните приоритети на стратегическата конференция на PULMAN в Оейраш, Португалия, 13-14 март 2003.

       Необходимо е да се осигури финансиране и подкрепа на национално и регионално равнище:

- за да се издигне ролята на обществените библиотеки, работещи съвместно с архивите и музеите, като важни обединения за изпълнението на целите на Плана за действие за електронна Европа(2), ускорявайки тяхното развитие като центрове за достъп до дигиталните ресурси.

- за да отговорят на потребностите на всички граждани в информационното общество, насърчавайки възприемането на политики и практики, поощрени от мрежата на PULMAN (3)

За да постигнат тези цели, библиотеките трябва:

- да предложат нови качествени услуги, базирани на дигиталните технологии, които ще дадат възможност на гражданите да постигат своите лични цели в променящия се свят и които допринасят за сплотяване на обществото и за успешна, основана на знанието икономика в Европа.

- Да търсят значително подобрение в използването на услугите от гражданите, особено от тези, които са застрашени от социална и дигитална изолация.  Това подобрение да се развие върху съществуващата база от около 150 милиона(4) регистрирани ползуватели на обществените библиотеки в 36-те страни на мрежата на PULMAN.

Конференцията на PULMAN счита, че гражданите ще спечелят значително при последователна подкрепа за развитието на услугите на обществената библиотека, архив и музей на местно, национално и европейско равнище в четири специфични области.

 

Обществените библиотеки, работещи заедно с музеите и архивите, трябва:

 

Демокрация и гражданственост

Да поощряват гражданското, демократично общество чрез обслужване на потребностите на цялата общност, като осигуряват свободен достъп до всички култури и знание и преодоляват изолацията чрез предлагане на атрактивни и интересни прояви. Потребностите на специалните групи, като хората с увреждания, тийнейджьрите, възрастните, безработните и тези, живеещи в рядко населени райони, трябва да бъдат първостепенни.

Да подкрепят изграждането на услуги за електронно правителство, електронно здравеопазване, електронна търговия и електронно образование чрез осигуряването на целеви лесен достъп, а също и обучение в използването на електронни ресурси.

                                            Продължаващо образование

Да съсредоточат усилията си върху потребностите на децата и на тези, които се грижат за тях, чрез осигуряване на забавна, спокойна и стимулираща среда за учебна работа и почивка, съчетавайки игрите и новите технологии и чрез създаване на партньорство с училищните и другите образователни структури.

Да развиват ролята си като центрове за независимо и неформално образование, предлагащи съдържателна информация, образование и подкрепа за гражданите на всички етапи от техния живот, възползвайки се изцяло от предимствата на електронното образование.

Да допринесат за развитието на функционално грамотно информационно общество, като продължават на насърчават четенето, използвайки всички средства, включително и световната мрежа.

                                    Икономическо и социално развитие

Да подпомагат борбата с дигиталната неграмотност и дигиталното разделение. Като най-използвани в Европа пуктове за достъп до Интернет/PIAP/ да осигуряват достъп и образование за хора в риск и електронна изолация, както и да доставят услуги посредством нови широкодостъпни канали, като дигиталната телевизия.

Да работят заедно с местната бизнес - общност и други доставчици на услуги за подкрепа на развитието на основана на знанието икономика в Европа, чрез осигуряването на висококачествени информационни услуги.

                                             Културно многообразие

Да насърчават чувството за принадлежност към местната общност, към историята на семейството и селището в нарастващата глобализация, чрез подпомагане на създаването, достъпността и съхраняването за бъдещите поколения на дигитална и аналогова информация, съхранявана в обществените библиотеки, музеи и архиви.

Да подпомагат етническото, културно, езиково и религиозно многообразие, културната идентичност и социалната интеграция, най-вече чрез включването на местното население и обществените групи в създаването на единна "Памет на общността" на дигитални ресурси, достъпни за всички.

Документи

· Музеи, нематериални ценности и глобализацията. Шанхайска Харта, ИКОМ, (2002)

· Декларация на IFLA за библиотеките, информационните услуги и интелектуалната свобода, Глазгоу, (2002)

· Манифест на IFLA за Интернет (2002)

· Становище на NAPLE за развиващите се европейските обществени библиотеки (2002)

· Становище на ЕBLIDA за ролата на библиотеките в продължаващото образование(2001)

· Принципи на Лундт : електронна Европа, създаване на кооперация за дигитализация, Генерална Дирекция Информационно общество (2001)

· Насоки на Съвета на Европа и EBLIDA за библиотечното законодателство и политика в Европа (2000)

· Препоръка на Съвета на Европа за европейската политика за достъп до архивите (2000)

· Декларацията от Копенхаген (1999)

· Комюнике от Льовен (1998)

· Доклад за ролята на библиотеките в съвременния свят на Комитета за културата, младежта, образованието и медиите към Европейския парламент (1998)

· Музеи и културно многообразие: политическо становище, ICOM(1997)

· Манифест на IFLA и ЮНЕСКО за обществените библиотеки

 

Бележки

(1) Мрежата на PULMAN включва страните-членки на ЕС, кандидат-членките и съседните страни: Албания, Австрия, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украйна, Обединеното Кралство, Сърбия-Черна Гора

(2) http://europa.eu.int/information_society/eerope/index_en.htm

(3) http://www.pulmanweb.org/DGMs/DGMs.htm

(4) http://www.libecon.or

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Конференцията на PULMAN събира министри, политици и професионалисти на национално и регионално равнище с цел:

1. Създаване на стратегии, които използват и развиват уменията и инфраструктурата на обширна мрежа от обществени библиотеки, музеи и архиви в Европа, за развитието на техния социален, културен и икономически потенциал.

2. Идентифициране на националните и регионални приоритети за финансиране в подкрепа на ключови дейности, като осигуряване на достъп до електронни ресурси и Интернет, дигитализация, въвеждане на нови услуги, осигуряване на адекватна техническа инфраструктура, включително broadband връзки, където е възможно и приемането на общи стандарти.

3. Обсъждане на създаването на междуведомствени агенции и коопериране между министерствата за сългасувани действия в областта на културното наследство(обществени библиотеки, музеи и архиви).

4. Развитие на ефективно партньорство между местните сектор за културно наследство и другите ключови икономически и социали сектори (в т.ч. оразование, заетост, туризъм, обществени организации и др.) да улеснят преструктурирането на местните услуги, а също и за икономически ефективно доставяне и мениджмънт.

5. Осигуряване интерактивен достъп до информацията чрез използване на модерни технологии, мултимедийни дигитални ресурси, документиращи местната история, литература, изкуство, музика и обществени интереси в помощ на образователния процес.

6. Подкрепа на развитието на водещи центрове за стимулиране популяризирането на добрия опит, където е необходимо като начални стъпки за широкото прилагане на новите услуги.

7. Реализиране на дейностите, свързани със създаването на екип и провеждането на обучение, както и осигуряването на адекватни заплати и условия за работа, за да може да се придобият необходимите знания и умения за посрещане на нуждите на потребителя т.е. подкрепа в образованието и ползването на технологиите на информационното общество.

8. Мониторинг на променящите се потребителски нужди като част от развитието на основаващата се на фактите политика и инвестиционното планиране.

9. Системно отчитане и оценяване на качеството на услугите, особено на тези, основани на новите технологии и създаване на стандартизирани критерии за оценка на влиянието и резултата от инвестирането.

10. Предлагане на изследователски и популяризаторски дейности на национално и европейско равнище, основани, където е уместно на партньорство с подкрепящи организации и фирми от частния сектор, включително и опитните в достъпа до информация, създаването на бази данни и дигитализацията.


Обратно към Новини